Allianz Prospekt višekratni nudi vam tri različite strategije ulaganja. Ovisno o košarici investicijskog fonda koju odaberete, razlikuje se i isplata pri otkupu osiguranja.

Povuci za više informacija

Osiguranje života
Isplata u slučaju prirodne smrti
Ugovorena svota za slučaj smrti ili tržišna vrijednost police ovisno
o tome koja je veća.
Isplata u slučaju smrti zbog nezgode
Ugovorena svota za slučaj smrti ili tržišna vrijednost police ovisno o tome koja je veća + još jedna ugovorena svota.
Isplata u slučaju smrti zbog prometne nezgode
Ugovorena svota za slučaj smrti ili tržišna vrijednost police ovisno o tome koja je veća + još dvije ugovorene svote.
Otkupna vrijednost police
Tržišna vrijednost košarice investicijskih fondova na dan isplate.

Allianz Prospekt višekratni – brzo i jednostavno ugovaranje police!

Policu možete proširiti dopunskim osiguranjem za svoju djecu
Ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja!
Allianz je partner kojem možete vjerovati

Želiš prijaviti štetu?

ekomi

Ukupna ocjena zadovoljstva klijenata

4.5/5

8034 Ocjene

Što naši klijenti kažu o nama

Zadovoljstvo obradom šteta

Najčešća pitanja vezana za Allianz Prospekt višekratni

Minimalna godišnja uplata iznosi 450 eura, a može se plaćati u godišnjim, mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim obrocima.

 

Allianz Prospekt višekratni preporučuje se onima koji žele financijski zaštititi svoju obitelj u slučaju svoje smrti, ali i mlađim zaposlenim ljudima koji žele osigurati mirniju starost. Ovo je osiguranje koje uključuje sve benefite višekratnog periodičkog ulaganja u investicijske fondove.

 

Isplaćuju se u slučaju smrti osiguranika, u slučaju smrti osiguranika zbog nezgode ili prometne nezgode ili u slučaju otkupa osiguranja.

 

Aktivni dokumenti

Informativni dokumenti:


Dokumenti s ključnim informacijama (KID) i Informacije o povijesnim prinosima:


Košarica fondova Active

Košarica fondova Balance

Košarica fondova Classic

Dokumenti fondova:


Arhiva dokumenata


Mjesečni scenariji:

Informacije o povijesnim prinosima:
Dokumenata s ključnim informacijama (KID): 

Objave povezane s održivosti

Košarica fondova Active

Izjava o glavnim štetnim učincima
Ovaj financijski proizvod uzima u obzir glavne štetne učinke svojih odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, budući svi fondovi unutar izabrane košarice uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. 
Informacije o okolišnim i socijalnim obilježjima (Prilog II.)

Ovaj proizvod životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja temelji se na košarici investicijskih fondova koju izabire ugovaratelj osiguranja pri zaključenju ugovora o osiguranju. Svi investicijski fondovi  sadržani u košarici ovog financijskog proizvoda, promiču uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinaciju tih obilježja, te primjenjuju praksu dobrog upravljanja. Stoga ovaj financijski proizvod, promiče okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja,  iako nema za cilj održiva ulaganja.

Prilog II  Delegirane Uredbe (EU) 2022/1288 Allianz Hrvatska d.d. kao agregirani izvještaj:


Navedeni dokument pruža detaljnije agregirane informacije o tome na koji način su rizici održivosti uključeni u odluke o ulaganju za izabranu košaricu fondova, rezultati procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose, kao i dodatne informacije o okolišnim ili socijalnim obilježjima.

Objave informacija o održivosti
Niže navedena Objava informacija o financijskom proizvodu koji promiče okolišna ili socijalna obilježja, koju je Društvo dužno objaviti na internetskim stranicama sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1288, temeljena je na javno dostupnim informacijama društava za upravljanje fondovima ZB Invest d.o.o. i Allianz Global Investors GmbH, koji upravljaju svim pod-Fondovima koji se nalaze u košarici fondova ovog financijskog proizvoda (Allianz Prospekt Višekratni – Active)

Allianz Prospekt Višekratni – Active je proizvod životnog osiguranja, kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja te se temelji na košarici investicijskih fondova koju izabire ugovaratelj osiguranja pri zaključenju ugovora o osiguranju. Svi investicijski fondovi sadržani u košarici ovog financijskog proizvoda, promiču uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinaciju tih obilježja te primjenjuju praksu dobrog upravljanja, radi čega i ovaj financijski proizvod promiče okolišna i/ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

U košarici fondova Allianz Prospekt Višekratni – Active, investicijski fondovi /podfondovi u koje se ulaže premija osiguranja života su:

 • Allianz Euroland Equity Growth – A – EUR, kojim upravlja Allianz Global Investors GmbH (dalje u tekstu AGI), koji je kategoriziran temeljem Uredbe EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, kojim upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB euroaktiv, kojima upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 60% udjela ulaganja

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja, Društvo vodi računa da su isti potpisnici Načela odgovornog ulaganja (PRI) ili da primjenjuju vlastitu ESG politiku kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.

U odnosu na pod-Fondove ZB Invest-a, promicanje okolišnih i socijalnih obilježja kod ovog dijela ulaganja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti. ZB Invest je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija.

Investicijski cilj uključuje i promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. Niže navedeni pod-Fondovi će, sukladno investicijskoj strategiji ZB Investa,  najmanje 50% svoje neto imovine imati uloženo u izdavatelje koji promiču okolišna, socijalna ili upravljačka obilježja. Najviše 10% neto vrijednosti imovine pod-Fondova smije biti uloženo u investicijske fondove. Dodatno, svaki pod- Fond Zb Investa koji se nalazi u ovoj košarici fondova ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi: 

 • Pod-Fond ZB euroaktiv je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima zapadne Europe.
 • Pod-Fond ZB portfolio 70  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

 

U svrhu ostvarivanja promicanja okolišnih i socijalnih obilježja u procesu donošenja investicijskih odluka kod pod-Fondova koji se nalaze u košarici ovog financijskog proizvoda, prilikom ulaganja  primjenjuje se interna ESG metodologija ZB Investa temeljena na isključivanju i ESG ocjenjivanju izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja. Prilikom praćenja ulaganja  primjenjuje se praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja, praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fonda i aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja (poduzeća, države, investicijski fondovi)  definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena.

ZB Invest za pod-Fondove izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga, što omogućuje ZB Investu praćenje ispunjenja kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene, ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka.

Prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka, ZB Invest poduzima određene mjere dužne pažnje.

ZB Invest može postupati u sklopu aktivnog vlasništva koje se može materijalizirati kroz dva oblika djelovanja (sudjelovanje (eng. engagement) i glasovanje na glavnim skupštinama (eng. voting).

Za udio ulaganja koji se odnosi na pod-Fondove ZB Investa indeks nije određen kao referentna vrijednost.

U odnosu na pod-Fond Allianz Euroland Equity Growth, kojim upravlja društvo za upravljanje fondovima AGI, navedeni pod-Fond slijedi strategiju ključnih pokazatelja uspješnosti s ciljem postizanja boljeg ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova u usporedbi s referentnom vrijednošću. Ponderirani prosjek intenziteta stakleničkih plinova ponderirani je prosječni intenzitet stakleničkih plinova ulaganja pod-fonda (u tCO2e po milijunu prodaje).

Osim toga, pod-Fond primjenjuje minimalne kriterije isključenja.

Pod-Fond uzima u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i UN-ova vodeća načela za poslovanje i ljudska prava te u isto vrijeme uzimajući u obzir načela dobrog upravljanja.

Za pod-Fond su definirani indikatori te je za svaki indikator održivosti razvijena metodologija koja se temelji na različitim izvorima podataka kako bi se osiguralo točno mjerenje i izvješćivanje o indikatorima održivosti.

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna i socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti.

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija iz proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja (tzv. unit-linked proizvode), upravitelji su dužni integrirati ESG čimbenike u svoj investicijski proces. Upravitelji mogu ispuniti ove zahtjeve prihvatom Načela odgovornog ulaganja (Principles for Responsible Investment) ili primjenom vlastite ESG politike kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.   

U odnosu na pod-Fondove ZB euroaktiv i ZB portfolio 70, koji sadrže ukupno 80% ulaganja u ovoj košarici fondova, ZB Invest je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti, i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija. Interna ESG metodologija temelji se na pristupu isključivanja i ESG ocjenjivanja izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja.

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje kod kojih je identificirana veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedično potencijalnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja. Pristup isključivanja se primjenjuje na poduzeća kao izdavatelje koji se bave proizvodnjom ugljena, duhana ili nekonvencionalnog oružja, te na države kao izdavatelje koje nisu usklađene s FATF preporukama ili nisu potpisnice Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Primjena praksi dobrog upravljanja je preduvjet koji poduzeća kao izdavatelji moraju zadovoljiti prije pristupanja ESG ocjenjivanju izdavatelja. Primjena praksi dobrog upravljanja procjenjuje se razmatranjem karakteristika upravljačkih tijela poduzeća kao izdavatelja pri čemu izdavatelj mora postići upravljačku (G) ocjenu veću od interno definirane minimalne razine kako bi zadovoljio preduvjet primjene praksi dobrog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja, nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Interni model za ESG ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije obilježja i povezanim pokazateljima: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G). Svakoj kategoriji se dodjeljuje ocjena na temelju pokazatelja za tu kategoriju, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom da se za pod-Fondove ZB Investa koji se nalaze u košarici ovog financijskog proizvoda nastoje birati izdavatelji s višom ESG ocjenom, okolišna i socijalna obilježja proizlaze iz pokazatelja  koji su uključeni u izračun ESG ocjene u okviru interne metodologije ESG ocjenjivanja izdavatelja ZB Investa.

ESG ocjenjivanjem država kao izdavatelja između ostaloga se promiče smanjenje intenziteta emisije stakleničkih plinova, smanjenje društvene nejednakosti, jačanje ljudskih prava i sloboda te suzbijanje korupcije.

ESG ocjenjivanjem poduzeća kao izdavatelja promiče se smanjenje emisija stakleničkih plinova, zaštita bioraznolikosti i vode, uspješno gospodarenje otpadom, unaprjeđenje postupanja u socijalnim i kadrovskim pitanjima te standardima korporativnog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem UCITS fondova i ETF-ova te njihovih upravitelja promiče se usvajanje politika kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Za ovaj dio ulaganja nije određena referentna vrijednost u svrhu ostvarivanja okolišnih i socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče.

Pod-Fond AGI-ja, Allianz Euroland Equity Growth, koji sudjeluje sa 20% ulaganja u ovoj košarici fondova, ostvaruje okolišna i socijalna obilježja strategijom ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI strategija), kod koje je kao temelj uzet intenzitet emisije stakleničkih plinova. KPI je definiran ponderiranim prosječnim intenzitetom emisije stakleničkih plinova na temelju udjela emisije stakleničkih plinova na godišnjoj razini prometa poduzeća izdavatelja (GHG emisije).

Smatra se da je razina intenziteta stakleničkih plinova u vidu KPI-ja zadovoljena ukoliko se nadmaši ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova ulaganja pod- Fonda u odnosu na njegovu referentu vrijednost.   

Također, primjenjuju se minimalni kriteriji isključenja koji se odnose na održivost.

Za ovaj dio ulaganja uspostavljena je referentna vrijednost za postizanje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, ZB Invest Funds - ZB euroaktiv i ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, koji imaju udio ulaganja u ovom proizvodu 80%, društvo za upravljanje pod-Fondovima je utvrdilo investicijsku politiku kojom su definirani investicijski cilj, strategija ulaganja, ograničenja ulaganja, upravljanje i referentna vrijednost, raspodjela prihoda ili dobiti, financijska poluga te izloženost neto vrijednosti imovine pod-Fondova transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Investicijska politika je detaljno opisana u Prospektu ZB Investa u poglavlju koje opisuje posebnosti pojedinog pod-Fonda.

Investicijski cilj kod svih pod-Fondova u ovoj košarici fondova uključuje promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ZB Invest-a ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. U procesu donošenja investicijskih odluka u skladu s definiranom investicijskom politikom, društvo za upravljanje nastoji birati izdavatelje s višom internom ESG ocjenom te prati da pod-Fondovi zadovoljavaju minimalni udio imovine raspodijeljen u ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja.

Dodatno, svaki pod- Fond u košarici fondova ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi:

Pod-Fond ZB Invest Funds – ZB euroaktiv, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 60%, je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima zapadne Europe.

Pod-Fond ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 20%, je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, Allianz Euroland Equity Growth – A – EUR, koji ima udio ulaganja u ovome proizvodu 20%, društvo za upravljanje predmetnim pod-Fondom  je za investicijski cilj utvrdilo  ulaganje u dionice u eurozoni s fokusom na rastuće dionice u skladu sa strategijom ključnih pokazatelja uspješnosti glede održivosti (KPI).

Strategija pod-Fonda je nadmašiti ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova u odnosu na referentnu vrijednost.

Ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova je ponderirani prosjek intenziteta stakleničkih plinova ulaganja pod-Fonda. Za  izračun pondera se uzimaju u obzir samo izdavatelji s dostupnim podacima o emisijama stakleničkih plinova. Za određivanje intenziteta stakleničkih plinova poduzeća izdavatelja koristit će se podaci o intenzitetu stakleničkih plinova dostupni od strane trećih pružatelja podataka. Intenzitet stakleničkih plinova analizira se i razmatra u procesu odabira vrijednosnih papira pri ulaganju pod-Fonda, kako bi se ispunio cilj ulaganja u odnosu na postavljene kriterije vezane za održivost (emisije stakleničkih plinova).

Praksa dobrog upravljanja se razmatra kroz četiri kategorije: dobre strukture upravljanja, odnose sa zaposlenicima, nagrađivanje osoblja i pridržavanje poreznih obveza.

U izdavatelje koje imaju ozbiljne povrede u bilo kojem od tih područja neće biti moguće investirati. U određenim slučajevima, označeni izdavatelji bit će na popisu za praćenje kada društvo za upravljanje vjeruje da politika sudjelovanja  može dovesti do poboljšanja ili kada se procijeni da izdavatelj treba poduzeti korektivne radnje koje mogu dovesti do zadovoljavajućih rezultata. Ako društvo za upravljanje smatra da pojedini izdavatelj ne može postići napredak dodatnim angažmanom niti provođenjem korektivnih radnji, u navedene izdavatelje se ne može  uopće investirati.

Osim toga, društvo za upravljanje aktivno sudjeluje kroz politiku sudjelovanja kod pojedinih izdavatelja, predan je aktivnom poticanju otvorenih dijaloga s izdavateljima u koje ulaže glede korporativnog upravljanja, glasovanju putem opunomoćenika i dr.

Ovaj financijski proizvod ulagat će minimalno 56 % svoje imovine za ostvarenje okolišnih i/ili socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče u skladu s obvezujućim elementima strategije ulaganja. Izračun je napravljen temeljem ponderiranog prosjeka ciljanog ulaganja za košarice fondova.

APV

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa u ovoj košarici fondova, prilikom praćenja ulaganja, a u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja prilikom donošenja investicijskih odluka, za svaki od pod-Fondova primjenjuje se:

 • praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja,
 • praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fondova i
 • aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja

Tijekom cijelog životnog ciklusa pojedinih pod-Fondova, ZB Invest provodi odgovarajuće aktivnosti kako bi se ostvario cilj promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja. Prije donošenja investicijske odluke, ZB Invest provjerava podliježe li potencijalno ulaganje pristupu isključivanja, zadovoljava li uvjet prakse dobrog upravljanja te izračunava njegovu ESG ocjenu. ZB Invest izračunava i ponderiranu prosječnu ESG ocjenu svakog pod-Fonda te kontinuirano prati ispunjava li definirane kriterije. ZB Invest provjerava promjene u kvaliteti i dostupnosti podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te po potrebi provodi revizije izračuna ESG ocjena. Također, ZB Invest u sklopu internih kontrola provjerava i osigurava dosljednost u primijeni definiranih principa. 

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, pokazatelji održivosti koji se koriste za mjerenje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika su:

 • Stvarni postotak ostvarenih ciljeva u odnosu na planirane ciljeve
 • Stvarni ponderirani intenzitet stakleničkih plinova portfelja pod-Fonda u odnosu na postavljeni ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova referentne vrijednosti
 • Potvrda da su glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti razmatrani primjenom kriterija isključenj

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa u ovoj košarici fondova, u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja primjenjuju internu ESG metodologiju koja se sastoji od:

 • Isključivanja (engl. exclusion), te
 • ESG ocjenjivanja izdavatelj
   

ISKLJUČIVANJE:

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje koji većinu svojih prihoda ostvaruju u sektorima kod kojih je veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedičnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja, kao što su primjerice proizvodnja ugljena, proizvodnja duhana i proizvodnja nekonvencionalnog oružja. Za izdavatelje države isključivanje ili ograničavanje ulaganja se može izvršiti i na temelju određenih praksi koje nisu u skladu s promicanjem okolišnih i socijalnih obilježja, kao što je neusklađenost s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma* te nepotpisivanje Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

*Ograničenje ulaganja u države izdavatelje koji nisu usklađeni s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma ne odnosi se na financijske instrumente kojih je izdavatelj Republika Hrvatska.

 

ESG OCJENJIVANJE:

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Pritom niža ocjena ukazuje da je izdavatelj manje sposoban upravljati rizicima održivosti, čime se vjerojatnost nastanka negativnog događaja ili uvjeta povećava. Model za ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije pokazatelja: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G), temeljem kojih se svakoj kategoriji dodjeljuje ocjena, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom na vrstu proizvoda koje stavlja na raspolaganje, ZB Invest ulaže u različite vrste financijskih instrumenata. ZB Invest uključuje rizike održivosti u investicijski proces te primjenjuje pristup ESG ocjenjivanja za sljedeća ulaganja:

 • prenosivi vrijednosni papiri
 • instrumenti tržišta novca
 • depoziti
 • udjeli u UCITS fondovima
 • udjeli u fondovima kojima se trguje na uređenom tržištu (ETF-ovi

U sklopu interno uspostavljene ESG metodologije, izdavateljima koji su obuhvaćeni procesom donošenja investicijskih odluka se dodjeljuje interna ESG ocjena, koja je osnovni pokazatelj za mjerenje ostvarenja okolišnih i socijalnih obilježja kod dijela ulaganja ovog financijskog proizvoda koji se odnosi na pod-Fondove ZB Investa. ZB Invest na temelju širokog broja pokazatelja u različitim područjima izračunava uravnoteženu ESG ocjenu izdavatelja, koja obuhvaća okolišne (E), socijalne (S) i upravljačke (G) aspekte te se ne ograničava na pojedinačno obilježje već razmatra ukupnu ESG ocjenu.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja, definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena za sljedeće vrste izdavatelja:

 • poduzeća
 • države
 • UCITS fondovi, ETF-ovi i upravitelji.

Za poduzeća kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 24 pokazatelja, podijeljenih u tri kategorije. Definiranjem deset okolišnih pokazatelja utvrđuje se razina utjecaja poduzeća na čimbenike održivosti putem štetnih emisija i potrošnje resursa, te uključuje pokazatelje kao što su emisije stakleničkih plinova, intenzitet potrošnje energije, potrošnja vode i drugi.  Na temelju osam socijalnih pokazatelja se utvrđuje odnos i politike poduzeća prema socijalnim pitanjima, primjerice udio žena u upravljačkim tijelima, postojanje politike o zaštiti ljudskih prava, pridruživanje UN Global Compact inicijativi i drugi. Temeljem šest upravljačkih pokazatelja se utvrđuju karakteristike upravljačkih tijela poduzeća, kao što je sastav i neovisnost upravnog, nadzornog ili revizorskog odbora.

Za države kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 9 pokazatelja na temelju kojih se računa interna ESG ocjena, što uključuje okolišne pokazatelje kao što su intenzitet emisije stakleničkih plinova države i udio ulaganja u obveznice koje nisu green bond prema EU Green Bond Standards, te društvene i upravljačke pokazatelje kojima se utvrđuje razine ekonomske nejednakosti, društvenih sloboda, korupcije, vladavine prava i drugih, i to na temelju podataka iz izvješća relevantnih međunarodnih institucija.

Za UCITS fondove, ETF-ove i njihove upravitelje ZB Invest je definirao ukupno 8 pokazatelja, kojima se utvrđuje postojanje različitih definiranih politika o održivosti na razini upravitelja, kao i politike UCITS fondova i ETF-ova kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, metode koje se koriste u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja su:

- postotak pokrivenosti KPI-ja izračunava se na temelju neto vrijednosti imovine (NAV-a) portfelja. Ovaj izračun se temelji na podacima o emisijama stakleničkim plinovima vanjskog pružatelja podataka

- zadovoljena razina intenziteta stakleničkih plinova postiže se ukoliko se nadmaši ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova za ulaganja pod-Fonda u odnosu na postavljenu referentnu vrijednost

- popis isključenja vezanih za održivost priprema se najmanje dva puta godišnje temeljem vanjskih izvora podataka.

U svrhu promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja ZB Invest za sve pod-Fondove, koji se nalaze u košarici fondova ovog financijskog proizvoda osiguranja života, izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga. To omogućuje ZB Investu da u bilo kojem trenutku može pratiti ispunjenje kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka. Neki podaci pribavljeni iz navedenih izvora koriste se izravno za ESG bodovanje, dok se neki koriste kao osnova za daljnje izračune. Ako potrebni podaci nisu dostupni, ZB Invest će za takav pokazatelj primijeniti konzervativan pristup te upisati 0 (nula). U iznimnim slučajevima, za pojedine interno definirane pokazatelje se može koristiti i procjena pouzdanih informacijskih servisa, ako je takva dostupna (npr. Bloomberg procjena), što u ukupnom skupu čini marginalan udio korištenih podataka. Kvaliteta podataka osigurava se korištenjem podataka isključivo iz izvora koje se smatra pouzdanima, što se najvećim dijelom odnosi na etablirane informacijske servise, provjerama uočenih odstupanja te povremenim dodatnim usporedbama s podacima dostupnim izravno od izdavatelja.

AGI koristi MSCI i ISS kao vanjske pružatelje usluga odnosno kao izvore informacija za prikupljanje ulaznih podatka prilikom ocjenjivanja izdavatelja.

Vanjski pružatelji podataka se biraju temeljem interne procedure društva za upravljanje fondovima, koja uključuje provjeru pokrivenosti izdavatelja, podrijetlo podataka, metodologija (kvalitativna i/ili kvantitativna), raspoređeni resursi, stručnost, preciznost istraživanja, IT i korisnička podrška te dosljednost i kvaliteta izvora podataka. 

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, koncept ESG ocjenjivanja izdavatelja i mjerenja glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti je još u ranoj fazi razvoja i primjene te  ovisi o dostupnosti i kvaliteti podataka koje objavljuju izdavatelji. Stoga, najveće ograničenje predstavlja otežana implementacija koncepta s obzirom na nedostatak objavljenih podataka od strane izdavatelja. Kako svi izdavatelji još uvijek nisu obvezni sustavno objavljivati podatke, postoje slučajevi kada za određene izdavatelje podaci potrebni za izračun pojedinih pokazatelja nisu dostupni. U tom slučaju ZB Invest primjenjuje konzervativan pristup te se izdavatelju dodjeljuje vrijednost „0“ za taj pokazatelj. S pojavom podataka od strane izdavatelja, te daljnjim razvojem i implementacijom regulative, ZB Invest će prilagođavati svoju metodologiju.

U odnosu na pod-Fond pod upravljanjem AGI-ja, moguća su ograničenja prilikom prikupljanja i obrade podataka i to kroz različita vanjska istraživanja, vanjske pružatelje podataka i/ili različitu internu analitiku.

Prilikom ocjene prikladnosti izdavatelja, AGI se oslanja na informacije i podatke trećih pružatelja analitičkih usluga, koje mogu biti subjektivne, nepotpune, netočne ili nedostupne, slijedom čega postoji rizik netočne ili subjektivne procjene vrijednosnog papira ili izdavatelja. Također postoji rizik da upravitelj ulaganja pod-fonda ne primjenjuje ispravno relevantne kriterije koji proizlaze iz analize te da pod-fond, koji treba slijediti strategiju održivog ulaganja, bude neizravno izložen izdavateljima koji ne ispunjavaju relevantne kriterije vezane za održiva ulaganja.

Na temelju postavljenih KPI-jeva od strane AGI-ja utvrđuju se procjena utjecaja ovih ograničenja na promicanje okolišnih i/ili socijalnih obilježja.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, u svrhu zaštite ulagatelja  prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka se:

 • Redovito preispituje i po potrebi unaprjeđuje Politika uređenja sukoba interesa i osobnih transakcija, dostupna na internetskim stranicama ZB Investa
 • Odabiru samo pouzdani informacijski servisi za dobivanje javno dostupnih podataka na temelju kojih se izračunava ESG ocjena, a iza kojih stoji ugled i dugogodišnje iskustvo
 • Kontinuirano prati kvaliteta i dostupnost podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te provodi revizije izračuna ESG ocjena
 • Prati izloženost društva ZB Invest riziku održivosti

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, kako bi se osiguralo ispunjavanje okolišnih i/ili socijalnih obilježja, postavljeni su obvezni kriteriji evaluacije:

 • min. 80 % pokrivenosti portfelja pod-Fonda glede postavljenog KPI-ja u vidu ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova (portfelj u tom smislu ne uključuje izvedenice i instrumente koji po prirodi nisu procjenjivi (npr. gotovina i depoziti)).
 • min. 20 % nadmašene referentne vrijednosti u smislu ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova za ulaganja pod-Fonda
 • Primjena sljedećih održivih minimalnih kriterija isključenja za izravna ulaganja:

o   vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji kod kojih postoji ozbiljno kršenje/povreda načela i smjernice kao što su Načela UN Global Compacta, Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Vodeća načela Ujedinjenih naroda za poslovanje i ljudska prava na temelju problematične prakse vezane za ljudska prava, radna prava, okoliš i korupciju,

o   vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji koji se bave kontroverznim oružjem (protupješačke mine, kasetne bombe, kemijsko oružje, biološko oružje, osiromašeni uran, bijeli fosfor i nuklearno oružje),

o   vrijednosni papiri koje su izdali izdavatelji koji više od 10 % svojih prihoda ostvaruju od oružja, vojne opreme i usluga,

o   vrijednosni papiri koje su izdali izdavatelji koji ostvaruju više od 10 % svojih prihoda od vađenja termo ugljena

o   vrijednosni papiri koje izdaju komunalna poduzeća koja više od 20 % svojih prihoda ostvaruju iz ugljena,

o   vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća koja se bave proizvodnjom duhana, te vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća koja se bave distribucijom duhana s više od 5 % prihoda.

Izravna ulaganja u izdavatelje državnih vrijednosnih papira s nedovoljnom ocjenom indeksa slobode poslovanja su isključena.

Održivi minimalni kriteriji za isključenje temelje se na informacijama od vanjskog pružatelja podataka te se prije i nakon trgovanja provodi postupak praćenja usklađenosti. Pregled se provodi barem polugodišnje.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, aktivno vlasništvo materijalizira se kroz dva oblika djelovanja:

 • sudjelovanje (engl. engagement) i 
 • glasovanje na glavnim skupštinama (engl. voting)

Sudjelovanje se odnosi na dijalog s izdavateljima s unaprijed određenim ciljem i temom kako bi se očuvala ili povećala vrijednost imovine, ali i razumjeli rizici i prilike koji proizlaze, između ostalog, iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih pitanja. ZB Invest svoje sudjelovanje usmjerava uglavnom na izdavatelje iz regije Jugoistočne Europe, između ostalog, s ciljem podizanja transparentnosti ESG podataka od strane istih. Također, osim angažiranja s izdavateljima, ZB Invest se angažira i u javnim konzultacijama oko razvoja i implementacije regulativa povezanih s održivošću u sektoru financijskih usluga na lokalnoj razini.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, ZB Invest odlučuje za svaku skupštinu zasebno, ali uvijek u najboljem interesu pod-Fondova i ulagatelja. U pravilu ZB Invest neće glasovati na skupštinama dioničara društva čije dionice se nalaze u imovini pod-Fondova, odnosno glasovat će suzdržano. ZB Invest može izabrati glasovati na onim skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može imati utjecaja na odluke koje donosi skupština, odnosno ako kumulativni broj glasova u imovini pod-Fondova prelazi 2% ukupnog broja glasova, te ne postoji dioničar ili povezane osobe koje posjeduju više od 50% glasačkih prava u predmetnom društvu. ZB Invest može izabrati glasovati i na skupštinama gdje navedeni uvjeti nisu zadovoljeni odnosno u slučajevima koji mogu bitno utjecati na poslovanje društva ili položaj dioničara. ZB Invest ne koristi usluge savjetnika pri glasovanju.

 

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, politika sudjelovanja temelji se na dva oblika:

 • glasovanje na glavnim skupštinama (eng. proxy voting)
 • sudjelovanje u aktivnostima poduzeća (eng. company engagement

Korištenje prava glasa na sastancima dioničara ključni je element u AGI-jevom pristupu aktivnog upravljanja.

AGI putem opunomoćenika sudjeluje i glasuje na glavnim skupštinama dioničara u ime svojih investitora, što omogućuje glasovanje o važnim pitanjima koja utječu na poduzeća u koja se investira. Odluke o glasovanju temeljene su na iscrpnom istraživanju i analizi te dijalogu s poduzećima u koje se investira.

Sudjelovanje u aktivnostima poduzeća pridonosi razumijevanju i ublažavanju stvarnih rizika ulaganja u ista.

Značajan dio istraživanja koje AGI provodi usmjeren je na razumijevanje rizika povezanih s njihovim ulaganjima, uključujući one koji se odnose na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike (ESG).

Sudjelovanje u aktivnostima poduzeća usmjereno je na poboljšanje uvida u njihovo poslovanje, upravljanje i vrijednosti te podrazumijeva dijalog s poduzećima u koja ulažu i proaktivno predstavljanje svojih stajališta, zahtijevanje promjena gdje je to potrebno i praćenje rezultata takvog sudjelovanja. Također, sudjelovanje u inicijativama usmjereno je  na ublažavanje rizika ulaganja, poboljšanje korporativnih praksi i traženje veće transparentnosti informacija na razini industrije ili tržišta. 

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, koji imaju udio ulaganja u ovom proizvodu 80%, nije utvrđen kao referentna vrijednost specifičan indeks kako bi se odredilo je li ovaj financijski proizvod usklađen s okolišnim i/ili socijalnim obilježjima koja promiče.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, koji ima u ovom proizvodu udio ulaganja 20%, određen je S&P Eurozone Large Mid Cap Growth Total Return Net kao referentna vrijednost. Pod-Fond će promicati okolišne i socijalne karakteristike tako što će nastojati nadmašiti ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost je tržišni indeks i stoga se isti ne usklađuje sa svakim pojedinačnim okolišnim ili socijalnim obilježjem koje financijski proizvod promiče.

Strategija ulaganja ne usklađuje se s metodologijom izračuna referentne vrijednosti obzirom okolišna i socijalna obilježja nisu uzeta u obzir pri izradi indeksa. 

Košarica fondova Balance

Izjava o glavnim štetnim učincima
Ovaj financijski proizvod uzima u obzir glavne štetne učinke svojih odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, budući svi fondovi unutar izabrane košarice uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. 
Informacije o okolišnim i socijalnim obilježjima (Prilog II.)

Ovaj proizvod životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja temelji se na košarici investicijskih fondova koju izabire ugovaratelj osiguranja pri zaključenju ugovora o osiguranju. Svi investicijski fondovi  sadržani u košarici ovog financijskog proizvoda, promiču uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinaciju tih obilježja, te primjenjuju praksu dobrog upravljanja. Stoga ovaj financijski proizvod, promiče okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja,  iako nema za cilj održiva ulaganja.

Prilog II  Delegirane Uredbe (EU) 2022/1288 Allianz Hrvatska d.d. kao agregirani izvještaj:


Navedeni dokument pruža detaljnije agregirane informacije o tome na koji način su rizici održivosti uključeni u odluke o ulaganju za izabranu košaricu fondova, rezultati procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose, kao i dodatne informacije o okolišnim ili socijalnim obilježjima.
Objave informacija o održivosti
Niže navedena Objava informacija o financijskom proizvodu koji promiče okolišna ili socijalna obilježja, koju je Društvo dužno objaviti na internetskim stranicama sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1288, temeljena je na javno dostupnim informacijama društava za upravljanje fondovima ZB Invest d.o.o. i Allianz Global Investors GmbH, koji upravljaju svim pod-Fondovima koji se nalaze u košarici fondova ovog financijskog proizvoda (Allianz Prospekt Višekratni – Balance)

Allianz Prospekt Višekratni – Balance je proizvod životnog osiguranja, kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja te se temelji na košarici investicijskih fondova koju izabire ugovaratelj osiguranja pri zaključenju ugovora o osiguranju. Svi investicijski fondovi sadržani u košarici ovog financijskog proizvoda, promiču uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinaciju tih obilježja te primjenjuju praksu dobrog upravljanja, radi čega i ovaj financijski proizvod promiče okolišna i/ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

U košarici fondova Allianz Prospekt Višekratni – Balance, investicijski fondovi /podfondovi u koje se ulaže premija osiguranja života su:

 • Allianz Euroland Equity Growth – A – EUR, kojim upravlja Allianz Global Investors GmbH (dalje u tekstu AGI), koji je kategoriziran temeljem Uredbe EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, kojim upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB euroaktiv, kojima upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB conservative 20, kojima upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 40% udjela ulaganja

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja, Društvo vodi računa da su isti potpisnici Načela odgovornog ulaganja (PRI) ili da primjenjuju vlastitu ESG politiku kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.

U odnosu na pod-Fondove ZB Invest-a, promicanje okolišnih i socijalnih obilježja kod ovog dijela ulaganja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti. ZB Invest je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija.

Investicijski cilj uključuje i promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. Niže navedeni pod-Fondovi će, sukladno investicijskoj strategiji ZB Investa,  najmanje 50% svoje neto imovine imati uloženo u izdavatelje koji promiču okolišna, socijalna ili upravljačka obilježja. Najviše 10% neto vrijednosti imovine pod-Fondova smije biti uloženo u investicijske fondove.

Dodatno, svaki pod- Fond Zb Investa koji se nalazi u ovoj košarici fondova ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi: 

 • Pod-Fond ZB euroaktiv je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima zapadne Europe.
 • Pod-Fond ZB portfolio 70  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.
 • Pod-Fond ZB conservative 20 je svrstan u kategoriju konzervativnih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje  dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

 

U svrhu ostvarivanja promicanja okolišnih i socijalnih obilježja u procesu donošenja investicijskih odluka kod pod-Fondova koji se nalaze u košarici ovog financijskog proizvoda, prilikom ulaganja  primjenjuje se interna ESG metodologija ZB Investa temeljena na isključivanju i ESG ocjenjivanju izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja. Prilikom praćenja ulaganja  primjenjuje se praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja, praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fonda i aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja (poduzeća, države, investicijski fondovi)  definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena.

ZB Invest za pod-Fondove izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga, što omogućuje ZB Investu praćenje ispunjenja kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene, ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka.

Prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka ZB Invest poduzima određene mjere dužne pažnje.

ZB Invest može postupati u sklopu aktivnog vlasništva koje se može materijalizirati kroz dva oblika djelovanja (sudjelovanje (eng. engagement) i glasovanje na glavnim skupštinama (eng. voting).

Za udio ulaganja koji se odnosi na pod-Fondove ZB Investa indeks nije određen kao referentna vrijednost.

 

U odnosu na pod-Fond Allianz Euroland Equity Growth, kojim upravlja društvo za upravljanje fondovima AGI, navedeni pod-Fond slijedi strategiju ključnih pokazatelja uspješnosti s ciljem postizanja boljeg ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova u usporedbi s referentnom vrijednošću. Ponderirani prosjek intenziteta stakleničkih plinova ponderirani je prosječni intenzitet stakleničkih plinova ulaganja pod-fonda (u tCO2e po milijunu prodaje).

Osim toga, pod-Fond primjenjuje minimalne kriterije isključenja.

Pod-Fond uzima u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i UN-ova vodeća načela za poslovanje i ljudska prava te u isto vrijeme uzimajući u obzir načela dobrog upravljanja.

Za pod-Fond su definirani indikatori te je za svaki indikator održivosti razvijena metodologija koja se temelji na različitim izvorima podataka kako bi se osiguralo točno mjerenje i izvješćivanje o indikatorima održivosti.

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna i socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti.

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija iz proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja (tzv. unit-linked proizvode), upravitelji su dužni integrirati ESG čimbenike u svoj investicijski proces. Upravitelji mogu ispuniti ove zahtjeve prihvatom Načela odgovornog ulaganja (Principles for Responsible Investment) ili primjenom vlastite ESG politike kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.   

U odnosu na pod-Fondove ZB euroaktiv, ZB portfolio 70 i ZB conservative 20, koji sadrže ukupno 80% ulaganja u ovoj košarici fondova, ZB Invest je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti, i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija. Interna ESG metodologija temelji se na pristupu isključivanja i ESG ocjenjivanja izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja.

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje kod kojih je identificirana veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedično potencijalnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja. Pristup isključivanja se primjenjuje na poduzeća kao izdavatelje koji se bave proizvodnjom ugljena, duhana ili nekonvencionalnog oružja, te na države kao izdavatelje koje nisu usklađene s FATF preporukama ili nisu potpisnice Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Primjena praksi dobrog upravljanja je preduvjet koji poduzeća kao izdavatelji moraju zadovoljiti prije pristupanja ESG ocjenjivanju izdavatelja. Primjena praksi dobrog upravljanja procjenjuje se razmatranjem karakteristika upravljačkih tijela poduzeća kao izdavatelja pri čemu izdavatelj mora postići upravljačku (G) ocjenu veću od interno definirane minimalne razine kako bi zadovoljio preduvjet primjene praksi dobrog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja, nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Interni model za ESG ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije obilježja i povezanim pokazateljima: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G). Svakoj kategoriji se dodjeljuje ocjena na temelju pokazatelja za tu kategoriju, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom da se za pod-Fondove ZB Investa koji se nalaze u košarici ovog financijskog proizvoda nastoje birati izdavatelji s višom ESG ocjenom, okolišna i socijalna obilježja proizlaze iz pokazatelja  koji su uključeni u izračun ESG ocjene u okviru interne metodologije ESG ocjenjivanja izdavatelja ZB Investa.

ESG ocjenjivanjem država kao izdavatelja između ostaloga se promiče smanjenje intenziteta emisije stakleničkih plinova, smanjenje društvene nejednakosti, jačanje ljudskih prava i sloboda te suzbijanje korupcije.

ESG ocjenjivanjem poduzeća kao izdavatelja promiče se smanjenje emisija stakleničkih plinova, zaštita bioraznolikosti i vode, uspješno gospodarenje otpadom, unaprjeđenje postupanja u socijalnim i kadrovskim pitanjima te standardima korporativnog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem UCITS fondova i ETF-ova te njihovih upravitelja promiče se usvajanje politika kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Za ovaj dio ulaganja nije određena referentna vrijednost u svrhu ostvarivanja okolišnih i socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče.

Pod-Fond AGI-ja, Allianz Euroland Equity Growth, koji sudjeluje sa 20% ulaganja u ovoj košarici fondova, ostvaruje okolišna i socijalna obilježja strategijom ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI strategija), kod koje je kao temelj uzet intenzitet emisije stakleničkih plinova. KPI je definiran ponderiranim prosječnim intenzitetom emisije stakleničkih plinova na temelju udjela emisije stakleničkih plinova na godišnjoj razini prometa poduzeća izdavatelja (GHG emisije).

Smatra se da je razina intenziteta stakleničkih plinova u vidu KPI-ja zadovoljena ukoliko se nadmaši ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova ulaganja pod- Fonda u odnosu na njegovu referentu vrijednost.   

Također, primjenjuju se minimalni kriteriji isključenja koji se odnose na održivost.

Za ovaj dio ulaganja uspostavljena je referentna vrijednost za postizanje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, ZB Invest Funds - ZB euroaktiv, ZB Invest Funds – ZB portfolio 70 i ZB Invest Funds – ZB conservative 20, koji imaju udio ulaganja u ovom proizvodu 80%, društvo za upravljanje pod-Fondovima je utvrdilo investicijsku politiku kojom su definirani investicijski cilj, strategija ulaganja, ograničenja ulaganja, upravljanje i referentna vrijednost, raspodjela prihoda ili dobiti, financijska poluga te izloženost neto vrijednosti imovine pod-Fondova transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Investicijska politika je detaljno opisana u Prospektu ZB Investa u poglavlju koje opisuje posebnosti pojedinog pod-Fonda.

Investicijski cilj kod svih pod-Fondova u ovoj košarici fondova uključuje promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ZB Invest-a ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. U procesu donošenja investicijskih odluka u skladu s definiranom investicijskom politikom, društvo za upravljanje nastoji birati izdavatelje s višom internom ESG ocjenom te prati da pod-Fondovi zadovoljavaju minimalni udio imovine raspodijeljen u ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja.

Dodatno, svaki pod- Fond u košarici fondova ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi:

 • Pod-Fond ZB Invest Funds – ZB euroaktiv, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 20%, je svrstan u kategoriju dioničkih fondova. Postizanje investicijskog cilja postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim i novčanim tržištima zapadne Europe.
 • Pod-Fond ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 20%, je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.
 • Pod-Fond ZB conservative 20, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 40%,  je svrstan u kategoriju konzervativnih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja, između ostaloga, uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, Allianz Euroland Equity Growth – A – EUR, koji ima udio ulaganja u ovome proizvodu 20%, društvo za upravljanje predmetnim pod-Fondom  je za investicijski cilj utvrdilo  ulaganje u dionice u eurozoni s fokusom na rastuće dionice u skladu sa strategijom ključnih pokazatelja uspješnosti glede održivosti (KPI).

Strategija pod-Fonda je nadmašiti ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova u odnosu na referentnu vrijednost.

Ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova je ponderirani prosjek intenziteta stakleničkih plinova ulaganja pod-Fonda. Za  izračun pondera se uzimaju u obzir samo izdavatelji s dostupnim podacima o emisijama stakleničkih plinova. Za određivanje intenziteta stakleničkih plinova poduzeća izdavatelja koristit će se podaci o intenzitetu stakleničkih plinova dostupni od strane trećih pružatelja podataka. Intenzitet stakleničkih plinova analizira se i razmatra u procesu odabira vrijednosnih papira pri ulaganju pod-Fonda, kako bi se ispunio cilj ulaganja u odnosu na postavljene kriterije vezane za održivost (emisije stakleničkih plinova).  

Praksa dobrog upravljanja se razmatra kroz četiri kategorije: dobre strukture upravljanja, odnose sa zaposlenicima, nagrađivanje osoblja i pridržavanje poreznih obveza.

U izdavatelje koje imaju ozbiljne povrede u bilo kojem od tih područja neće biti moguće investirati. U određenim slučajevima, označeni izdavatelji bit će na popisu za praćenje kada društvo za upravljanje vjeruje da politika sudjelovanja  može dovesti do poboljšanja ili kada se procijeni da izdavatelj treba poduzeti korektivne radnje koje mogu dovesti do zadovoljavajućih rezultata. Ako društvo za upravljanje smatra da pojedini izdavatelj ne može postići napredak dodatnim angažmanom niti provođenjem korektivnih radnji, u navedene izdavatelje se ne može  uopće investirati.

Osim toga, društvo za upravljanje aktivno sudjeluje kroz politiku sudjelovanja kod pojedinih izdavatelja, predan je aktivnom poticanju otvorenih dijaloga s izdavateljima u koje ulaže glede korporativnog upravljanja, glasovanju putem opunomoćenika i dr.

Ovaj financijski proizvod ulagat će minimalno 56 % svoje imovine za ostvarenje okolišnih i/ili socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče u skladu s obvezujućim elementima strategije ulaganja. Izračun je napravljen temeljem ponderiranog prosjeka ciljanog ulaganja za košarice fondova.
Balance

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa u ovoj košarici fondova, prilikom praćenja ulaganja, a u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja prilikom donošenja investicijskih odluka, za svaki od pod-Fondova primjenjuje se:

 • praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja,
 • praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fondova i
 • aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja

Tijekom cijelog životnog ciklusa pojedinih pod-Fondova, ZB Invest provodi odgovarajuće aktivnosti kako bi se ostvario cilj promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja. Prije donošenja investicijske odluke, ZB Invest provjerava podliježe li potencijalno ulaganje pristupu isključivanja, zadovoljava li uvjet prakse dobrog upravljanja te izračunava njegovu ESG ocjenu. ZB Invest izračunava i ponderiranu prosječnu ESG ocjenu svakog pod-Fonda te kontinuirano prati ispunjava li definirane kriterije. ZB Invest provjerava promjene u kvaliteti i dostupnosti podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te po potrebi provodi revizije izračuna ESG ocjena. Također, ZB Invest u sklopu internih kontrola provjerava i osigurava dosljednost u primijeni definiranih principa. 

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, pokazatelji održivosti koji se koriste za mjerenje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika su:

 • Stvarni postotak ostvarenih ciljeva u odnosu na planirane ciljeve
 • Stvarni ponderirani intenzitet stakleničkih plinova portfelja pod-Fonda u odnosu na postavljeni ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova referentne vrijednosti
 • Potvrda da su glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti razmatrani primjenom kriterija isključenja

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa u ovoj košarici fondova, u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja primjenjuju internu ESG metodologiju koja se sastoji od:

 • Isključivanja (engl. exclusion), te
 • ESG ocjenjivanja izdavatelja

 

ISKLJUČIVANJE:

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje koji većinu svojih prihoda ostvaruju u sektorima kod kojih je veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedičnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja, kao što su primjerice proizvodnja ugljena, proizvodnja duhana i proizvodnja nekonvencionalnog oružja. Za izdavatelje države isključivanje ili ograničavanje ulaganja se može izvršiti i na temelju određenih praksi koje nisu u skladu s promicanjem okolišnih i socijalnih obilježja, kao što je neusklađenost s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma* te nepotpisivanje Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

*Ograničenje ulaganja u države izdavatelje koji nisu usklađeni s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma ne odnosi se na financijske instrumente kojih je izdavatelj Republika Hrvatska.

 

ESG OCJENJIVANJE:

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Pritom niža ocjena ukazuje da je izdavatelj manje sposoban upravljati rizicima održivosti, čime se vjerojatnost nastanka negativnog događaja ili uvjeta povećava. Model za ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije pokazatelja: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G), temeljem kojih se svakoj kategoriji dodjeljuje ocjena, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom na vrstu proizvoda koje stavlja na raspolaganje, ZB Invest ulaže u različite vrste financijskih instrumenata. ZB Invest uključuje rizike održivosti u investicijski proces te primjenjuje pristup ESG ocjenjivanja za sljedeća ulaganja:

 • prenosivi vrijednosni papiri
 • instrumenti tržišta novca
 • depoziti
 • udjeli u UCITS fondovima
 • udjeli u fondovima kojima se trguje na uređenom tržištu (ETF-ovi)

U sklopu interno uspostavljene ESG metodologije, izdavateljima koji su obuhvaćeni procesom donošenja investicijskih odluka se dodjeljuje interna ESG ocjena, koja je osnovni pokazatelj za mjerenje ostvarenja okolišnih i socijalnih obilježja kod dijela ulaganja ovog financijskog proizvoda koji se odnosi na pod-Fondove ZB Investa. ZB Invest na temelju širokog broja pokazatelja u različitim područjima izračunava uravnoteženu ESG ocjenu izdavatelja, koja obuhvaća okolišne (E), socijalne (S) i upravljačke (G) aspekte te se ne ograničava na pojedinačno obilježje već razmatra ukupnu ESG ocjenu.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja, definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena za sljedeće vrste izdavatelja:

 • poduzeća
 • države
 • UCITS fondovi, ETF-ovi i upravitelji.

Za poduzeća kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 24 pokazatelja, podijeljenih u tri kategorije. Definiranjem deset okolišnih pokazatelja utvrđuje se razina utjecaja poduzeća na čimbenike održivosti putem štetnih emisija i potrošnje resursa, te uključuje pokazatelje kao što su emisije stakleničkih plinova, intenzitet potrošnje energije, potrošnja vode i drugi.  Na temelju osam socijalnih pokazatelja se utvrđuje odnos i politike poduzeća prema socijalnim pitanjima, primjerice udio žena u upravljačkim tijelima, postojanje politike o zaštiti ljudskih prava, pridruživanje UN Global Compact inicijativi i drugi. Temeljem šest upravljačkih pokazatelja se utvrđuju karakteristike upravljačkih tijela poduzeća, kao što je sastav i neovisnost upravnog, nadzornog ili revizorskog odbora.

Za države kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 9 pokazatelja na temelju kojih se računa interna ESG ocjena, što uključuje okolišne pokazatelje kao što su intenzitet emisije stakleničkih plinova države i udio ulaganja u obveznice koje nisu green bond prema EU Green Bond Standards, te društvene i upravljačke pokazatelje kojima se utvrđuje razine ekonomske nejednakosti, društvenih sloboda, korupcije, vladavine prava i drugih, i to na temelju podataka iz izvješća relevantnih međunarodnih institucija.

Za UCITS fondove, ETF-ove i njihove upravitelje ZB Invest je definirao ukupno 8 pokazatelja, kojima se utvrđuje postojanje različitih definiranih politika o održivosti na razini upravitelja, kao i politike UCITS fondova i ETF-ova kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, metode koje se koriste u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja su:

- postotak pokrivenosti KPI-ja izračunava se na temelju neto vrijednosti imovine (NAV-a) portfelja. Ovaj izračun se temelji na podacima o emisijama stakleničkim plinovima vanjskog pružatelja podataka

- zadovoljena razina intenziteta stakleničkih plinova postiže se ukoliko se nadmaši ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova za ulaganja pod-Fonda u odnosu na postavljenu referentnu vrijednost

- popis isključenja vezanih za održivost priprema se najmanje dva puta godišnje temeljem vanjskih izvora podataka.

U svrhu promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja ZB Invest za sve pod-Fondove, koji se nalaze u košarici fondova ovog financijskog proizvoda osiguranja života, izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga. To omogućuje ZB Investu da u bilo kojem trenutku može pratiti ispunjenje kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka. Neki podaci pribavljeni iz navedenih izvora koriste se izravno za ESG bodovanje, dok se neki koriste kao osnova za daljnje izračune. Ako potrebni podaci nisu dostupni, ZB Invest će za takav pokazatelj primijeniti konzervativan pristup te upisati 0 (nula). U iznimnim slučajevima, za pojedine interno definirane pokazatelje se može koristiti i procjena pouzdanih informacijskih servisa, ako je takva dostupna (npr. Bloomberg procjena), što u ukupnom skupu čini marginalan udio korištenih podataka. Kvaliteta podataka osigurava se korištenjem podataka isključivo iz izvora koje se smatra pouzdanima, što se najvećim dijelom odnosi na etablirane informacijske servise, provjerama uočenih odstupanja te povremenim dodatnim usporedbama s podacima dostupnim izravno od izdavatelja.

AGI koristi MSCI i ISS kao vanjske pružatelje usluga odnosno kao izvore informacija za prikupljanje ulaznih podatka prilikom ocjenjivanja izdavatelja.

Vanjski pružatelji podataka se biraju temeljem interne procedure društva za upravljanje fondovima, koja uključuje provjeru pokrivenosti izdavatelja, podrijetlo podataka, metodologija (kvalitativna i/ili kvantitativna), raspoređeni resursi, stručnost, preciznost istraživanja, IT i korisnička podrška te dosljednost i kvaliteta izvora podataka. 

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, koncept ESG ocjenjivanja izdavatelja i mjerenja glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti je još u ranoj fazi razvoja i primjene te  ovisi o dostupnosti i kvaliteti podataka koje objavljuju izdavatelji. Stoga, najveće ograničenje predstavlja otežana implementacija koncepta s obzirom na nedostatak objavljenih podataka od strane izdavatelja. Kako svi izdavatelji još uvijek nisu obvezni sustavno objavljivati podatke, postoje slučajevi kada za određene izdavatelje podaci potrebni za izračun pojedinih pokazatelja nisu dostupni. U tom slučaju ZB Invest primjenjuje konzervativan pristup te se izdavatelju dodjeljuje vrijednost „0“ za taj pokazatelj. S pojavom podataka od strane izdavatelja, te daljnjim razvojem i implementacijom regulative, ZB Invest će prilagođavati svoju metodologiju.

U odnosu na pod-Fond pod upravljanjem AGI-ja, moguća su ograničenja prilikom prikupljanja i obrade podataka i to kroz različita vanjska istraživanja, vanjske pružatelje podataka i/ili različitu internu analitiku.

Prilikom ocjene prikladnosti izdavatelja, AGI se oslanja na informacije i podatke trećih pružatelja analitičkih usluga, koje mogu biti subjektivne, nepotpune, netočne ili nedostupne, slijedom čega postoji rizik netočne ili subjektivne procjene vrijednosnog papira ili izdavatelja. Također postoji rizik da upravitelj ulaganja pod-fonda ne primjenjuje ispravno relevantne kriterije koji proizlaze iz analize te da pod-fond, koji treba slijediti strategiju održivog ulaganja, bude neizravno izložen izdavateljima koji ne ispunjavaju relevantne kriterije vezane za održiva ulaganja.

Na temelju postavljenih KPI-jeva od strane AGI-ja utvrđuju se procjena utjecaja ovih ograničenja na promicanje okolišnih i/ili socijalnih obilježja.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, u svrhu zaštite ulagatelja  prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka se:

 • Redovito preispituje i po potrebi unaprjeđuje Politika uređenja sukoba interesa i osobnih transakcija, dostupna na internetskim stranicama ZB Investa
 • Odabiru samo pouzdani informacijski servisi za dobivanje javno dostupnih podataka na temelju kojih se izračunava ESG ocjena, a iza kojih stoji ugled i dugogodišnje iskustvo
 • Kontinuirano prati kvaliteta i dostupnost podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te provodi revizije izračuna ESG ocjena
 • Prati izloženost društva ZB Invest riziku održivosti

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, kako bi se osiguralo ispunjavanje okolišnih i/ili socijalnih obilježja, postavljeni su obvezni kriteriji evaluacije:

 • min. 80 % pokrivenosti portfelja pod-Fonda glede postavljenog KPI-ja u vidu ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova (portfelj u tom smislu ne uključuje izvedenice i instrumente koji po prirodi nisu procjenjivi (npr. gotovina i depoziti)).
 • min. 20 % nadmašene referentne vrijednosti u smislu ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova za ulaganja pod-Fonda
 • Primjena sljedećih održivih minimalnih kriterija isključenja za izravna ulaganja:

o   vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji kod kojih postoji ozbiljno kršenje/povreda načela i smjernice kao što su Načela UN Global Compacta, Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Vodeća načela Ujedinjenih naroda za poslovanje i ljudska prava na temelju problematične prakse vezane za ljudska prava, radna prava, okoliš i korupciju,

o   vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji koji se bave kontroverznim oružjem (protupješačke mine, kasetne bombe, kemijsko oružje, biološko oružje, osiromašeni uran, bijeli fosfor i nuklearno oružje),

o   vrijednosni papiri koje su izdali izdavatelji koji više od 10 % svojih prihoda ostvaruju od oružja, vojne opreme i usluga,

o   vrijednosni papiri koje su izdali izdavatelji koji ostvaruju više od 10 % svojih prihoda od vađenja termo ugljena

o   vrijednosni papiri koje izdaju komunalna poduzeća koja više od 20 % svojih prihoda ostvaruju iz ugljena,

o   vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća koja se bave proizvodnjom duhana, te vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća koja se bave distribucijom duhana s više od 5 % prihoda.

Izravna ulaganja u izdavatelje državnih vrijednosnih papira s nedovoljnom ocjenom indeksa slobode poslovanja su isključena.

Održivi minimalni kriteriji za isključenje temelje se na informacijama od vanjskog pružatelja podataka te se prije i nakon trgovanja provodi postupak praćenja usklađenosti. Pregled se provodi barem polugodišnje.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, aktivno vlasništvo materijalizira se kroz dva oblika djelovanja:

 • sudjelovanje (engl. engagement) i
 • glasovanje na glavnim skupštinama (engl. voting)

Sudjelovanje se odnosi na dijalog s izdavateljima s unaprijed određenim ciljem i temom kako bi se očuvala ili povećala vrijednost imovine, ali i razumjeli rizici i prilike koji proizlaze, između ostalog, iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih pitanja. ZB Invest svoje sudjelovanje usmjerava uglavnom na izdavatelje iz regije Jugoistočne Europe, između ostalog, s ciljem podizanja transparentnosti ESG podataka od strane istih. Također, osim angažiranja s izdavateljima, ZB Invest se angažira i u javnim konzultacijama oko razvoja i implementacije regulativa povezanih s održivošću u sektoru financijskih usluga na lokalnoj razini.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, ZB Invest odlučuje za svaku skupštinu zasebno, ali uvijek u najboljem interesu pod-Fondova i ulagatelja. U pravilu ZB Invest neće glasovati na skupštinama dioničara društva čije dionice se nalaze u imovini pod-Fondova, odnosno glasovat će suzdržano. ZB Invest može izabrati glasovati na onim skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može imati utjecaja na odluke koje donosi skupština, odnosno ako kumulativni broj glasova u imovini pod-Fondova prelazi 2% ukupnog broja glasova, te ne postoji dioničar ili povezane osobe koje posjeduju više od 50% glasačkih prava u predmetnom društvu. ZB Invest može izabrati glasovati i na skupštinama gdje navedeni uvjeti nisu zadovoljeni odnosno u slučajevima koji mogu bitno utjecati na poslovanje društva ili položaj dioničara. ZB Invest ne koristi usluge savjetnika pri glasovanju.

 

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, politika sudjelovanja temelji se na dva oblika:

 • glasovanje na glavnim skupštinama (eng. proxy voting)
 • sudjelovanje u aktivnostima poduzeća (eng. company engagement)

Korištenje prava glasa na sastancima dioničara ključni je element u AGI-jevom pristupu aktivnog upravljanja.

AGI putem opunomoćenika sudjeluje i glasuje na glavnim skupštinama dioničara u ime svojih investitora, što omogućuje glasovanje o važnim pitanjima koja utječu na poduzeća u koja se investira. Odluke o glasovanju temeljene su na iscrpnom istraživanju i analizi te dijalogu s poduzećima u koje se investira.

Sudjelovanje u aktivnostima poduzeća pridonosi razumijevanju i ublažavanju stvarnih rizika ulaganja u ista.

Značajan dio istraživanja koje AGI provodi usmjeren je na razumijevanje rizika povezanih s njihovim ulaganjima, uključujući one koji se odnose na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike (ESG).

Sudjelovanje u aktivnostima poduzeća usmjereno je na poboljšanje uvida u njihovo poslovanje, upravljanje i vrijednosti te podrazumijeva dijalog s poduzećima u koja ulažu i proaktivno predstavljanje svojih stajališta, zahtijevanje promjena gdje je to potrebno i praćenje rezultata takvog sudjelovanja. Također, sudjelovanje u inicijativama usmjereno je  na ublažavanje rizika ulaganja, poboljšanje korporativnih praksi i traženje veće transparentnosti informacija na razini industrije ili tržišta. 

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, koji imaju udio ulaganja u ovom proizvodu 80%, nije utvrđen kao referentna vrijednost specifičan indeks kako bi se odredilo je li ovaj financijski proizvod usklađen s okolišnim i/ili socijalnim obilježjima koja promiče.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, koji ima u ovom proizvodu udio ulaganja 20%, određen je S&P Eurozone Large Mid Cap Growth Total Return Net kao referentna vrijednost. Pod-Fond će promicati okolišne i socijalne karakteristike tako što će nastojati nadmašiti ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost je tržišni indeks i stoga se isti ne usklađuje sa svakim pojedinačnim okolišnim ili socijalnim obilježjem koje financijski proizvod promiče.

Strategija ulaganja ne usklađuje se s metodologijom izračuna referentne vrijednosti obzirom okolišna i socijalna obilježja nisu uzeta u obzir pri izradi indeksa. 

Košarica fondova Classic

Izjava o glavnim štetnim učincima
Ovaj financijski proizvod uzima u obzir glavne štetne učinke svojih odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, budući svi fondovi unutar izabrane košarice uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. 
Informacije o okolišnim i socijalnim obilježjima (Prilog II.)

Ovaj proizvod životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja temelji se na košarici investicijskih fondova koju izabire ugovaratelj osiguranja pri zaključenju ugovora o osiguranju. Svi investicijski fondovi  sadržani u košarici ovog financijskog proizvoda, promiču uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinaciju tih obilježja, te primjenjuju praksu dobrog upravljanja. Stoga ovaj financijski proizvod, promiče okolišna ili socijalna obilježja ili kombinaciju tih obilježja,  iako nema za cilj održiva ulaganja.

Prilog II  Delegirane Uredbe (EU) 2022/1288 Allianz Hrvatska d.d. kao agregirani izvještaj:


Navedeni dokument pruža detaljnije agregirane informacije o tome na koji način su rizici održivosti uključeni u odluke o ulaganju za izabranu košaricu fondova, rezultati procjene vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose, kao i dodatne informacije o okolišnim ili socijalnim obilježjima.

Objave informacija o održivosti
Niže navedena Objava informacija o financijskom proizvodu koji promiče okolišna ili socijalna obilježja, koju je Društvo dužno objaviti na internetskim stranicama sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1288, temeljena je na javno dostupnim informacijama društava za upravljanje fondovima ZB Invest d.o.o. i Allianz Global Investors GmbH, koji upravljaju svim pod-Fondovima koji se nalaze u košarici fondova ovog financijskog proizvoda (Allianz Prospekt Višekratni – Classic)

Allianz Prospekt Višekratni – Classic je proizvod životnog osiguranja, kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja te se temelji na košarici investicijskih fondova koju izabire ugovaratelj osiguranja pri zaključenju ugovora o osiguranju. Svi investicijski fondovi sadržani u košarici ovog financijskog proizvoda, promiču uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinaciju tih obilježja te primjenjuju praksu dobrog upravljanja, radi čega i ovaj financijski proizvod promiče okolišna i/ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

U košarici fondova Allianz Prospekt Višekratni – Classic, investicijski fondovi /podfondovi u koje se ulaže premija osiguranja života su:

 • Allianz Euroland Equity Growth – A – EUR, kojim upravlja Allianz Global Investors GmbH (dalje u tekstu AGI), koji je kategoriziran temeljem Uredbe EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, kojim upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 20% udjela ulaganja
 • ZB Invest Funds – ZB conservative 20, kojima upravlja ZB Invest d.o.o., koji je kategoriziran temeljem SFDR Uredbe kao promicatelj okolišnih i/ili socijalnih obilježja financijskog proizvoda te koji u ovoj košarici fondova sudjeluje s 60% udjela ulaganja

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja, Društvo vodi računa da su isti potpisnici Načela odgovornog ulaganja (PRI) ili da primjenjuju vlastitu ESG politiku kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.

U odnosu na pod-Fondove ZB Invest-a, promicanje okolišnih i socijalnih obilježja kod ovog dijela ulaganja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti. ZB Invest je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija.

Investicijski cilj uključuje i promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. Niže navedeni pod-Fondovi će, sukladno investicijskoj strategiji ZB Investa,  najmanje 50% svoje neto imovine imati uloženo u izdavatelje koji promiču okolišna, socijalna ili upravljačka obilježja. Najviše 10% neto vrijednosti imovine pod-Fondova smije biti uloženo u investicijske fondove.

Dodatno, svaki pod- Fond ZB Investa koji se nalazi u ovoj košarici fondova ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi: 

 • Pod-Fond ZB portfolio 70  je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.
 • Pod-Fond ZB conservative 20 je svrstan u kategoriju konzervativnih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje  dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

 

U svrhu ostvarivanja promicanja okolišnih i socijalnih obilježja u procesu donošenja investicijskih odluka kod pod-Fondova koji se nalaze u košarici ovog financijskog proizvoda, prilikom ulaganja  primjenjuje se interna ESG metodologija ZB Investa temeljena na isključivanju i ESG ocjenjivanju izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja. Prilikom praćenja ulaganja  primjenjuje se praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja, praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fonda i aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja (poduzeća, države, investicijski fondovi)  definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena.

ZB Invest za pod-Fondove izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga, što omogućuje ZB Investu praćenje ispunjenja kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene, ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka.

Prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka ZB Invest poduzima određene mjere dužne pažnje.

ZB Invest može postupati u sklopu aktivnog vlasništva koje se može materijalizirati kroz dva oblika djelovanja (sudjelovanje (eng. engagement) i glasovanje na glavnim skupštinama (eng. voting).

Za udio ulaganja koji se odnosi na pod-Fondove ZB Investa indeks nije određen kao referentna vrijednost.

U odnosu na pod-Fond Allianz Euroland Equity Growth, kojim upravlja društvo za upravljanje fondovima AGI, navedeni pod-Fond slijedi strategiju ključnih pokazatelja uspješnosti s ciljem postizanja boljeg ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova u usporedbi s referentnom vrijednošću. Ponderirani prosjek intenziteta stakleničkih plinova ponderirani je prosječni intenzitet stakleničkih plinova ulaganja pod-fonda (u tCO2e po milijunu prodaje).

Osim toga, pod-Fond primjenjuje minimalne kriterije isključenja.

Pod-Fond uzima u obzir Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i UN-ova vodeća načela za poslovanje i ljudska prava te u isto vrijeme uzimajući u obzir načela dobrog upravljanja.

Za pod-Fond su definirani indikatori te je za svaki indikator održivosti razvijena metodologija koja se temelji na različitim izvorima podataka kako bi se osiguralo točno mjerenje i izvješćivanje o indikatorima održivosti.

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna i socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti.

Prilikom odabira upravitelja fondova u koje se ulaže premija iz proizvoda životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja (tzv. unit-linked proizvode), upravitelji su dužni integrirati ESG čimbenike u svoj investicijski proces. Upravitelji mogu ispuniti ove zahtjeve prihvatom Načela odgovornog ulaganja (Principles for Responsible Investment) ili primjenom vlastite ESG politike kojom se definira pristup prema okolišnim, socijalnim i upravljačkim pitanjima u odnosu na ulaganja.   

U odnosu na pod-Fondove ZB portfolio 70 i ZB conservative 20, koji sadrže ukupno 80% ulaganja u ovoj košarici fondova, ZB Invest je uspostavio internu ESG metodologiju kako bi se procijenila uspješnost izdavatelja u područjima povezanim s održivosti, i to na temelju širokog spektra okolišnih, socijalnih i upravljačkih kriterija. Interna ESG metodologija temelji se na pristupu isključivanja i ESG ocjenjivanja izdavatelja, uz preduvjet da poduzeća kao izdavatelji primjenjuju prakse dobrog upravljanja.

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje kod kojih je identificirana veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedično potencijalnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja. Pristup isključivanja se primjenjuje na poduzeća kao izdavatelje koji se bave proizvodnjom ugljena, duhana ili nekonvencionalnog oružja, te na države kao izdavatelje koje nisu usklađene s FATF preporukama ili nisu potpisnice Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Primjena praksi dobrog upravljanja je preduvjet koji poduzeća kao izdavatelji moraju zadovoljiti prije pristupanja ESG ocjenjivanju izdavatelja. Primjena praksi dobrog upravljanja procjenjuje se razmatranjem karakteristika upravljačkih tijela poduzeća kao izdavatelja pri čemu izdavatelj mora postići upravljačku (G) ocjenu veću od interno definirane minimalne razine kako bi zadovoljio preduvjet primjene praksi dobrog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja, nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Interni model za ESG ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije obilježja i povezanim pokazateljima: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G). Svakoj kategoriji se dodjeljuje ocjena na temelju pokazatelja za tu kategoriju, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom da se za pod-Fondove ZB Investa koji se nalaze u košarici ovog financijskog proizvoda nastoje birati izdavatelji s višom ESG ocjenom, okolišna i socijalna obilježja proizlaze iz pokazatelja  koji su uključeni u izračun ESG ocjene u okviru interne metodologije ESG ocjenjivanja izdavatelja ZB Investa.

ESG ocjenjivanjem država kao izdavatelja između ostaloga se promiče smanjenje intenziteta emisije stakleničkih plinova, smanjenje društvene nejednakosti, jačanje ljudskih prava i sloboda te suzbijanje korupcije.

ESG ocjenjivanjem poduzeća kao izdavatelja promiče se smanjenje emisija stakleničkih plinova, zaštita bioraznolikosti i vode, uspješno gospodarenje otpadom, unaprjeđenje postupanja u socijalnim i kadrovskim pitanjima te standardima korporativnog upravljanja.

ESG ocjenjivanjem UCITS fondova i ETF-ova te njihovih upravitelja promiče se usvajanje politika kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

Za ovaj dio ulaganja nije određena referentna vrijednost u svrhu ostvarivanja okolišnih i socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče.

Pod-Fond AGI-ja, Allianz Euroland Equity Growth, koji sudjeluje sa 20% ulaganja u ovoj košarici fondova, ostvaruje okolišna i socijalna obilježja strategijom ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI strategija), kod koje je kao temelj uzet intenzitet emisije stakleničkih plinova. KPI je definiran ponderiranim prosječnim intenzitetom emisije stakleničkih plinova na temelju udjela emisije stakleničkih plinova na godišnjoj razini prometa poduzeća izdavatelja (GHG emisije).

Smatra se da je razina intenziteta stakleničkih plinova u vidu KPI-ja zadovoljena ukoliko se nadmaši ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova ulaganja pod- Fonda u odnosu na njegovu referentu vrijednost.   

Također, primjenjuju se minimalni kriteriji isključenja koji se odnose na održivost.

Za ovaj dio ulaganja uspostavljena je referentna vrijednost za postizanje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, ZB Invest Funds – ZB portfolio 70 i ZB Invest Funds – ZB conservative 20, koji imaju udio ulaganja u ovom proizvodu 80%, društvo za upravljanje pod-Fondovima je utvrdilo investicijsku politiku kojom su definirani investicijski cilj, strategija ulaganja, ograničenja ulaganja, upravljanje i referentna vrijednost, raspodjela prihoda ili dobiti, financijska poluga te izloženost neto vrijednosti imovine pod-Fondova transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Investicijska politika je detaljno opisana u Prospektu ZB Investa u poglavlju koje opisuje posebnosti pojedinog pod-Fonda.

Investicijski cilj kod svih pod-Fondova u ovoj košarici fondova uključuje promicanje okolišnih i socijalnih obilježja, što se postiže usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji prema interno uspostavljenoj ESG metodologiji ZB Invest-a ostvaruju bolje rezultate u područjima relevantnim za održivost, uz preduvjet da izdavatelj primjenjuje prakse dobrog upravljanja. U procesu donošenja investicijskih odluka u skladu s definiranom investicijskom politikom, društvo za upravljanje nastoji birati izdavatelje s višom internom ESG ocjenom te prati da pod-Fondovi zadovoljavaju minimalni udio imovine raspodijeljen u ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja.

Dodatno, svaki pod- Fond u košarici fondova ima specifičnosti u svojoj investicijskoj strategiji i to kako slijedi:

 • Pod-Fond ZB Invest Funds – ZB portfolio 70, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 20%, je svrstan u kategoriju umjerenih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.
 • Pod-Fond ZB conservative 20, koji ima udio ulaganja u ovom proizvodu 60%,  je svrstan u kategoriju konzervativnih mješovitih fondova. Postizanje investicijskog cilja ovog pod-Fonda postiže se investicijskom strategijom koja, između ostaloga, uključuje izlaganje dioničkim, dužničkim i novčanim tržištima RH ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a, pri čemu su obveznice i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD okosnica investicijske politike pod-Fonda.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, Allianz Euroland Equity Growth – A – EUR, koji ima udio ulaganja u ovome proizvodu 20%, društvo za upravljanje predmetnim pod-Fondom  je za investicijski cilj utvrdilo  ulaganje u dionice u eurozoni s fokusom na rastuće dionice u skladu sa strategijom ključnih pokazatelja uspješnosti glede održivosti (KPI).

Strategija pod-Fonda je nadmašiti ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova u odnosu na referentnu vrijednost.

Ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova je ponderirani prosjek intenziteta stakleničkih plinova ulaganja pod-Fonda. Za  izračun pondera se uzimaju u obzir samo izdavatelji s dostupnim podacima o emisijama stakleničkih plinova. Za određivanje intenziteta stakleničkih plinova poduzeća izdavatelja koristit će se podaci o intenzitetu stakleničkih plinova dostupni od strane trećih pružatelja podataka. Intenzitet stakleničkih plinova analizira se i razmatra u procesu odabira vrijednosnih papira pri ulaganju pod-Fonda, kako bi se ispunio cilj ulaganja u odnosu na postavljene kriterije vezane za održivost (emisije stakleničkih plinova).  

Praksa dobrog upravljanja se razmatra kroz četiri kategorije: dobre strukture upravljanja, odnose sa zaposlenicima, nagrađivanje osoblja i pridržavanje poreznih obveza.

U izdavatelje koje imaju ozbiljne povrede u bilo kojem od tih područja neće biti moguće investirati. U određenim slučajevima, označeni izdavatelji bit će na popisu za praćenje kada društvo za upravljanje vjeruje da politika sudjelovanja  može dovesti do poboljšanja ili kada se procijeni da izdavatelj treba poduzeti korektivne radnje koje mogu dovesti do zadovoljavajućih rezultata. Ako društvo za upravljanje smatra da pojedini izdavatelj ne može postići napredak dodatnim angažmanom niti provođenjem korektivnih radnji, u navedene izdavatelje se ne može  uopće investirati.

Osim toga, društvo za upravljanje aktivno sudjeluje kroz politiku sudjelovanja kod pojedinih izdavatelja, predan je aktivnom poticanju otvorenih dijaloga s izdavateljima u koje ulaže glede korporativnog upravljanja, glasovanju putem opunomoćenika i dr.

Ovaj financijski proizvod ulagat će minimalno 56 % svoje imovine za ostvarenje okolišnih i/ili socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče u skladu s obvezujućim elementima strategije ulaganja. Izračun je napravljen temeljem ponderiranog prosjeka ciljanog ulaganja za košarice fondova.
Classic

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa u ovoj košarici fondova, prilikom praćenja ulaganja, a u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja prilikom donošenja investicijskih odluka, za svaki od pod-Fondova primjenjuje se:

 • praćenje minimalnog udjela ulaganja koja promiču okolišna i socijalna obilježja,
 • praćenje minimalne ponderirane interne ESG ocjene svih ulaganja pod-Fondova i
 • aktivnosti u okviru interne politike sudjelovanja

Tijekom cijelog životnog ciklusa pojedinih pod-Fondova, ZB Invest provodi odgovarajuće aktivnosti kako bi se ostvario cilj promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja. Prije donošenja investicijske odluke, ZB Invest provjerava podliježe li potencijalno ulaganje pristupu isključivanja, zadovoljava li uvjet prakse dobrog upravljanja te izračunava njegovu ESG ocjenu. ZB Invest izračunava i ponderiranu prosječnu ESG ocjenu svakog pod-Fonda te kontinuirano prati ispunjava li definirane kriterije. ZB Invest provjerava promjene u kvaliteti i dostupnosti podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te po potrebi provodi revizije izračuna ESG ocjena. Također, ZB Invest u sklopu internih kontrola provjerava i osigurava dosljednost u primijeni definiranih principa. 

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, pokazatelji održivosti koji se koriste za mjerenje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika su:

 • Stvarni postotak ostvarenih ciljeva u odnosu na planirane ciljeve
 • Stvarni ponderirani intenzitet stakleničkih plinova portfelja pod-Fonda u odnosu na postavljeni ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova referentne vrijednosti
 • Potvrda da su glavni štetni učinci odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti razmatrani primjenom kriterija isključenja

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa u ovoj košarici fondova, u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja primjenjuju internu ESG metodologiju koja se sastoji od:

 •  Isključivanja (engl. exclusion), 
 • te  ESG ocjenjivanja izdavatelja

 

ISKLJUČIVANJE:

Pristup isključivanja odnosi se na moguće isključivanje ili ograničavanje ulaganja u izdavatelje koji većinu svojih prihoda ostvaruju u sektorima kod kojih je veća vjerojatnost materijaliziranja rizika održivosti i posljedičnog negativnog utjecaja na vrijednost ulaganja, kao što su primjerice proizvodnja ugljena, proizvodnja duhana i proizvodnja nekonvencionalnog oružja. Za izdavatelje države isključivanje ili ograničavanje ulaganja se može izvršiti i na temelju određenih praksi koje nisu u skladu s promicanjem okolišnih i socijalnih obilježja, kao što je neusklađenost s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma* te nepotpisivanje Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

*Ograničenje ulaganja u države izdavatelje koji nisu usklađeni s FATF preporukama za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma ne odnosi se na financijske instrumente kojih je izdavatelj Republika Hrvatska.

 

ESG OCJENJIVANJE:

ESG ocjenjivanjem izdavatelja, odnosno rangiranjem izdavatelja nastoji se mjeriti sposobnost izdavatelja da upravlja rizicima koji proizlaze iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika. Pritom niža ocjena ukazuje da je izdavatelj manje sposoban upravljati rizicima održivosti, čime se vjerojatnost nastanka negativnog događaja ili uvjeta povećava. Model za ocjenjivanje izdavatelja temelji se na tri kategorije pokazatelja: okolišnim (E), socijalnim (S) i upravljačkim (G), temeljem kojih se svakoj kategoriji dodjeljuje ocjena, dok ukupnu ESG ocjenu izdavatelja čini ponderirani prosjek ocjena pojedinačnih kategorija.

S obzirom na vrstu proizvoda koje stavlja na raspolaganje, ZB Invest ulaže u različite vrste financijskih instrumenata. ZB Invest uključuje rizike održivosti u investicijski proces te primjenjuje pristup ESG ocjenjivanja za sljedeća ulaganja:

 • prenosivi vrijednosni papiri
 • instrumenti tržišta novca
 • depoziti
 • udjeli u UCITS fondovima
 • udjeli u fondovima kojima se trguje na uređenom tržištu (ETF-ovi)

U sklopu interno uspostavljene ESG metodologije, izdavateljima koji su obuhvaćeni procesom donošenja investicijskih odluka se dodjeljuje interna ESG ocjena, koja je osnovni pokazatelj za mjerenje ostvarenja okolišnih i socijalnih obilježja kod dijela ulaganja ovog financijskog proizvoda koji se odnosi na pod-Fondove ZB Investa. ZB Invest na temelju širokog broja pokazatelja u različitim područjima izračunava uravnoteženu ESG ocjenu izdavatelja, koja obuhvaća okolišne (E), socijalne (S) i upravljačke (G) aspekte te se ne ograničava na pojedinačno obilježje već razmatra ukupnu ESG ocjenu.

S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta izdavatelja, definirani su različiti okolišni, socijalni i upravljački pokazatelji temeljem kojih se izračunava interna ESG ocjena za sljedeće vrste izdavatelja:

 • poduzeća
 • države
 • UCITS fondovi, ETF-ovi i upravitelji.

Za poduzeća kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 24 pokazatelja, podijeljenih u tri kategorije. Definiranjem deset okolišnih pokazatelja utvrđuje se razina utjecaja poduzeća na čimbenike održivosti putem štetnih emisija i potrošnje resursa, te uključuje pokazatelje kao što su emisije stakleničkih plinova, intenzitet potrošnje energije, potrošnja vode i drugi.  Na temelju osam socijalnih pokazatelja se utvrđuje odnos i politike poduzeća prema socijalnim pitanjima, primjerice udio žena u upravljačkim tijelima, postojanje politike o zaštiti ljudskih prava, pridruživanje UN Global Compact inicijativi i drugi. Temeljem šest upravljačkih pokazatelja se utvrđuju karakteristike upravljačkih tijela poduzeća, kao što je sastav i neovisnost upravnog, nadzornog ili revizorskog odbora.

Za države kao izdavatelje ZB Invest je definirao ukupno 9 pokazatelja na temelju kojih se računa interna ESG ocjena, što uključuje okolišne pokazatelje kao što su intenzitet emisije stakleničkih plinova države i udio ulaganja u obveznice koje nisu green bond prema EU Green Bond Standards, te društvene i upravljačke pokazatelje kojima se utvrđuje razine ekonomske nejednakosti, društvenih sloboda, korupcije, vladavine prava i drugih, i to na temelju podataka iz izvješća relevantnih međunarodnih institucija.

Za UCITS fondove, ETF-ove i njihove upravitelje ZB Invest je definirao ukupno 8 pokazatelja, kojima se utvrđuje postojanje različitih definiranih politika o održivosti na razini upravitelja, kao i politike UCITS fondova i ETF-ova kojima se uzimaju u obzir rizik održivosti te promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja i/ili održiva ulaganja i/ili uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, metode koje se koriste u svrhu promicanja okolišnih i socijalnih obilježja su:

 • postotak pokrivenosti KPI-ja izračunava se na temelju neto vrijednosti imovine (NAV-a) portfelja. Ovaj izračun se temelji na podacima o emisijama stakleničkim plinovima vanjskog pružatelja podataka
 • zadovoljena razina intenziteta stakleničkih plinova postiže se ukoliko se nadmaši ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova za ulaganja pod-Fonda u odnosu na postavljenu referentnu vrijednost
 • popis isključenja vezanih za održivost priprema se najmanje dva puta godišnje temeljem vanjskih izvora podataka.

U svrhu promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja ZB Invest za sve pod-Fondove, koji se nalaze u košarici fondova ovog financijskog proizvoda osiguranja života, izračunava ESG ocjene izdavatelja na temelju vlastitog internog modela te ne koristi ESG rejtinge vanjskih pružatelja takvih usluga. To omogućuje ZB Investu da u bilo kojem trenutku može pratiti ispunjenje kriterija za promicanje okolišnih i socijalnih obilježja. Kao izvor podataka na kojima se temelji izračun interne ESG ocjene ZB Invest koristi javno dostupne podatke na informacijskim servisima (npr. Bloomberg), internetskim stranicama izdavatelja ili drugim javnim izvorima podataka. Neki podaci pribavljeni iz navedenih izvora koriste se izravno za ESG bodovanje, dok se neki koriste kao osnova za daljnje izračune. Ako potrebni podaci nisu dostupni, ZB Invest će za takav pokazatelj primijeniti konzervativan pristup te upisati 0 (nula). U iznimnim slučajevima, za pojedine interno definirane pokazatelje se može koristiti i procjena pouzdanih informacijskih servisa, ako je takva dostupna (npr. Bloomberg procjena), što u ukupnom skupu čini marginalan udio korištenih podataka. Kvaliteta podataka osigurava se korištenjem podataka isključivo iz izvora koje se smatra pouzdanima, što se najvećim dijelom odnosi na etablirane informacijske servise, provjerama uočenih odstupanja te povremenim dodatnim usporedbama s podacima dostupnim izravno od izdavatelja.

AGI koristi MSCI i ISS kao vanjske pružatelje usluga odnosno kao izvore informacija za prikupljanje ulaznih podatka prilikom ocjenjivanja izdavatelja.

Vanjski pružatelji podataka se biraju temeljem interne procedure društva za upravljanje fondovima, koja uključuje provjeru pokrivenosti izdavatelja, podrijetlo podataka, metodologija (kvalitativna i/ili kvantitativna), raspoređeni resursi, stručnost, preciznost istraživanja, IT i korisnička podrška te dosljednost i kvaliteta izvora podataka.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, koncept ESG ocjenjivanja izdavatelja i mjerenja glavnih štetnih učinaka investicijskih odluka na čimbenike održivosti je još u ranoj fazi razvoja i primjene te  ovisi o dostupnosti i kvaliteti podataka koje objavljuju izdavatelji. Stoga, najveće ograničenje predstavlja otežana implementacija koncepta s obzirom na nedostatak objavljenih podataka od strane izdavatelja. Kako svi izdavatelji još uvijek nisu obvezni sustavno objavljivati podatke, postoje slučajevi kada za određene izdavatelje podaci potrebni za izračun pojedinih pokazatelja nisu dostupni. U tom slučaju ZB Invest primjenjuje konzervativan pristup te se izdavatelju dodjeljuje vrijednost „0“ za taj pokazatelj. S pojavom podataka od strane izdavatelja, te daljnjim razvojem i implementacijom regulative, ZB Invest će prilagođavati svoju metodologiju.

U odnosu na pod-Fond pod upravljanjem AGI-ja, moguća su ograničenja prilikom prikupljanja i obrade podataka i to kroz različita vanjska istraživanja, vanjske pružatelje podataka i/ili različitu internu analitiku.

Prilikom ocjene prikladnosti izdavatelja, AGI se oslanja na informacije i podatke trećih pružatelja analitičkih usluga, koje mogu biti subjektivne, nepotpune, netočne ili nedostupne, slijedom čega postoji rizik netočne ili subjektivne procjene vrijednosnog papira ili izdavatelja. Također postoji rizik da upravitelj ulaganja pod-fonda ne primjenjuje ispravno relevantne kriterije koji proizlaze iz analize te da pod-fond, koji treba slijediti strategiju održivog ulaganja, bude neizravno izložen izdavateljima koji ne ispunjavaju relevantne kriterije vezane za održiva ulaganja.

Na temelju postavljenih KPI-jeva od strane AGI-ja utvrđuju se procjena utjecaja ovih ograničenja na promicanje okolišnih i/ili socijalnih obilježja.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, u svrhu zaštite ulagatelja  prilikom uključivanja rizika održivosti u donošenje investicijskih odluka se:

Redovito preispituje i po potrebi unaprjeđuje Politika uređenja sukoba interesa i osobnih transakcija, dostupna na internetskim stranicama ZB Investa

Odabiru samo pouzdani informacijski servisi za dobivanje javno dostupnih podataka na temelju kojih se izračunava ESG ocjena, a iza kojih stoji ugled i dugogodišnje iskustvo

 • Kontinuirano prati kvaliteta i dostupnost podataka na temelju kojih se računaju ESG ocjene te provodi revizije izračuna ESG ocjena
 • Prati izloženost društva ZB Invest riziku održivosti

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, kako bi se osiguralo ispunjavanje okolišnih i/ili socijalnih obilježja, postavljeni su obvezni kriteriji evaluacije:

 • min. 80 % pokrivenosti portfelja pod-Fonda glede postavljenog KPI-ja u vidu ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova (portfelj u tom smislu ne uključuje izvedenice i instrumente koji po prirodi nisu procjenjivi (npr. gotovina i depoziti)).
 • min. 20 % nadmašene referentne vrijednosti u smislu ponderiranog prosječnog intenziteta stakleničkih plinova za ulaganja pod-Fonda
 • Primjena sljedećih održivih minimalnih kriterija isključenja za izravna ulaganja:

o   vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji kod kojih postoji ozbiljno kršenje/povreda načela i smjernice kao što su Načela UN Global Compacta, Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Vodeća načela Ujedinjenih naroda za poslovanje i ljudska prava na temelju problematične prakse vezane za ljudska prava, radna prava, okoliš i korupciju,

o   vrijednosne papire koje su izdali izdavatelji koji se bave kontroverznim oružjem (protupješačke mine, kasetne bombe, kemijsko oružje, biološko oružje, osiromašeni uran, bijeli fosfor i nuklearno oružje),

o   vrijednosni papiri koje su izdali izdavatelji koji više od 10 % svojih prihoda ostvaruju od oružja, vojne opreme i usluga,

o   vrijednosni papiri koje su izdali izdavatelji koji ostvaruju više od 10 % svojih prihoda od vađenja termo ugljena

o   vrijednosni papiri koje izdaju komunalna poduzeća koja više od 20 % svojih prihoda ostvaruju iz ugljena,

o   vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća koja se bave proizvodnjom duhana, te vrijednosni papiri koje izdaju poduzeća koja se bave distribucijom duhana s više od 5 % prihoda.

Izravna ulaganja u izdavatelje državnih vrijednosnih papira s nedovoljnom ocjenom indeksa slobode poslovanja su isključena.

Održivi minimalni kriteriji za isključenje temelje se na informacijama od vanjskog pružatelja podataka te se prije i nakon trgovanja provodi postupak praćenja usklađenosti. Pregled se provodi barem polugodišnje.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, aktivno vlasništvo materijalizira se kroz dva oblika djelovanja:

 • sudjelovanje (engl. engagement) i
 • glasovanje na glavnim skupštinama (engl. voting)

Sudjelovanje se odnosi na dijalog s izdavateljima s unaprijed određenim ciljem i temom kako bi se očuvala ili povećala vrijednost imovine, ali i razumjeli rizici i prilike koji proizlaze, između ostalog, iz okolišnih, socijalnih i upravljačkih pitanja. ZB Invest svoje sudjelovanje usmjerava uglavnom na izdavatelje iz regije Jugoistočne Europe, između ostalog, s ciljem podizanja transparentnosti ESG podataka od strane istih. Također, osim angažiranja s izdavateljima, ZB Invest se angažira i u javnim konzultacijama oko razvoja i implementacije regulativa povezanih s održivošću u sektoru financijskih usluga na lokalnoj razini.

O sudjelovanju na skupštinama i glasačkoj politici, ZB Invest odlučuje za svaku skupštinu zasebno, ali uvijek u najboljem interesu pod-Fondova i ulagatelja. U pravilu ZB Invest neće glasovati na skupštinama dioničara društva čije dionice se nalaze u imovini pod-Fondova, odnosno glasovat će suzdržano. ZB Invest može izabrati glasovati na onim skupštinama gdje njegov glas ili prisutnost može imati utjecaja na odluke koje donosi skupština, odnosno ako kumulativni broj glasova u imovini pod-Fondova prelazi 2% ukupnog broja glasova, te ne postoji dioničar ili povezane osobe koje posjeduju više od 50% glasačkih prava u predmetnom društvu. ZB Invest može izabrati glasovati i na skupštinama gdje navedeni uvjeti nisu zadovoljeni odnosno u slučajevima koji mogu bitno utjecati na poslovanje društva ili položaj dioničara. ZB Invest ne koristi usluge savjetnika pri glasovanju.

 

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, politika sudjelovanja temelji se na dva oblika:

 • glasovanje na glavnim skupštinama (eng. proxy voting)
 • sudjelovanje u aktivnostima poduzeća (eng. company engagement)

Korištenje prava glasa na sastancima dioničara ključni je element u AGI-jevom pristupu aktivnog upravljanja.

AGI putem opunomoćenika sudjeluje i glasuje na glavnim skupštinama dioničara u ime svojih investitora, što omogućuje glasovanje o važnim pitanjima koja utječu na poduzeća u koja se investira. Odluke o glasovanju temeljene su na iscrpnom istraživanju i analizi te dijalogu s poduzećima u koje se investira.

Sudjelovanje u aktivnostima poduzeća pridonosi razumijevanju i ublažavanju stvarnih rizika ulaganja u ista.

Značajan dio istraživanja koje AGI provodi usmjeren je na razumijevanje rizika povezanih s njihovim ulaganjima, uključujući one koji se odnose na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike (ESG).

Sudjelovanje u aktivnostima poduzeća usmjereno je na poboljšanje uvida u njihovo poslovanje, upravljanje i vrijednosti te podrazumijeva dijalog s poduzećima u koja ulažu i proaktivno predstavljanje svojih stajališta, zahtijevanje promjena gdje je to potrebno i praćenje rezultata takvog sudjelovanja. Također, sudjelovanje u inicijativama usmjereno je  na ublažavanje rizika ulaganja, poboljšanje korporativnih praksi i traženje veće transparentnosti informacija na razini industrije ili tržišta.

U odnosu na pod-Fondove ZB Investa, koji imaju udio ulaganja u ovom proizvodu 80%, nije utvrđen kao referentna vrijednost specifičan indeks kako bi se odredilo je li ovaj financijski proizvod usklađen s okolišnim i/ili socijalnim obilježjima koja promiče.

U odnosu na pod-Fond AGI-ja, koji ima u ovom proizvodu udio ulaganja 20%, određen je S&P Eurozone Large Mid Cap Growth Total Return Net kao referentna vrijednost. Pod-Fond će promicati okolišne i socijalne karakteristike tako što će nastojati nadmašiti ponderirani prosječni intenzitet stakleničkih plinova referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost je tržišni indeks i stoga se isti ne usklađuje sa svakim pojedinačnim okolišnim ili socijalnim obilježjem koje financijski proizvod promiče.

Strategija ulaganja ne usklađuje se s metodologijom izračuna referentne vrijednosti obzirom okolišna i socijalna obilježja nisu uzeta u obzir pri izradi indeksa.

Trebate li pomoć?

Nudimo prilagođena rješenja za individualne potrebe kako bismo vam osigurali najbolje moguće osiguranje za vašu situaciju.
alt

Pronađite dokumente koji vam trebaju

alt
Obrasci, uvjeti osiguranja i ostali korisni dokumenti