Pojmovi u osiguranju

  Franšiza u osiguranju, vrste franšiza

Čuli ste za pojam franšiza u osiguranju, ali ne znate što taj pojam znači i koje su vrste  franšiza.

 Prema definiciji franšiza ili ugovoreni samopridržaj u osiguranju je sudjelovanje osiguranika u šteti. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije naknadiva iz osiguranja premda je ta šteta inače pokrivena osiguranjem.

 Naime, franšiza u osiguranju se dijeli u dvije kategorije: to je kvalitativna i kvantitativna franšiza. Dok se kvantitativne franšize dijele se u dvije vrste i to odbitne i integralne franšize. 

« Povratak