Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja

Sukladno važećem Zakonu o osiguranju Allianz Zagreb d.d. kao osiguratelj prije ugovaranja osiguranja obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:

(1) Tvrtka osiguratelja glasi: Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, sa sjedištem u Heinzelovoj 70, 10000 Zagreb;

(2) Uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje navedeni su u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja (dalje: Klauzula). Mjerodavno pravo utvrđeno je Ponudom / Policom osiguranja i pripadajućim uvjetima osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;

(3) Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;

(4) Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula;

(5) Visina premije osiguranja i način plaćanja navedeni su u priloženoj Ponudi / Polici osiguranja. Sukladno odredbi članka 6. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila, osiguratelj kao porezni obveznik na premiju osiguranja automobilske odgovornosti plaća porez od 15%, a na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila plaća porez od 10%; Temeljem važećeg Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava;

(6) Pisana ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana otkad je ponuda prispjela osiguratelju;

(7) Ponuditelj ima pravo opoziva ponude u roku iz prethodne točke. Ako osiguratelj u roku iz prethodne točke ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen;

(8)  Obaviještenost o pritužbama i rješavanju sporova
1. Strane su suglasne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja nastojati rješavati mirnim putem
2. Ugovaratelj osiguranja, osiguranik te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja obavijestiti osiguratelja
3.  Obavijest iz prethodne točke ove Klauzule podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti  
4. Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, ili korisnik iz ugovora o osiguranju može pritužbu protiv odluke ili postupanja osiguratelja, osiguratelju izjaviti usmeno na zapisnik (uz uvjet obostrane prisutnosti podnositelja i primatelja pritužbe) ili podnijeti pisanim putem:

 • poštom na adresu: Allianz Zagreb d.d., Služba za kontakte s klijentima, Heinzelova 70, Zagreb
 • pozivom na broj: 01/4653-533,
 • elektroničkom poštom slanjem e-maila na: osiguranje@allianz.hr
 • putem web obrasca
 • osobno na prodajnom mjestu osiguratelja.

Pritužba treba sadržavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 • razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužbe podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.
 • Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja društva iznosi 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.
 • Osiguratelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.

5. Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe treba objasniti položaj Društva u pogledu pritužbe, a podnositelj pritužbe ima pravo na: 

 • podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici,
 • pokretanje postupka za mirno rješavanja spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
 • podnošenje tužbe nadležnom sudu.

6. Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje  pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj  (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca)
7. U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

(9) Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb.