Pojmovi u osiguranju

  Rizik u osiguranju

Ugovorili ste policu osiguranja imovine i susreli ste se s pojmom rizik u osiguranju. Što je to rizik u osiguranju?

 Prema definiciji rizik u osiguranju je mogućnost materijalnog ili nematerijalnog gubitka. Dakle, pojam rizika u osiguranju je ustvari osigurani rizik od određenih mogućih događaja primjerice, požara, potresa, poplava, provala...

 U polici osiguranja koju ste potpisali nalaze se uvjeti osiguranja koje osiguravajuća kuća pokriva ako se dogode. Na neke rizike osiguranja osiguravatelj ograničava osiguranu svotu, dok za neke povećava premijsku stopu. Sve o rizicima u osiguranja morate biti upoznati prilikom potpisivanja police osiguranja. 

« Povratak