Uvjeti

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

Uvjeti za osiguranje vozila od svih rizika Auto+ 301-0614

Definicije - rječnik pojmova korištenih u uvjetima

Članak 1.

Osiguratelj - Allianz Zagreb d.d. s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju (u daljnjem tekstu: Allianz);
Ugovaratelj osiguranja - osoba koja s Allianzom sklopi ugovor o osiguranju;
Osiguranik - osoba čija je stvar ili imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja;
Vozilo - prijevozno sredstvo koje se pokreće snagom vlastitog motora uključujući i vozila koja se kreću po tračnicama te priključna i radna vozila;
Korisnik - osoba koja se koristi vozilom koje je predmet osiguranja;
Premija - iznos koji se plaća po ugovoru o osiguranju;
Osigurani iznos - iznos na koji je stvar ili imovinski interes osiguran;
Osigurnina - iznos koji je Allianz dužan isplatiti po nastanku osiguranog slučaja;
Polica osiguranja - isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju;
Osigurani slučaj - budući, neizvjestan događaj, neovisan od isključive volje Ugovaratelja ili Osiguranika koji je prouzročen osiguranim rizikom, a koji za posljedicu ima nastanak štete pokrivene ugovorom o osiguranju;
Osnovica za obračun premije - novonabavna vrijednost vozila koje se osigurava;
Zaposlenik - osoba evidentirana u službenoj evidenciji poslodavca, koja s poslodavcem ili agencijom za zapošljavanje ima sklopljen ugovor o radu, ne uključujući: vlasnika i suvlasnika obrta te ne uključujući osobe koje su zaposlene temeljem ugovora o djelu, učenike i studente na praksi, učenike i studente na radu putem ovlaštenih učeničkih i studentskih servisa, osobe na stručnom osposobljavanju;
Totalna šteta - šteta na osiguranom vozilu za koju je popravak tehnički neizvediv ili je ekonomski neisplativ, pri čemu je utvrđeno da su troškovi popravka veći ili jednaki vrijednosti vozila umanjenoj za procijenjenu odnosno tržišnu vrijednost ostatka vozila;

Uvjeti za osiguranje vozila od svih rizika Auto+

Djelomična šteta - šteta koja nije totalna, odnosno šteta kod koje je popravak ekonomski isplativ i tehnički izvediv;
Krađa - krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, definirano u smislu odredbi Kaznenog zakona važećeg u trenutku nastanka osiguranog slučaja;
Požar - vatra koja je napustila vatrište i sposobna se širiti vlastitom snagom, ne uključujući izlaganje toplini radi obrade (npr varenje i sl.), osmuđivanje i progorijevanje od cigarete, cigare, kratkog spoja i sl.;
Eksplozija - iznenadno ispoljavanje sile temeljeno na težnji pare ili plinova da se prošire, ne uključujući nuklearnu eksploziju;
Udar groma - neposredan prijelaz munje na stvari;
Oluja - djelovanje vjetra brzine veće od 17,2 metra u sekundi, odnosno 62 kilometra na sat;
Potres - prirodno izazvano potresanje tla koje nastaje zbog geofizičkih procesa u unutrašnjosti zemlje;
Poplava - neočekivano i stihijsko plavljenje terena zbog izlijevanja vode iz korita (jezera, rijeka) odnosno provaljivanje nasipa ili brane, izvanredno velikih valova ili plime te stvaranja velike količine vodene mase kao posljedice proloma oblaka;
Bujica - neočekivano i stihijsko poplavljivanje terena vodenom masom koja se stvara na nizbrdnim terenima zbog jakih atmosferskih oborina i slijevanja ulicama i putovima, ne uključujući izlijevanje vode iz kanalizacijske mreže osim ako je do izljeva došlo zbog poplave ili bujice;
Visoka voda - neuobičajen porast vodostaja u neočekivano vrijeme uključujući i podzemnu vodu kao posljedicu visoke vode;
Tuča - atmosferska oborina koja se sastoji od nepravilnih ledenih zrna;
Snježna lavina - snježna masa u pokretu koja se otkida s planinskih obronaka, uključujući djelovanje zračnog tlaka od snježne lavine;
Manifestacije i demonstracije - pokretanje većeg broja stanovništva koje ometa javni red i mir i primjenjuje silu nad osobama ili imovinom;
Pad letjelice - pad letjelice bilo koje vrste na predmet osiguranja;
Vandalizam - zlonamjerni čin treće osobe kojim je prouzročeno oštećenje i / ili uništenje predmeta osiguranja.

Proizvodi Auto+ osiguranja

Članak 2.

Prema ovim uvjetima moguće je ugovoriti sljedeće proizvode Auto+ osiguranja:
Super Kasko - Puno kasko osiguranje od svih rizika (članak 4. ovih Uvjeta).
Smart Kasko - Kasko osiguranje uz sudjelovanje osiguranika u svakoj šteti sukladno članku 12. ovih Uvjeta.
Auto Protekt - Kasko osiguranje od rizika sudara s drugim vozilom, krađe, provalne krađe i protupravnog oduzimanja vozila. U pokriću je sudar s drugim vozilom do kojeg je došlo krivnjom ili djelomičnom krivnjom vozača vozila osiguranog po Auto Protektu i koji za posljedicu ima i prijavljeni odštetni zahtjev i utvrđenu obvezu osiguratelja po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti Osiguranika / Korisnika vozila osiguranog po Auto Protektu (Članak 18.).
Totalna šteta - Kasko osiguranje za slučaj uništenja ili krađe vozila (totalna šteta), po principu osiguranja svih rizika (Članak 17).

Što je osigurano - PREDMET OSIGURANJA

Članak 3.

Vozilo, standardna oprema i prtljaga
(1) Predmet osiguranja je vozilo navedeno na polici osiguranja uključujući:
1. tvornički ugrađenu i od stane proizvođača, zajedno s vozilom, isporučenu opremu;
2. alat, pribor i rezervne dijelove standardno isporučene uz vozilo;
3. naknadno ugrađenu audio, video i telekomunikacijsku opremu do iznosa od 8.000 kn;
4. ostalu naknadno ugrađenu opremu za vrijeme trajanja osiguranja do iznosa od 4.000 kn;
5. prtljagu u osobnim automobilima do iznosa od 2.000 kn. Prtljagom se smatraju stvari za osobne potrebe koje Osiguranik, vozač ili putnici nose sa sobom u vozilu ili na vozilu, uključujući i odjeću na sebi, a koje stvari tim osobama služe dok su na putu. Prtljagom se ne smatra materijal i stvari koje služe za obavljanje profesionalne djelatnosti kao niti novac, nakit ili dokumenti bilo koje vrste.
Prtljagom, osim uobičajenih stvari za osobne potrebe, ovisno o vremenu, svrsi i trajanju puta, smatraju se još i oprema za vikend i kampiranje, audio, video i telekomunikacijska oprema i sportski rekviziti.
Naknadno ugrađena oprema, reklamni natpisi, putne zbirke, alat i pribor za obavljanje profesionalne djelatnosti, pokretna tehnika
(2) Ako se posebno ugovori i navede na polici osiguranja osigurani su i:
1. naknadno ugrađena audio i telekomunikacijska oprema ukupne novonabavne vrijednosti veće od 8.000 kn;
2. ostali naknadno standardno ili nestandardno, ugrađeni dijelovi vozila, oprema, priključni uređaji i pribor iznad limita od 4.000 kn;
3. reklamni natpisi u vozilu i na vozilu;
4. putne zbirke uzoraka robe u osobnim automobilima i kombi vozilima;
5. alat i pribor koji služi za obavljanje profesionalne djelatnosti, a koji se prevozi osobnim automobilima ili kombi vozilima;
6. pokretna tehnika koja se nalazi u osobnim automobilima i kombi vozilima (instrumenti, aparati, kamere, prijenosna osobna računala i sl.);
7. standardna dodatna oprema teretnih vozila, priključnih vozila i autobusa koja je nužna za obavljanje određene djelatnosti.
Osiguranjem nisu obuhvaćene štete koje nastanu na osiguranoj stvari za vrijeme dok je osigurana stvar prostorno odvojena od vozila.

Koje rizike osigurava kasko polica - OSIGURANI RIZICI PUNOG KASKA

Članak 4.

(1) Kasko osiguranjem vozila, ako nije drukčije ugovoreno, pokriveni su svi rizici uslijed kojih može doći do oštećenja, uništenja ili nestanka predmeta osiguranja osim onih rizika koji su isključeni ovim uvjetima ili na temelju nekih drugih odredbi ugovora o osiguranju.
(2) Osiguranjem su pokriveni isključivo događaji (osigurani slučajevi) koji nastanu nepredviđeno, iznenadno i neovisno o isključivoj volji Osiguranika i/ili Ugovaratelja osiguranja. Iznimno, u pokriću je namjerno izazvana šteta izazvana u cilju sprečavanja veće štete na osobama ili stvarima.

Što nije pokriveno osiguranjem - ISKLJUČENJA

Članak 5.

(1) Allianz nije u obvezi naknaditi štetu koja je nastala:
1. zbog kvara za vrijeme pogona vozila (tzv. pogonska šteta), na primjer: zbog grešaka u
materijalu, istrošenosti materijala, kočenja, lošeg rukovanja, oštećenja na gibnjevima i amortizerima, probušenja ili pucanja vanjske ili unutarnje gume, oštećenja kotača zbog vožnje s praznom gumom, nedovoljna podmazivanja, nedostatka vode u hladnjaku, oštećenja na električnim instalacijama, pretjeranog opterećenja vozila i drugih pogonskih šteta. Allianz je pak u obvezi naknaditi štetu od prometne nezgode, požara i eksplozije do koje je došlo kao posljedice pogonske štete;
2. zbog posljedica trošenja i habanja (istrošenost i starenje, uključivo ubrzana istrošenost i starenje) vozila;
3. kao neposredna posljedica dugotrajnih kemijskih, termičkih, mehaničkih, električkih, atmosferskih i drugih utjecaja, uključujući oštećenja koja su nastala kao posljedica pranja vozila, poliranja, kemijskog čišćenja i ona oštećenja koja su nastala kao posljedica čišćenja snijega ili odleđivanja vozila, kao i redovne eksploatacije vozila;
4. zbog smrzavanja tekućine u hladnjaku ili bloku motora;
5. zbog kvara na motoru, mjenjaču ili drugim sklopovima na vozilu kao posljedica gubitka ulja ili tekućine za hlađenje u tijeku nastavka vožnje nakon oštećenja vozila;
6. zbog kvara na motoru, mjenjaču ili drugim sklopovima na vozilu kao posljedica nastavka rada motora nakon oštećenja vozila;
7. izravno od tereta kod utovara, istovara, pretovara ili prijevoza tereta, odnosno u svim slučajevima u kojima je teret ili manipuliranje teretom u izravnoj posljedičnoj vezi sa štetom, osim u slučaju oštećenja uzrokovanog pomicanjem tereta zbog prometne nesreće te u slučaju pada tereta do kojeg je došlo zbog loma uređaja za ukrcaj ili iskrcaj;
8. kao direktna posljedica tehničke neispravnosti vozila, osim ako je tehnička neispravnost nastala iznenada tijekom vožnje;
9. zbog istrošenosti guma na kotačima preko propisane granice istrošenosti i u drugim slučajevima u kojima je šteta nastala kao isključiva posljedica nepridržavanja ili neprovedbe odredaba o tehničkim i zaštitnim mjerama;
10. kao direktna posljedica korištenja vozila bez propisne zimske opreme sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ukoliko dođe do nastanka nezgode za vrijeme vožnje u zimskim uvjetima, a na vozilo nije bila ugrađena propisna zimska oprema);
11. zbog toga što je vozilo stavljeno u pogon prije konačnog popravka, osim kada se radi o šteti nastaloj nakon privremenog popravka koji treba omogućiti kretanje ili tegljenje vozila do radionice koja treba obaviti drugi privremeni ili konačni popravak;
12. za vrijeme prijevoza drugim vozilom na kopnu, unutarnjim vodama i moru, osim prijevoza skelom (brodaricom) ili trajektom u priobalnoj plovidbi u Jadranskom moru, ako se drukčije ne ugovori;
13. uslijed djelovanja potresa uključujući i posljedične štete koje su nastale uslijed bilo koje opasnosti prouzročene potresom kao temeljnim uzrokom (npr. izravna posljedica pada ili udara predmeta do kojeg je došlo zbog potresa, požara izazvanog potresom i sl.);
14. zbog korištenja vozila na cesti ili dionici ceste koja je zatvorena za promet;
15. posredno, ostvarenjem osiguranog slučaja, kao: gubitak zarade, danguba, kazna, troškovi uporabe unajmljenog vozila (ako nije posebno ugovoreno), plaćanje na temelju odgovornosti, naknada za garažiranje i čuvanje vozila, osim naknade za čuvanje vozila u najnužnije potrebno vrijeme na mjestu nezgode ili na drugom najbližem pogodnom mjestu ako se ne radi o mjestu boravka ili sjedištu Osiguranika ili korisnika vozila;
16. umanjenjem vrijednosti vozila nakon popravka koji je obavljen u vezi s ostvarenim osiguranim slučajem;
17. krađom, provalnom krađom, protupravnim oduzimanjem vozila koje je počinjeno od strane bračnog ili izvanbračnog druga, srodnika po krvi u pravoj liniji, brata ili sestre, posvojitelja ili usvojenika Ugovaratelja osiguranja odnosno Osiguranika, ili osobe koja s Ugovarateljem osiguranja odnosno Osiguranikom živi u zajedničkom kućanstvu;
18. za vrijeme dok je vozilo mobilizirano ili rekvirirano od vlasti u miru i to od trenutka od kojeg je vozilo mobilizirano ili rekvirirano pa do trenutka preuzimanja vozila, ako se drukčije ne ugovori;
19. zbog rata, neprijateljstava ili ratu sličnih radnji, građanskog rata, revolucije, pobune, ustanka ili građanskih nemira koji nastanu iz takvih događaja, mina, torpeda, bomba ili drugih ratnih oružja, zarobljavanja, zapljene, oduzimanja, ograničavanja ili zadržavanja i posljedica tih događaja ili pokušaja da se izvedu sabotaže ili pak terorizma učinjenog iz političkih pobuda, detonacije eksploziva ako osoba koja to radi djeluje zlonamjerno ili iz političkih pobuda, građanskih nemira, nasilja ili drugih sličnih događaja, konfiskacije, rekviriranja ili ostalih sličnih mjera koje provodi ili namjerava provesti neka vlast ili druga slična organizacija koja se bori za vlast ili ima vlast;
20. pronevjerom ili utajom vozila od strane osobe kojoj je vozilo dano u najam ili na uporabu;
21. na osiguranoj audio, video i telekomunikacijskoj opremi uslijed rizika krađe ukoliko na vozilu nema tragova provalne krađe;
22. zbog kretanja vozila kroz poplavljenu prometnicu, poplavljeno zemljište, riječno korito ili potok, ili pak u slučaju kada je vozaču bilo poznato da se kreće u susret stihijskom djelovanju vode, osim kada se radi o spašavanju ljudi i imovine;
23. uslijed povećanih troškova popravka vozila u inozemstvu u odnosu na troškove popravka u Republici Hrvatskoj, osim ako nije drukčije ugovoreno;
24. pri sudjelovanju vozila na natjecanju radi postizanja najveće ili najveće prosječne brzine, rally natjecanja ili ocjenskih vožnja uključivši i službeni trening za to, osim ako nije drukčije ugovoreno;
25. za vrijeme dok vozilom upravlja osoba bez odgovarajuće dozvole za upravljanje tom vrstom vozila, odnosno vozilom te snage motora, osim:
• kada vozilom upravlja osoba koja se na propisan način uči upravljati vozilom,
• kada vozač zaposlenik Osiguranika ili vozač koji je uzeo vozilo u najam od Osiguranika koji se bavi iznajmljivanjem vozila omogući upravljanje vozilom osobi koja ne posjeduje potrebnu dozvolu za upravljanje tom vrstom vozila, odnosno vozilom te snage motora;
Smatrat će se da je vozač bez potrebne dozvole i kada vozilom upravlja u vrijeme za koje mu je dozvola za upravljanje privremeno oduzeta od mjerodavnog tijela vlasti, odnosno kada upravlja vozilom kojim, temeljem zakonskih odredbi, ne smije upravljati.
Smatrat će se da vozač nije bez potrebne dozvole ako mu je vozačka dozvola istekla i ako do nastanka osiguranog slučaja nije izgubio pravo na njezino produljenje.
26. za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih narkotika osim u slučajevima kada vozilom u vlasništvu pravne osobe upravlja zaposlenik Osiguranika ili Ugovaratelja ili je pravna osoba (vlasnik vozila) vozilo dala na korištenje drugoj osobi temeljem ugovora;
Prema ovim Uvjetima smatra se:
• da je vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih narkotika:
- ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja koncentracije alkohola utvrdi da udjel alkohola u krvi iznosi
0,5 g/kg i više (0,5 promila i više) ili se utvrdi prisutnost droga ili drugih narkotika u organizmu ili
- ako se nakon prometne nezgode izbjegne ili odbije podvrgnuti ispitivanju za utvrđivanje prisutnosti alkohola, droge ili drugih narkotika u organizmu.
27. namjerno ili prijevarom od strane:
• Ugovaratelja osiguranja, Osiguranika ili članova njihove uže obitelji,
• vozača; osim za vozila koja su dana u kratkoročni ili dugoročni najam i kada vozilom upravlja zaposlenik Osiguranika ili Ugovaratelja;
28. kaznenim djelom obijesne vožnje u cestovnom prometu za koje je donesena pravomoćna sudska presuda;
29. na vozilu koje je oduzeto pravomoćnom sudskom odlukom ili rješenjem;
30. ostvarenjem rizika krađe vozila ili opreme ukoliko vozilo nije bilo zaključano ili je krađa bila olakšana na koji drugi način.

Gdje vrijedi osiguranje - TERITORIJALNA VALJANOST

Članak 6.

(1) Osiguranje vrijedi dok se osigurano vozilo nalazi na području Republike Hrvatske i ostalih europskih zemalja osim azijskog dijela Turske te dijela Rusije koji se nalazi istočno od 55. meridijana.
(2) Osiguranje radnih i drugih vozila poduzeća koja izvode ili sudjeluju u izvođenju građevinskih, montažnih i sličnih radova izvan Republike Hrvatske, posebno se ugovara.

Utvrđivanje visine štete

Članak 7.

(1) Visina štete koja je obuhvaćena osiguranjem utvrđuje se:
1. u slučaju totalne štete (krađa ili uništenje vozila) prema vrijednosti osiguranog vozila na dan utvrđivanja visine štete, umanjenoj za tržišnu vrijednost ostatka osiguranog vozila, a prema stanju tog vozila neposredno prije štete.
Za utvrđivanje visine štete primjenjuje se nabavna cijena novog vozila na dan utvrđivanja visine štete, korigirana za izgubljenu vrijednost zbog tehničke istrošenosti (amortizacija). Amortizacija se utvrđuje na temelju starosti osiguranog vozila, prijeđenih kilometara, općeg stanja vozila, uvjeta i načina eksploatacije, investicijskih ulaganja i sl..
Za vozila koja se više ne proizvode, novonabavna vrijednost utvrđuje se primjenom kataloga novonabavnih vrijednosti vozila (npr. katalog Centra za vozila Hrvatske, Eurotax baza novonabavnih cijena i sl.).
Iznimno, ako se posebno ugovori i navede na polici osiguranja te plati dodatna premija, kod utvrđivanja visine štete, nabavna cijena novog, nerabljenog vozila na dan utvrđivanja štete ne korigira se za izgubljenu vrijednost (amortizacija).
Nabavna cijena novog vozila, obzirom na porez na dodanu vrijednost (PDV), ovisi o poreznom statusu vlasnika vozila i njegovom pravu na odbitak PDV-a kao pretporeza, u smislu odredbi Zakona o PDV-u.
Utvrđena vrijednost vozila ne može biti veća od stvarne tržišne vrijednosti vozila.
Gornja granica obveze Allianza po pojedinom štetnom događaju ne može biti veća od stvarne tržišne vrijednosti vozila, odnosno osnovice za obračun premije naznačene u polici ukoliko je taj iznos manji.
2. u slučaju djelomične štete (oštećenje osiguranog vozila) prema visini troškova popravka u Republici Hrvatskoj, umanjeno za tržišnu vrijednost ostatka dijelova koji se zamjenjuju.
Visina štete se može sporazumno utvrditi na temelju plaćenih računa popravka ili prema nagodbi između Osiguranika i Allianza.
Kod nabavke novih dijelova zbog oštećenja guma, akumulatora, cerade, gusjenica na kotačima, ispušnih sustava, katalizatora, mekih sklopivih pokretnih krovova, uređaja za pogon na tekući plin i radnog uređaja, šteta se umanjuje za pad vrijednosti zbog istrošenosti dijelova i opreme (amortizacija).
Kod pogonskih agregata, mjenjačkih sklopova i upravljačkih sustava stupanj amortizacije se određuje u skladu s utvrđenim stanjem prijeđenih kilometara, općim stanjem vozila i investicijskim ulaganjima u vozilo.
Kod audio, video i telekomunikacijske opreme prilikom obračuna osigurnine stupanj amortizacije se određuje u skladu sa starosti navedene opreme.
Ne naknađuju se veći troškovi popravka koji su nastali zbog toga što su pri popravku učinjene promjene, poboljšanja ili usavršavanja. Allianz nije u obvezi naknaditi viši iznos naknade od razmjernog udjela vrijednosti uništenog ili oštećenog dijela (sklopa) u vrijednosti osiguranog vozila, ako se oštećeni ili uništeni dio (sklop) ne može nabaviti u vrijeme popravka, a radi se o dijelu (sklopu) koji je predviđen za zamjenu.
(2) Osiguranicima koji nisu porezni obveznici u smislu odredbi Zakona o PDV-u, odšteta se isplaćuje s PDV-om, ukoliko je u vrijednost vozila, koja predstavlja osnovicu za obračun premije, iskazanu na polici uključen i PDV.
(3) Osiguranicima koji su porezni obveznici u smislu odredbi Zakona o PDV-u, i:
1. imaju pravo odbitka pretporeza, odšteta se umanjuje za PDV;
2. nemaju pravo odbitka pretporeza, odšteta se isplaćuje s PDV-om, ukoliko je u vrijednost vozila, koja predstavlja osnovicu za obračun premije, iskazanu na polici uključen i PDV.
(4) Posebne odredbe za obračun visine štete kod osiguranja vozila u leasingu, propisana su člankom 23. ovih Uvjeta.
(5) Ako je pri sklapanju ugovora o osiguranju kao osnovica za obračun premije sporazumno uzeta vrijednost koja je niža od ukupne cijene takvog novog vozila u Republici Hrvatskoj, utvrđena visina štete umanjuje se razmjerno između osnovice za obračun premije i stvarne nabavne cijene novog vozila uvećane za troškove carine, trošarine, poreza, prijevoza te drugih uobičajenih troškova na dan sklapanja ugovora o osiguranju, ako nije drukčije ugovoreno.
(6) Spašeni dijelovi uništenog ili oštećenog vozila ili pak ostaci vozila ostaju Osiguraniku, a njihova se vrijednost utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti ovisno o stanju u kojem se nalaze u trenutku utvrđivanja visine štete te se ta vrijednost odbija od visine štete, ako se ugovorne strane drukčije ne dogovore.
(7) Ako se u slučaju nestanka vozila (npr rizik krađe) vozilo pronađe prije isteka petnaestog dana od dana prijave nestanka mjerodavnoj policijskoj upravi, Osiguranik je obvezan preuzeti vozilo.
(8) Eventualno oštećenje ili uništenje pronađenog vozila nastalo nakon nestanka vozila obveza je Allianza te se šteta obračunava i naknađuje prema ovim Uvjetima.
(9) Ako se vozilo ne pronađe do isteka roka od petnaest dana od dana prijave mjerodavnoj policijskoj upravi, šteta se obračunava kao da je vozilo uništeno, bez spašenih dijelova.
(10) U slučaju štete na naknadno ugrađenoj opremi, reklamnim natpisima, putnim zbirkama, alatu i priboru za obavljanje profesionalne djelatnosti, pokretne tehnike i sl. šteta će se naknaditi u visini stvarne štete, a najviše do visine ugovorenog iznosa osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno.
(11) Ako Osiguranik pri sklapanju ili tijekom trajanja osiguranja nije prijavio povećani rizik ili povećanje rizika tijekom osigurateljne godine niti je za taj rizik platio dodatnu premiju, Osiguranik gubi pravo iz osiguranja u omjeru između plaćene premije i premije koju je trebao platiti. Veličinu rizika određuju svi traženi i u policu upisani podaci o osiguranom vozilu. Na povećanje rizika u smislu odredaba ove točke utječu i: tvornički ugrađena izvanstandardna oprema, (pre)namjena vozila, vrsta tereta koji se stalno ili povremeno prevozi te vrsta i oblik karoserije.
Postupanje Osiguranika u slučaju štete

Članak 8.

(1) Kada nastane osigurani slučaj Osiguranik je obvezan:
1. poduzeti sve što je moguće za umanjenje i uklanjanje štete, spriječiti da oštećena stvar bude izvrgnuta daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa koje mu pri tom daje Allianz;
2. odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana saznanja, prijaviti Allianzu nastanak osiguranog slučaja. Prijavu treba učiniti u pisanom obliku s navodima uništenja, oštećenja ili nestanka stvari te njihovu približnu vrijednost;
Iznimno, kod ostvarenja rizika krađe i provalne krađe, protupravnog oduzimanja vozila u namjeri da se uporabi za vožnju, razbojničke krađe i razbojstva Osiguranik je obvezan nastanak osiguranog slučaja prijaviti mjerodavnoj policijskoj upravi i Allianzu u roku 24 sata od saznanja.
3. događaj prijaviti mjerodavnoj policijskoj upravi kada to nalažu propisi, a posebno kada šteta nastane zbog požara, eksplozije, krađe, provalne krađe, protupravnog oduzimanja, razbojstva i prometne nesreće nakon koje osigurano vozilo nije u voznom stanju i ukoliko je u toj prometnoj nesreći sudjelovalo još neko vozilo. Kod prijave događaja mjerodavnoj policijskoj upravi Osiguranik je dužan navesti koje su stvari uništene, oštećene ili nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja ;
4. ne mijenjati stanje oštećenih ili uništenih stvari na mjestu događaja do dolaska predstavnika Allianza, osim ako je promjena u javnom interesu ili je potrebna radi umanjenja štete ili radi sprečavanja uvećanja štete.
(2) Osiguranik je obvezan Allianzu pružiti sve podatke kojima raspolaže, a koji su potrebni radi utvrđivanja uzroka, opsega i visine štete. Allianz može od Osiguranika tražiti pribavu i drugih dokaza, posebice dokaz da je nastanak osiguranog slučaja prijavio mjerodavnoj policijskoj upravi u svim slučajevima kada je to nužno učiniti.
(3) Propusti li Osiguranik izvršiti svoje obveze propisane ovim člankom, dužan je Allianzu naknaditi zbog toga nastalu štetu.

Utvrđivanje i procjena štete - obveze Allianza

Članak 9.

(1) Nakon primitka pisane prijave štete Allianz je obvezan u roku tri radna dana obaviti izvid i procjenu štete. Ako Allianz to propusti učiniti u navedenu roku, Osiguranik može sam organizirati procjenu i početi s uklanjanjem štete. Da bi takva procjena bila obvezujuća za Allianz, Osiguranik mora osigurati dokaze glede nastanka osiguranog slučaja i opsega oštećenja.
(2) U slučaju nesuglasja između ugovornih stranaka oko utvrđivanja i procjene štete, svaka od ugovornih stranaka može tražiti da štetu utvrdi komisija stručnjaka - vještaka koju čine po jedan vještak imenovan od Osiguranika i jedan vještak imenovan od Allianza te treći član-predsjednik komisije kojeg suglasno biraju prva dva vještaka. U komisiju mogu ući vještaci koji nisu u radnom odnosu ni s Allianzom niti s Osiguranikom. Svaka ugovorna stranka snosi troškove svojeg vještaka, a troškove predsjednika snose pola - pola.
(3) Osiguranik i Allianz za svaki se pojedini slučaj pisano sporazumijevaju o vještačenju i utvrđuju što će biti predmet vještačenja: okolnosti nastanka osiguranog slučaja, opseg oštećenja ili visina štete.
(4) Nalaz komisije vještaka konačan je i obvezujući za ugovorne stranke. Nalaz se može osporiti jedino ako se utvrdi računska greška.
Naknada troškova povezanih s osiguranim slučajem

Članak 10.

(1) Osiguranjem su obuhvaćeni i:
1. troškovi tegljenja ili prijevoza oštećenog vozila do najbliže radionice koja može obaviti potrebni ili konačni popravak, a u slučaju totalne štete troškovi tegljenja do sjedišta Osiguranika, odnosno Ugovaratelja osiguranja. Troškovi tegljenja naknađuju se u stvarnom iznosu, ali najviše do 2,5% iznosa koji predstavlja osnovicu za obračun premije;
2. šteta zbog uporabe odjevnih i sličnih predmeta za gašenje požara, najviše do 1.000 kn;
3. štete u vozilu nastale zbog kiše ili snijega neposredno nakon oštećenja vozila;
4. štete zbog nestanka dijelova vozila ili stvari koje su sastavni dio vozila nakon nastanka osiguranog slučaja.
Sudjelovanje u šteti (franšiza)

Članak 11.

(1) Ako je osiguranje ugovoreno uz sudjelovanje Osiguranika u šteti (franšiza), osigurnina se utvrđuje tako da Osiguranik sam snosi dio štete na način da se kod štete osigurnina umanjuje za iznos ugovorenog sudjelovanja u šteti.
(2) U slučaju nastupa štete koja je po iznosu manja od ugovorenog sudjelovanja Osiguranika u šteti, Allianz ne isplaćuje osigurninu, a ukoliko je iznos štete veći od iznosa franšize, osigurnina je jednaka iznosu štete umanjenom za ugovoreni iznos franšize.

Franšiza u svakoj šteti

Članak 12.

(1) Ukoliko je ugovoreno i na polici osiguranja navedeno da je osiguranje sklopljeno uz sudjelovanje Osiguranika - franšizu u svakoj šteti, osigurnina se utvrđuje tako da Osiguranik sam snosi dio štete.
(2) Iznos ugovorenog sudjelovanja u šteti ovisi o osnovici za obračun premije koja je jednaka novonabavnoj vrijednosti vozila i određen je sljedećom tablicom, osim ako nije drukčije navedeno na polici osiguranja:
Osnovica za obračun premije
Iznos s kojim Osiguranik sudjeluje u šteti (franšiza)
do 70.000 kn - 1.300 kn
preko 70.000 kn do 120.000 kn - 1.600 kn
preko 120.000 kn do 200.000 kn - 2.100 kn
preko 200.000 kn do 400.000 kn - 3.000 kn
preko 400.000 kn - 1,25% od osnovice za obračun premije
(3) Kod svake štete osigurnina se umanjuje za isti iznos ugovorenog sudjelovanja u šteti i u tom slučaju ne primjenjuje se franšiza za drugu i svaku sljedeću štetu koja je definirana člankom 12. ovih Uvjeta.

Franšiza u drugoj i svakoj sljedećoj šteti

Članak 13.

(1) Ako je osiguranje ugovoreno bez primjene franšize u svakoj šteti prema članku 11. ovih Uvjeta, a na osiguranom vozilu se u istoj osigurateljnoj godini prijave dvije ili više šteta, osigurnina druge i svake sljedeće štete umanjuje se za iznos obvezne franšize.
(2) Iznos obvezne franšize za drugu i svaku sljedeću štetu određen je u postotku od pune premije kasko osiguranja bez bonusa, doplataka i popusta.
(3) Iznos obvezne franšize za drugu i svaku sljedeću štetu iznosi:
1. kod druge štete 20% od iznosa osnovne premije kasko osiguranja bez bonusa, doplataka i popusta;
2. kod treće štete 50% od iznosa osnovne premije kasko osiguranja bez bonusa, doplataka i popusta;
3. kod četvrte štete 100% od iznosa osnovne premije kasko osiguranja bez bonusa, doplataka i popusta;
4. kod pete i svake sljedeće štete 200% od iznosa osnovne premije kasko osiguranja bez bonusa, doplataka i popusta.
(4) Minimalni iznos franšize kod druge i svake sljedeće štete iznosi 1.500 kn.
(5) Franšiza druge i svake sljedeće štete primjenjuje se u svim slučajevima Punog kasko osiguranja, osim u slučaju kada je na polici osiguranja obračunata doplatna premija ili navedeno da se franšiza druge i svake sljedeće štete ne primjenjuje.
(6) Iznimno, ako je ugovorena franšiza u svakoj šteti sukladno članku 11. ovih Uvjeta, ne primjenjuje se franšiza druge i svake sljedeće štete iz ovog članka, već samo ugovorena franšiza u svakoj šteti.
(7) Franšiza druge i svake sljedeće štete ne primjenjuje se kod djelomičnih kasko osiguranja iz članaka 15.- 21. ovih Uvjeta.
Valjanost ugovora nakon štete

Članak 14.

(1) Nakon osiguranog slučaja u kojem je vozilo bilo oštećeno (djelomična šteta), vozilo i dalje ostaje osigurano bez promjene.
(2) Za osigurano vozilo koje je uništeno ili nestalo (totalna šteta), osiguranje nakon nastanka osiguranog slučaja prestaje.
(3) Prethodne odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na osigurane slučajeve kod kojih su oštećene, uništene ili nestale ostale osigurane stvari, osim onih za koje je drukčije ugovoreno.
(4) Ako Osiguranik ne preuzme nestalu stvar pronađenu nakon isteka 15-tog dana od dana prijave osiguranog slučaja, Allianz ima pravo organizirati njezinu prodaju. Osiguranik je obvezan s kupcem te stvari sklopiti kupoprodajni ugovor za cijenu postignutu prodajom i utržak ustupiti Allianzu.
Prijelaz Osiguranikovih prava prema odgovornoj osobi na Allianz (subrogacija)

Članak 15.

(1) Isplatom osigurnine prelaze na Allianz, do visine isplaćenog iznosa, sva Osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu.
(2) Ako je Osiguranikovom krivnjom onemogućen ovaj prijelaz prava na Allianz, u potpunosti ili djelomično, Allianz se oslobađa u odgovarajućoj mjeri svoje obveze prema Osiguraniku.
(3) Prijelaz prava s Osiguranika na Allianz ne može biti na Osiguranikovu štetu te ako je osigurnina koju je Osiguranik dobio od Allianza, iz bilo kojeg uzroka niža od štete koju je pretrpio, Osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovorne osobe isplati ostatak naknade prije isplate Allianzova potraživanja po osnovi prava koja su prešla na njega.
(4) Iznimno od odredaba o prijelazu Osiguranikovih prava na Allianz, ova prava ne prelaze na Allianz ako je štetu uzrokovao: supružnik, srodnik po krvi u pravoj liniji, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik Ugovaratelja osiguranja odnosno Osiguranika, osoba koja s Ugovarateljem osiguranja odnosno Osiguranikom živi u zajedničkom kućanstvu, ovlašteni vozač koji je koristio vozilo uz Osiguranikovo odobrenje, osim ako su te osobe štetu uzrokovale namjerno.
(5) Ovlaštenim vozačem smatraju se i zaposlenik Osiguranika, osoba koja se na propisan način uči upravljati vozilom i vozač koji je pravo upravljanja osiguranim vozilom stekao ugovorom o najmu od Osiguranika koji se bavi iznajmljivanjem vozila, s tim da Allianz u svakom slučaju pridržava pravo regresa prema vozaču ili odgovornoj osobi ako je do štete došlo uslijed obijesne vožnje ili vožnje pod utjecajem alkohola, droga ili drugih narkotičkih sredstava.
(6) Ako je koja od osoba navedenih u prethodnom stavku bila osigurana od odgovornosti, Allianz može zahtijevati od njegova osiguratelja naknadu iznosa koji je isplatio Osiguraniku.
Djelomično kasko osiguranje

Članak 16.

(1) Djelomično kasko osiguranje pruža osigurateljnu zaštitu u djelomičnom obliku na način da:
1. osigurateljno pokriće ovisi o visini oštećenja (Totalna šteta);
2. je ograničen broj osiguranih rizika (Auto Protekt i Nalet na životinje);
3. se pokriće odnosi samo na određeni dio predmeta osiguranja (Osiguranje stakla);
4. se pokriće odnosi samo na određene troškove (Osiguranje zamjenskog vozila).
(2) Djelomično kasko osiguranje ugovora se bez sudjelovanja Osiguranika u šteti, osim ukoliko na ponudi, odnosno polici osiguranja nije drukčije navedeno.
(3) Za osiguranja djelomičnog kaska iz stavka 1. ovog članka, vrijede sva isključenja definirana člankom 5 ovih Uvjeta, osim ako nije drukčije određeno pojedinim odredama članaka 17. - 21. ovih Uvjeta.

Totalna šteta

Članak 17.

(1) Za osiguranje “Totalna šteta” Allianz isplaćuje osigurninu ako tijekom razdoblja osiguranja vozilo bude uništeno ili ukradeno (totalna šteta), kao posljedica nekog od osiguranih rizika.
(2) U smislu osiguranja “Totalna šteta”, vozilo se smatra uništenim kad je visina troškova popravka vozila u Republici Hrvatskoj veća od ugovorenog iznosa osiguranja pri čemu izračun troška popravka uključuje iznos PDV-a.
(3) Ugovoreni iznos osiguranja za pokriće Totalne štete naveden je na polici osiguranja.
(4) Moguća ulaganja u vozilo tijekom trajanja osiguranja ne povećavaju iznos osiguranja.
(5) Totalnom štetom smatra se samo ona šteta koja je nastala kao posljedica jednog štetovnog događaja. Više uzastopnih djelomičnih šteta, neovisno je li vozilo popravljeno ili nije, neće se smatrati totalnom štetom.
(6) Ugovorni iznos osiguranja ujedno predstavlja i iznos osigurnine koji je Allianz dužan isplatiti u slučaju totalne štete u punom iznosu neovisno o stanju vozila i vrijednosti ostataka vozila na dan totalne štete i o tome je li Osiguranik obveznik PDV-a ili nije.
(7) Ako je totalna šteta nastala kao posljedica krađe, osigurnina se uvećava za 20%.
(8) Na osiguranje “Totalna šteta” ne primjenjuje se podosiguranje.
(9) U slučaju uništenja vozila, ostaci vozila ostaju Osiguraniku.

Auto Protekt

Članak 18.

(1) Osiguranjem “Auto Protekt” vozilo je osigurano od sljedećih rizika:
1. sudar s drugim vozilom do kojeg je došlo krivnjom ili djelomičnom krivnjom vozača vozila osiguranog po Auto Protektu;
Takvim sudarom smatra se isključivo onaj sudar koji za posljedicu ima i prijavljeni odštetni zahtjev i utvrđenu obvezu osiguratelja po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti Osiguranika / Korisnika vozila osiguranog po Auto Protektu.
2. krađa, provalna krađa, protupravno oduzimanje vozila u namjeri da se uporabi za vožnju;
3. razbojnička krađa i razbojstvo.

Osiguranje stakla

Članak 19.

(1) Osiguranje djelomičnog kaska “Osiguranje stakla” osigurava lom i oštećenje standardno ugrađenog stakla na motornim vozilima, osim stakala na svjetlima i zrcalima.
Osiguranje zamjenskog vozila

Članak 20.

(1) Osiguranje djelomičnog kaska “Osiguranje zamjenskog vozila” osigurava troškove najma za osobno ili kombi-vozilo ako je osigurano vozilo uništeno, nestalo ili oštećeno uslijed nekog od rizika ugovorenih po punom kasko osiguranju.
(2) Kada je vozilo uništeno, nestalo ili oštećeno, osiguranjem su obuhvaćeni troškovi najma vozila za vrijeme do završetka popravka, nabave drugog vozila ili do pronalaska nestalog vozila, ali najviše 10 dana ako nije drukčije ugovoreno. Osiguranjem su obuhvaćeni troškovi najma vozila s radnim obujmom motora koji ima Osiguranikovo vozilo, ali najviše do 1.600 ccm.
(3) U troškove najma vozila uzimaju se troškovi najamnog dana i kilometraža do 100 prijeđenih kilometara na dan.
(4) Allianz naknađuje troškove najma na temelju iznajmljivačeva računa.
(5) Osiguranje troškova najma ne može zaključiti osoba koja se bavi davanjem vozila u najam.
Nalet na životinje

Članak 21.

(1) Osiguranje djelomičnog kaska “Nalet na životinje” osigurava predmet osiguranja u slučaju oštećenja ili uništenja naletom (udarom) na životinju (domaću ili divlju) i ne uključuje bilo kakve druge rizike kasko osiguranja.
(2) Obveza Allianza ograničena je do najviše 150.000 kn po pojedinom štetnom događaju, pa i u slučaju kada šteta prelazi ovaj iznos.
(3) Allianz nije u obvezi isplatiti štetu ako je šteta nastala kao posljedica izbjegavanja naleta na životinju.

Vozila u leasingu

Članak 22.

(1) Kod osiguranja vozila u leasingu (vozila u dugoročnom najmu) prava iz ugovora o osiguranju pripadaju davatelju leasinga koji je u polici osiguranja naveden kao Osiguranik.
(2) Iznos visine štete kod vozila u leasingu utvrđuje se:
1. za vozila u operativnom leasingu iznos štete se isplaćuje umanjeno za PDV, bez obzira radi li se o djelomičnoj ili totalnoj šteti;
2. za vozila u financijskom leasingu, iznos štete se:
• kod djelomičnih šteta isplaćuje umanjeno za PDV;
• kod totalnih šteta isplaćuje uključujući i PDV, ukoliko je vrijednost vozila koja na polici osiguranja predstavlja osnovicu za obračun premije, iskazana s PDV-om, u suprotnom isplaćije se bez PDV-a.
(3) Ukoliko tijekom trajanja razdoblja osiguranja istekne ugovor o leasingu te primatelj leasinga, korisnik vozila ili njegov supružnik postane vlasnik vozila, prava i obveze iz ugovora kasko osiguranja, koje je do tog trenutka imao davatelj leasinga, prenose se na njega i traju do isteka tekućeg razdoblja osiguranja.
Vozila kupljena putem bankarskih kredita

Članak 23.

(1) Kod osiguranja vozila kupljenih putem bankarskih kredita, Ugovaratelj pisanom izjavom na polici nalaže Allianzu da nakon nastupa totalne štete na vozilu isplati osigurninu poslovnici banke kod koje je ostvaren kredit za kupnju motornog vozila osiguranog po predmetnoj polici (vinkulacija police u korist banke).
(2) Ukoliko tijekom trajanja razdoblja osiguranja bude u potpunosti isplaćen kredit prema davatelju kredita (banci), sva prava i obveze iz ugovora kasko osiguranja, koje je do tog trenutka imao davatelj kredita (banka), prenose se na vlasnika vozila i traju do isteka tekućeg razdoblja osiguranja.

Kasko u automehaničarskim radionicama i autopraonicama

Članak 24.

(1) Osiguranjem kaska u automehaničarskim radionicama i autopraonicama, osiguravaju se tuđa vozila koja je automehaničarska radionica ili autopraonica preuzela na popravak, održavanje ili čišćenje i to za vrijeme vožnje i stajanja u krugu radionice, odnosno autopraonice kao i za vrijeme pokusnih i primopredajnih vožnji u krugu od 20 km od lokacije radionice, odnosno autopraonice.
(2) Osiguranje uključuje i štete uslijed pada vozila s dizalice, ali samo ako je dizalica ispravna i propisno održavana te se njome stručno rukuje.
(3) Osiguranje vrijedi samo za vozila koja se uz naknadu: popravljaju, održavaju ili čiste.
(4) Osiguranjem su isključene štete:
1. na vozilima koja se nalaze u vlasništvu Osiguranika, zaposlenika Osiguranika i njegove uže obitelji (supružnik, roditelji i djeca);
2. na dijelovima vozila koji se popravljaju ili montiraju;
3. zbog nestručno obavljenog popravka, pranja i podmazivanja;
4. zbog ostvarenja rizika krađe i provalne krađe na vozilu koje nije bilo u zaključanim prostorijama radionice, osim ako se nalazilo u stalno čuvanom i ograđenom prostoru radionice i to ogradom koja je dobro održavana i visoka najmanje 2 metra. Rizik krađe, provalne krađe i razbojstva isključen je za vrijeme probne vožnje.
Kasko osiguranje vozila na zalihama

Članak 25.

(1) Osiguranjem kasko vozila na zalihama osiguravaju se vozila na zalihama u autosalonima koja su uskladištena na adresama navedenim na polici osiguranja.
(2) Osiguranje vrijedi i za vrijeme probne vožnje u krugu od 20 km od salona u kojem je vozilo na zalihi. Za vrijeme probne vožnje isključen je rizik krađe, provalne krađe razbojstva i vandalizma.
(3) Osiguranje se odnosi i na vozila koja su za vrijeme radnog vremena salona, izložena i izvan ograđenog salona u krugu od 70 m pri čemu je isključen rizik krađe, provalne krađe razbojstva i vandalizma.
(4) Osiguranje vozila na zalihama ugovora se uz limit pokrića po štetnom događaju i agregatni godišnji limit pokrića koji su navedeni na polici osiguranja.
(5) U slučaju da na polici osiguranja nisu navedeni limit pokrića i / ili agregatni limit pokrića smatra se da je osiguranje ugovoreno uz:
1. limit pokrića po štetnom događaju koji se dobije kao umnožak ukupnog godišnjeg planiranog broja automobila koji je uzet kao osnovica za obračun premije i iznosa od 2.500 kn;
2. agregatni godišnji limit koji je jednak trostrukom iznosu limita po štetnom događaju.
(6) Osigurateljno pokriće vrijedi pod istim uvjetima i za vozila koja nisu u vlasništvu Osiguranika nego su preuzeta u komisionu prodaju. Pokriće vrijedi samo za vozila koja su u komisionu prodaju preuzeta odgovarajućim ugovorom između Osiguranika i vlasnika vozila prije nastanka štete.
(7) Iz osigurateljnog pokrića su isključena vozila za koja ne postoje dokumentirane evidencije o ulasku i izlasku na zalihu (računovodstvene knjige, popis zaliha i druge službene evidencije). Allianz prilikom obrade štete ili konačnog obračuna premije (ukoliko je ugovoren) ima pravo pregledati predmetne evidencije i sve ostale potrebne podatke.
(8) Izračun premije i konačni obračun premije za vozila na zalihama se obavlja prema ugovorenom na polici, odnosno ponudi osiguranja. Ukoliko konačni obračun premije nije ugovoren smatra se da je premija navedena na polici fiksna za razdoblje trajanja police.
(9) Osiguranje vozila na zalihama ugovora se uz obvezno sudjelovanje Osiguranika u šteti za rizik krađe u visini:
1. od 20% od štete za osobna vozila,
2. od 15% od štete za ostala vozila.

Osiguranje prtljage, putnih kolekcija, uzoraka robe i drugih stvari u motornim vozilima

Članak 26.

(1) Stvari su osigurane kada su u vozilu ili pričvršćene na vozilu i isključivo ukoliko se prevoze uz nazočnosti vlasnika, odnosno osobe koja je uposlena kod vlasnika stvari.
(2) Osiguranje prtljage u autobusima, osobnim automobilima, kamp prikolicama, teretnim i specijalnim vozilima vrijedi za stvari za osobne potrebe koje Osiguranik, vozač ili putnici nose sa sobom u vozilu ili na vozilu,
(3) Prtljagom se ne smatra materijal i stvari koje služe za obavljanje profesionalne djelatnosti kao niti novac, nakit ili dokumenti bilo koje vrste.
(4) Prtljaga se osigurava kao skup stvari prema pojedinom vozilu ili prema pojedinom registriranom mjestu. Prtljagom, osim uobičajenih stvari za osobne potrebe, ovisno o vremenu, svrsi i trajanju puta, smatraju se još i oprema za vikend i kampiranje, audio, video i telekomunikacijska oprema i sportski rekviziti.

Sklapanje ugovora o osiguranju

Članak 27.

(1) Ugovor o osiguranju sklopljen je kada je ponuda za osiguranje prihvaćena.
(2) Pisana ponuda učinjena Allianzu za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana otkad je ponuda prispjela Allianzu. Ako Allianz u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen. U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela Allianzu. Ako Allianz povodom primljene ponude zatraži kakvu dopunu ili izmjenu, kao dan primitka ponude smatrat će se dan kad Allianz primi traženu dopunu ili izmjenu, odnosno kad bude obaviješten o prihvaćanju njegovih uvjeta.
(3) Ponuditelj osiguranja može odustati od sklapanja ugovora, sukladno zakonskim rokovima i zatražiti povrat uplaćene premije. Allianz u tom slučaju može naplatiti administrativne troškove u iznosu od najviše 10% od godišnje premije osiguranja.
(4) Ugovor o osiguranju sklopljen je samim plaćanjem premije osiguranja, ako je to navedeno na ponudi ili polici osiguranja.

Početak i prestanak obveze Allianza

Članak 28.

(1) Obveza Allianza, prema ugovoru o osiguranju počinje po isteku 24-tog sata, ako nije drugačije ugovoreno, dana koji je na polici naveden kao početak osiguranja i ako je do tog dana plaćena cijela premija ili prvi obrok premije. Ako premija nije plaćena do toga dana, obveza Allianza počinje po isteku 24-tog sata dana kada je plaćena premija.
(2) Obveza Allianza prestaje po isteku 24-tog sata dana koji je na polici naveden kao istek osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno.
(3) Kod osiguranja sklopljenog na jednu ili više godina, obostrane obveze i prava iz ugovora produljuju se za 15 dana (počekni rok), osim ako:
1. Allianz prije isteka tekuće godine osiguranja obavijesti Ugovaratelja osiguranja o isteku osiguranja i odredi kraći počekni rok;
2. Ugovaratelj osiguranja prije isteka osiguranja uruči izjavu Allianzu da ne pristaje na takvo produljenje.
(4) Ako je tijekom počeknog roka nastao štetni događaj od opasnosti koja je isteklim osiguranjem bila obuhvaćena, obveza Allianza za naknadu štete postoji samo ako Ugovaratelj osiguranja do isteka počeknog roka zaključi novi ugovor o osiguranju i ako plati ukupnu premiju novog osigurateljnog razdoblja.

Promjena vlasnika osiguranog vozila

Članak 29.

(1) Promjenom nositelja prava vlasništva na osiguranom vozilu ugovor o osiguranju prestaje od 24- tog sata dana kojeg je novi vlasnik ili korisnik preuzeo vozilo. Promjenom prava vlasništva smatraju se i slučajevi u kojima Osiguranik opunomoći treću osobu za kupoprodaju vozila.
(2) U slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan prometa (mirovanja) ili krađe vozila, a pod uvjetom da se do dana odjave nije ostvario osigurani slučaj, Allianz je u obvezi na zahtjev Ugovaratelja osiguranja vratiti 90% neiskorištenog dijela premije s pripadnim porezom.
(3) Odredbe ovog članka primjenjuju se i kada je jednom policom osigurano više vozila.
(4) Ako se vlasnik promijeni na temelju nasljeđivanja ili na temelju darovnog ugovora supružniku, djetetu ili roditelju, ugovor o osiguranju vrijedi i dalje.

Plaćanje premije

Članak 30.

(1) Ugovaratelj osiguranja premiju plaća na ugovoreni način - jednokratno ili obročno.
13
(2) Kod jednokratnog plaćanja premije, Ugovaratelj osiguranja cijelu premiju plaća u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju, ako nije drukčije ugovoreno.
(3) Kod obročnog plaćanja premije Ugovaratelj osiguranja prvi obrok premije plaća u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju, ako nije drukčije ugovoreno, a ostale obroke u dogovorenim rokovima.
(4) U slučaju totalne štete, svi obroci dospijevaju na naplatu i odbijaju se od štete prilikom isplate.
(5) U slučaju djelomičnih šteta, Allianz je ovlašten sve dospjele, neplaćene obroke premije odbiti prilikom isplate štete.

Vraćanje premije

Članak 31.

(1) Ugovaratelju osiguranja vraća se iznos od 90% neiskorištenog dijela plaćene premije s pripadnim porezom za neiskorišteno vrijeme trajanja osiguranja od dana kada je Allianz primio pisani zahtjev Ugovaratelja osiguranja ako:
1. osigurana stvar bude uništena od rizika koji nisu obuhvaćeni osiguranjem ili je totalna šteta naknađena iz neke druge osnove;
2. se vozilo odjavi kod mjerodavnog tijela uz predaju registarskih pločica (otkaz osiguranja).
(2) Iznimno, ako je osigurana stvar uništena prije početka osiguranja, Ugovaratelju osiguranja vraće se ukupni iznos plaćene premije s pripadnim porezom.
(3) Pravo na povrat neiskorištenog dijela premije Ugovaratelj osiguranja ostvaruje isključivo uz uvjet da se u proteklom razdoblju trajanja osiguranja nije ostvario osigurani slučaj.
(4) Ako osigurana stvar bude uništena nakon početka obveze Allianza od rizika obuhvaćenih osiguranjem, Allianzu pripada cijeli iznos premije za tekuću godinu trajanja osiguranja ili za ugovoreno razdoblje osiguranja.
(5) Premija se vraća Ugovaratelju osiguranja na njegov pisani zahtjev i uz podnošenje dokaza o ispunjenju uvjeta za njezino vraćanje.

Valutna klauzula

Članak 32.

(1) Odredbe ove točke primjenjuju se na ugovore o osiguranju kod kojih su premija i iznos osiguranja ugovoreni u nekoj od stranih valuta.
(2) Premija se plaća u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.
(3) U slučaju djelomične štete, osigurnina se isplaćuje u kunama na temelju plaćenih računa popravka ili prema nagodbi između Osiguranika i Allianza.
(4) U slučaju totalne štete, ako je osigurani slučaj prijavljen:
• u roku od 30 dana od dana nastanka, odnosno od dana kada je Ugovaratelj osiguranja to doznao Allianz će isplatiti osigurninu u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan kada je šteta likvidirana djelomično ili u cijelosti.
• nakon 30 dana od dana nastanka, odnosno od dana kada je to doznao, Allianz će isplatiti osigurninu u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, uzimajući u obzir tečaj na dan u sredini razdoblja između dana isteka roka za prijavu i dana stvarne prijave osiguranog slučaja.
Nadležnost u slučaju spora

Članak 33.

(1) U slučaju spora između Ugovaratelja osiguranja odnosno Osiguranika i Allianza nadležan je sud u Zagrebu.

U primjeni od 02. lipnja 2014.

Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja

Sukladno važećem Zakonu o osiguranju Allianz Zagreb d.d. kao osiguratelj prije ugovaranja osiguranja obavještava ugovaratelja osiguranja o slijedećim podacima:
(1) Tvrtka osiguratelja glasi: Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, sa sjedištem u Heinzelovoj 70, 10000 Zagreb;
(2) Uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje navedeni su u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja (dalje: Klauzula).
Mjerodavno pravo utvrđeno je Ponudom / Policom osiguranja i pripadajućim uvjetima osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;
(3) Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;
(4) Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;
(5) Visina premije osiguranja i način plaćanja navedeni su u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja. Sukladno odredbi članka 6. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila, osiguratelj kao porezni obveznik na premiju osiguranja automobilske odgovornosti plaća porez od 15%, a na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila plaća porez od 10%;
Temeljem važećeg Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava.;
(6) Pisana ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana otkad je ponuda prispjela osiguratelju;
(7) Ponuditelj ima pravo opoziva ponude u roku iz prethodne točke. Ako osiguratelj u roku iz prethodne točke ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen;
(8) Obaviještenost o pritužbama i rješavanju sporova
1. Strane su suglasne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja nastojati rješavati mirnim putem
2. Ugovaratelj osiguranja, osiguranik te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja obavijestiti osiguratelja
3. Obavijest iz prethodne točke ove Klauzule podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti
4. Osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz Ugovora o osiguranju može pritužbu protiv odluke ili postupanja osiguratelja, osiguratelju izjaviti usmeno na zapisnik ili podnijeti putem pošte, telefona, telefaksa ili elektroničke pošte na sljedeće adrese:
• Besplatni broj 0800 5000
• e-mail: osiguranje@allianz.hr
• fax: 01/4653-533
• osobno na prodajnom mjestu osiguratelja
• pisanim putem na adresu: Allianz Zagreb d.d. Služba za kontakte s klijentima, Heinzelova 70, Zagreb
• putem web obrasca koji se nalazi na www.allianz.hr.
Pritužba treba sadržavati:
a) ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
b) razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
c) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
d) datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
e) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.
Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja društva iznosi 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.
Osiguratelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.
5. Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe treba objasniti položaj Društva u pogledu pritužbe, a podnositelj pritužbe ima pravo na:
a) podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici,
b) pokretanje postupka za mirno rješavanja spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
c) podnošenje tužbe nadležnom sudu.
6. Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca)
7. U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
(9) Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb.
Klauzula za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe
Sklapanjem ovog Ugovora dajem izričitu privolu Allianz Zagreb d.d. i poslovno povezanim osobama s Allianz Zagreb da navedene moje osobne podatke, kao i druge podatke koje je Allianz Zagreb d.d. saznao temeljem poslovnog odnosa, a koji podaci su zakonom zaštićeni kao tajni, može trajno odnosno do opoziva koristiti i obrađivati u svojim poslovnim evidencijama u svrhu unaprjeđenja kvalitete poslovnog odnosa s klijentom i marketinga (npr. slanje ponuda o proizvodima, promotivnim ponudama, kampanjama i oglasima putem telefona, e-maila i pošte i dr.). Potvrđujem kako sam upoznat s pravom da se takvoj obradi usprotivim te da sam upoznat s postojanjem prava na pristup i ispravak podataka koji se na mene odnose.
Popis poslovno povezanih osoba objavljen je na Internet stranici Allianz Zagreb.