OBJAVA TEMELJEM ČLANKA 3 UREDBE (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA (dalje u tekstu: SFDR)

Naše razumijevanje rizika održivosti uključuje ekološke, socijalne ili upravljačke događaje ili uvjete (dalje u tekstu: ESG) koji, ako se pojave, mogu imati materijalno negativne učinke na vrijednost ulaganja, imovinu, profitabilnost te reputaciju Allianz Grupe ili bilo koje kompanije  iz njezine grupe. Primjeri ESG rizika su klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, kršenje priznatih radnih standarda, ljudskih prava, mito i korupcija.

Slijedom ovog pravila, Allianz Hrvatska d.d. (dalje u tekstu: Allianz Hrvatska ili Društvo), kao dio Allianz Grupe, slijedi načela matičnog društva Allianz SE (dalje u tekstu: Allianz) i provodi politiku integracije ESG čimbenika u postupak donošenja odluka o ulaganjima primjenjujući pravila postavljena kroz sveobuhvatni Allianzov ESG okvir te slijedeći usvojena ESG pravila.

Na razini subjekta, kroz interno postavljene procese i pravila, Allianz Hrvatska vodi odgovorno ponašanje u smislu upotrebe energije, smanjenja emisije stakleničkih plinova, odgovornog upravljanja otpadom, poštivanja načela bioraznolikosti te doprinosi borbi protiv nejednakosti, mita i korupcije, potiče socijalnu koheziju i socijalnu integraciju te zaštitu ljudskih prava.

Set pravila za ulaganja iz investicijskog portfelja temelji na sveobuhvatnom okviru koji je postavio Allianz Investment Management (dalje u tekstu: AIM) kao specijalizirano društvo za ulaganja i investicijske strategije unutar Allianz Grupe, a koje Društvu pruža savjetodavne usluge iz upravljanja portfeljem ulaganja.

Nadalje, Ugovorom o izdvajanju i obavljanju poslova upravljanja portfeljem, Društvo je izvršilo prijenos poslova upravljanja financijskom imovinom na upravitelja imovinom Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: upravitelj imovine), dok je kontrolna funkcija investicijskog procesa i portfelja društva zadržana u okviru Društva.

Ovim Ugovorom Allianz Hrvatska je obvezala upravitelja imovinom na primjenu ESG pravila u okviru investicijskog procesa, a sve kako bi se jasno poštovala načela odgovornog ulaganja.

Također, upravitelj imovinom kao dio Allianz Grupe slijedi Allianzove smjernice u pogledu uključivanja rizika održivosti u svoje procese upravljanja imovinom.

Osnovna pravila koja se pri tom primjenjuju su:

- za ulaganja u klase imovine poput državnih obveznica, korporativnih obveznica i vlasničkih ulaganja se primjenjuju standardna ESG pravila

- određeni sektori i tvrtke isključeni su iz razmatranja za ulaganja

- investicijske transakcije koja nisu standardne, poput ulaganja u nekretnine, razmatraju se u suradnji s AIM-om slijedeći zadane ESG smjernice.

Na ovaj način Društvo slijedi pravila najbolje prakse i kao dio Allianz Grupe doprinosi postizanju zadanih ciljeva u vezi s klimatskim promjenama i dekarbonizacijom.

Suradnja Društva i AIM-a te upravitelja imovinom osigurava da se rizici održivosti uzimaju u obzir tijekom cijelog postupka donošenja investicijskih odluka, uključujući investicijsku strategiju, kroz upravljanje imovinom i praćenje iste te u procesu upravljanja rizicima vezanim uz ulaganja.

Ovom suradnjom osigurava se da Allianz Hrvatska slijedi sveobuhvatan i dobro utemeljen pristup integracije ESG čimbenika obzirom na ulaganje portfelja imovine Allianz Hrvatska, a koji se temelji na sljedećim temeljnim Allianzovim kriterijima i načelima (navedeni pristup ne odnosi se na ulaganja iz unit-linked proizvoda):

1. Odabir, imenovanje i kontrola rada upravitelja imovine za ulaganje imovine Allianza:

Kroz suradnju s AIM-om, uz ekonomske aspekte uzimaju se u obzir okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, a svi upravitelji imovine koji ulažu i upravljaju Allianzovom imovinom, dužni su integrirati ESG čimbenike u svoj investicijski proces. Upravitelji imovine mogu ispuniti ove zahtjeve prihvatom Načela odgovornog ulaganja (Principles for Responsible Investment (dalje: PRI)) (s ocjenom PRI procjene najmanje „B“) ili primjenom vlastite ESG politike. Nadalje, dužni su se pridržavati svih kriterija izuzeća definiranih od strane Allianza (detalji navedeni u točci 4.). Rad upravitelja imovinom se pažljivo prati u pogledu ispunjavanja i primjene definiranih kriterija izuzeća te poštivanja ESG pravila u primjeni.

Sukladno gore navedenom, Društvo u suradnji s AIM-om i upraviteljem imovine te poštujući i provodeći Allianzova pravila i smjernice, integrira ESG politike u svoj investicijski proces. Upravitelj imovinom je ugovorno obvezan na isto te godišnje podnosi izvješće Društvu o primjeni ESG pravila u procesu upravljanja imovinom pod upravljanjem.

2.  Identificiranje, analiza i upravljanje potencijalnim ESG rizicima:

Investicijske transakcije za različite vrste imovine koja nije listana na tržištima kapitala kao što su nekretnine, infrastrukturna ulaganja i ulaganja u privatne plasmane, na nivou Allianza, dubinski se analiziraju i provjeravaju od strane AIM-a, a u skladu s ESG pravilima koja se temelje na međunarodnim standardima najbolje prakse i sadrže aspekte poput rizika iz područja zaštite okoliša i biološke raznolikosti, zatim rizike povezane s zaštitom zdravlja radnika i sigurnosti na radu te specifične rizike za lokalne zajednice i područja.

Kada se tijekom procjene otkrije ESG rizik, stručnjaci relevantni za ESG pitanja i stručnjaci upravljanja rizicima donose odluku hoće li se nastaviti s analiziranom transakcijom i pri tom zahtijevati adekvatno upravljanje ESG rizicima uz primjenu mitigacijskih mjera za upravljanje ovim rizicima ili odbiti transakciju uslijed ESG rizika.

Za ulaganja u imovinu kojom se trguje na tržištima vrijednosnih papira, poput državnih obveznica, korporativnih obveznica i dionica, AIM primjenjuje  ESG podatke vanjskog davatelja podataka MSCI ESG Research u kombinaciji s vlastitim istraživanjem kako bi se adekvatno procijenili značajni ESG rizici i uzeli u obzir kod upravljanja portfeljem.

Za investicijske transakcije odnosno ulaganja koja nisu listana na tržištima kapitala, analiza istih od strane upravitelja imovinom provodi se u suradnji s AIM-om i Društvom.

Društvo u manjem volumenu provodi ove vrste transakcija te većinu ulaganja ulaže u državne i korporativne obveznice, dionice i fondove. Prilikom analize novih izdavatelja upravitelj imovinom razmatrat će i informacije koje se odnose na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. Informacije i podatci koji se koriste za provjeru ESG kriterija uključuju javno dostupne izvore, pružatelje podataka o ESG-u, podatke dobivene od izdavatelja i pružatelja usluga te informacije zaprimljene kroz suradnju s AIM-om.

3. Aktivni angažman u okviru vlasničkih ulaganja:

Na globalnoj razini, matično društvo Allianz Grupe, Allianz SE, stupa u dijalog s odabranim kompanijama u koje investira, a gdje prepoznaje sustavne ESG rizike. Cilj istog je ojačati upravljanje ESG rizicima u kompanijama u koje investira, a kako bi se poboljšao ukupan rezultat održivosti u istima. Proces ishođenja konkretnijih promjena može trajati nekoliko godina, međutim smatra se korisnim i za sudionike i za poboljšanje procesa upravljanja ESG rizicima. U konačnici, Allianz SE ne bi mogao doprinijeti pozitivnoj promjeni ako automatski povuče svoja ulaganja bez pokušaja utjecaja na poboljšanja u procesu održivosti. Ukoliko se navedeni angažman pokaže neuspješnim, Allianz SE se može i odreći određenih ulaganja, odnosno određenih izdavatelja. U pogledu glasovanja, glasačka prava ostvaruju upravitelji imovine koji upravljaju vlasničkim kapitalom u ime Allianz Grupe.

Društvo nema kvalificirani udio kao ni drugi značajan udio u temeljnom kapitalu niti jednog društva u portfelju.

U skladu s vlastitom Politikom sudjelovanja, Društvo u pravilu ne sudjeluje na Glavnim Skupštinama društava u portfelju, ali ukoliko se Društvo ipak odluči sudjelovati na Glavnoj Skupštini društva u portfelju, obzirom na objavljeni dnevni red i prijedlog donesenih odluka isto će izvršiti putem opunomoćenih osoba ili upravitelja imovinom te u skladu s mjerodavnim propisima RH aktivno promovirajući održivi rast i rizike povezane s istim i sljedeći ESG politiku Allianz Grupe.

4. Određeni sektori i kompanije isključeni su iz portfelja ulaganja Društva – kriteriji za izuzeća:

Društvo i upravitelj imovinom slijede usvojene kriterije Allianz Grupe u pogledu sektora i kompanija koji se izuzimaju iz investicijskih odluka odnosno isključuju iz imovine pod upravljanjem.

Kriteriji za izuzeća određenih sektora i kompanija iz portfelja ulaganja obuhvaćaju:

(1)    isključenja zbog kontroveznog oružja - Isključena su društva koja se bave, sama (izravno) ili preko subjekata koje kontroliraju (najmanje 50 % udjela, neizravno), razvojem, proizvodnjom, održavanjem i trgovinom zabranjenim oružjem u skladu sa sljedećim međunarodnim konvencijama:

·         Protupješačke mine - kako je definirano člankom 2. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju (Ottawski sporazum)

·         Kazetno streljivo - kako je definirano člankom 2. Konvencije o kazetnom streljivu

·         Biološko i toksično oružje - kako je definirano člankom I. Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništenju (Konvencija o biološkom oružju)

·         Kemijsko oružje - kako je definirano člankom II. Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (Konvencija o kemijskom oružju)

(2)    isključenja ulaganja u poslovne modele povezane s proizvodnjom ili bilo koje druge poslove  ili poslovne suradnje povezane s ugljenom - isključenje obuhvaća:

·         kompanije koje ostvaruju 30% (25% na dan 31. prosinca 2022.) ili više prihoda od iskapanja termalnog ugljena

·         kompanije koje 30% (25% na dan 31. prosinca 2022.) ili više svoje električne energije proizvedu iz termalnog ugljena i / ili

·         planiraju više od 0,3 gigawata (GW) povećati svoje kapaciteta termalnog ugljena

Izuzeta su društva uključena u nekonvencionalnu proizvodnju nafte i plina.

(3) ograničenja ulaganja u određene vrste državnih obveznica iz zemalja povezanih s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike,

(4) isključenja i ograničenja pojedinih izdavatelja izloženih visokim ESG rizicima kao rezultat pokušaja aktivnog angažmana kroz politiku sudjelovanja, a gdje angažman nije bio uspješan.

5. Rizici klimatskih promjena i dekarbonizacija:

Sprječavanje daljnjeg globalnog zatopljenja i ublažavanje klimatskih promjena glavni je prioritet Allianza. U postizanju istog Allianz je predan pružanju pomoći u postizanju ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma iz 2015. godine te je uvjerenja da postizanje ovih ciljeva zahtijeva brzu dekarbonizaciju globalne ekonomije prema neto-nultim razinama emisije stakleničkih plinova do 2050. Allianz identificira klimatske rizike  te upravlja rizicima i mogućnostima povezanim s klimom na sljedeći način:

§  obvezuje se da će najkasnije do 2040. godine u potpunosti ukinuti poslovne modele povezane s proizvodnjom ili bilo koje druge poslova ili poslovne suradnje povezane s ugljenom u portfeljima ulaganja imovine iz osiguranja. Allianz će smanjiti pragove tolerancije sa sadašnjih 30% na 0% najkasnije do 2040. godine. Sljedeći je korak smanjenje na 25% krajem 2022. godine.

§  Allianz je jedan od osnivača UN-ovog Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) te se obvezao da će portfelj ulaganja imovine iz osiguranja biti usklađen s maksimalnim rastom temperature do 1,5 ° C, odnosno neto nultom stopom emisije stakleničkih plinova do 2050. godine.

Kao prvi korak u postizanju nulte neto stope emisije stakleničkih plinova, do 2025. godine Allianzov je zadani cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova koji proizlaze iz ulaganja u dionice i korporativne obveznice za 25% u odnosu na 2019. Uz to, do 2025. godine i Allianzov portfelj nekretnina će biti u skladu sa zadanim ciljem maksimalnog rasta temperature do 1,5 stupnjeva, definiranog Pariškim sporazumom.

Kao dio Allianz Grupe, Društvo slijedi sve opisane kriterije i načela  te provodi politike u vezi s uključivanjem rizika održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima.

Uz navedeno, smatramo potrebiti naglasiti da je AIM kao specijalizirano društvo za ulaganja na razini Allianz Grupe uključen i u postupak odabira investicijskih fondova za proizvode životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi investicijski rizik (tzv. unit-linked proizvode, u tekstu: unit-linked ili UL), a s tim snosi i rizik održivosti fondova ili drugih instrumenata u koje je uložena premija osiguranja. Prema postavljenim pravilima AIM očekuje da će upravitelji fondova koji upravljaju imovinom unit linked proizvoda biti potpisnici Načela odgovornog ulaganje (PRI) ili da će imati u primjeni vlastitu ESG politiku. Na razini fondova, AIM razmatra rizike održivosti na temelju the Morningstar Sustainability Rating, koji ocjenjuje stupanj rizika održivosti s kojima se ne upravlja u odnosu na grupu sličnih i/ili istih fondova.

Kod razvoja novih unit linked proizvoda, Društvo surađuje s AIM-om u postupku odabira investicijskih fondova uzimajući u obzir održivost i rizike vezane uz isto.

Dodatno, upravljanje rizicima Društva je definirano internim aktima koji, između ostalih, prepoznaje ESG rizike kao transverzalne rizike koji ne predstavljaju pojedinačnu kategoriju rizika nego rezultiraju učinkom do kojeg može dovesti realizacija jednog ili više okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika kojima je Društvo izloženo. Navedeni ESG rizici su integrirani u sveobuhvatni sustav anticipativnog nadzora, upravljanja i izvještavanja Društva.

Za više informacija o sustavu upravljanju ESG-a rizicima u investicijskim procesima od strane Allianza, molimo pogledati Group Sustainability Report i ESG Integration Framework.