Allianz je u Hrvatskoj prisutan od 1999. godine, kada njemački Allianz zajedno sa Zagrebačkom bankom preuzima tadašnje Adriatic osiguranje. Nastaje Allianz Zagreb d.d. koji u trenutku preuzimanja ima tržišni udio od 4,6%. U godinama koje slijede, Allianz u Hrvatskoj iz godine u godinu bilježi stalan rast poslovanja. Stope raste su iz godine u godinu bile značajno, čak i dvostruko veće od ostatka tržišta. Danas Allianz drži preko 13% tržišnog udjela i ukupno zauzima drugu poziciju među hrvatskim osiguravateljima.

Osim u segmentu osiguranja, Allianz se, zajedno sa strateškim partnerom Zagrebačkom bankom, 2001. godine aktivno uključuje u mirovinsku reformu. Iste godine osnovan je AZ obvezni mirovinski fond, a godinu dana kasnije s radom počinju i AZ dobrovoljni mirovinski fondovi, koji su, svaki u svom segmentu uvjerljivo vodeći mirovinski fondovi na hrvatskom tržištu s oko 40% tržišnog udjela

Proizvodi bankoosiguranja na raspolaganju su klijentima i u svim poslovnicama Zagrebačke banke.

Kao nastavak uspješnog poslovanja u Hrvatskoj u svibnju 2009. s radom su počela i prva dva Allianzova investicijska fonda: Cash i Portfolio te nakon toga 2012. godine Equity, čime se, uz osiguranje i mirovinske fondove, poslovanje kompanije proširilo i na upravljanje imovinom.

Izvještaji za 2023. godinu
Izvještaji za 2022. godinu
Izvještaji za 2021. godinu


Izvještaji za 2020. godinu


Izvještaji za 2019. godinu


Izvještaji za 2018. godinu


Izvještaji za 2017. godinu


Izvještaji za 2016. godinu


Izvještaji za 2015. godinu

Društveno odgovorno poslovanje

Allianz kao osiguravajuće društvo usko je povezano sa zdravim i održivim promjenama u društvu te može i mora biti nositelji njezinih pozitivnih promjena. Pomažemo našim klijentima i cijeloj zajednici da se nose s izazovima kao što su klimatske promjene i prirodne katastrofe, socijalna uključenost djece u društvo, osobna sigurnost i rizici povezani sa zaštitom podataka te drugim značajnim promjenama na razini čitavog društva.  Održivost je dio našeg DNK, a dugoročni ishodi su svakodnevni i integralni dio našeg posla. 

Više detalja o društveno odgovornom poslovanju Allianza možete pronaći na linku Održivi razvoj (allianz.hr)

Društvo je, sukladno članku 21. a. stavak 7. Zakona o računovodstvu izuzeto iz obveze sastavljanja nefinancijskog izvješća kao društvo kći uključeno u konsolidirano nefinancijsko izvješće Allianz SE koje je izvješće sastavilo i objavilo na engleskom jeziku na web adresi ovdje.

Etički kodeks za dobavljače i poslovne partnere Allianz Hrvatska dd

Etički kodeks Allianz Hrvatska za dobavljače i poslovne partnere postavlja osnovne standarde koje Allianz Hrvatska d.d. (dalje u tekstu: Društvo) očekuje od svojih dobavljača i poslovnih partnera (trgovačka društva koja prodaju robu ili pružaju usluge, kao i proizvođača ili preprodavača takvih roba ili usluga, uključujući radnike, agente i podizvođače).

Etički kodeks sadrži pravila vezana za sprječavanje mita i korupcije, sprječavanje sukoba interesa, zaštitu povjerljivih informacija i podataka, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, kršenja sankcija ili nezakonitih aktivnosti, poštivanje ljudskih prava i zabranu diskriminacije, slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, poštenu poslovnu praksu, poštivanje prava radnika uključujući zabranu dječjeg rada, zaštitu zdravlja na radu i prava na sigurno radno okruženje, poštivanje radnog vremena i pravila o primjerenim naknadama kao i pravila o zaštiti okoliša i održivosti.

Kodeksom se utvrđuje da dobavljači i poslovni partneri moraju biti registrirani za poslove i usluge koje pružaju. Dužni su bez odgađanja obavijestiti Društvo ako opravdano vjeruju da je netko tko radi za Društvo, Allianz Grupu ili u njezino ime počinio nezakonito djelo ili bilo koju radnju protivnu etičkim standardima navedenima u Etičkom kodeksu koji je prouzročio, ili je vjerojatno da će prouzročiti štetu ljudima ili imovini ili djelo koje je poznato ili potencijalno kršenje Etičkog kodeksa.

Obveza izvješćivanja obuhvaća radnje ili propuste uočene u cijelom lancu opskrbe koji krše ili potencijalno krše zahtjeve Etičkog kodeksa.

ALLIANZ HRVATSKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) donosi ovaj Pravilnik o politici sudjelovanja i strategiji ulaganja (dalje u tekstu: Pravilnik) u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), Zakonom o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) i Zakonom o tržištu kapitala ( dalje u tekstu: ZTK).

Temeljem članka 291.a ZTD-a Društvo je određeno kao „institucionalni ulagatelj“ za kojeg je temeljem ZTD-a propisana obveza javne objave politike sudjelovanja, kao i izvješća o provođenju politike sudjelovanja na godišnjoj osnovi.

Također temeljem članka 291.c ZTD-a Društvo je kao institucionalni ulagatelj u obvezi javno objaviti u kojoj su mjeri glavni elementi njegove strategije ulaganja u skladu s profilom i trajanjem vlastitih obveza te kako isti pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti vlastitog portfelja. 

Aktualni ili prethodni pravilnik možete preuzeti niže na linkovima:

Javna objava sukladno čl. 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012.

Sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR), ugovorne strane dužne su osigurati razmjenu kolaterala u transakcijama s OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom. Prema čl. 11.st.14. EMIR-a odnosno čl.20. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013, Allianz Hrvatska d.d. Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, LEI 5493006D8G55YM441622 (dalje: Društvo)  javno objavljuje sljedeće informacije:

1. Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 21. srpnja 2017. godine, Klasa: UP/I 974-02/17-03/01, Urbroj: 326-01-660-662-17-17, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, Allianz SE, Königstraße 28, München, Njemačka LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na izloženosti koje proizlaze iz ugovora o zaštiti - Hedging Contract for Allianz Equity Incentives (AEI) - sklopljenog između Društva i ALLIANZ SE, od dana 31.01.2017.

Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće razrede i vrste OTC izvedenica:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity options")

- ugovore o zamjeni koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity swaps")

- forvarde koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity forwards"),

nominalne valute i valute namire, te maksimalnog raspona dospijeća navedenih u zahtjevu Društva br. 23759810849_2017_06_01.

Ukupan zamišljeni iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutargrupno izuzeće je 10 milijuna eura.

U Zagrebu, 27.07.2017.

2. Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 04. studenog 2020. godine, Klasa: UP/I 974-02/20-03/01, Urbroj: 326-01-50-20-6, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, Allianz SE, Königstraße 28, s poslovnim nastanom  u Njemačkoj, München, LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na OTC izvedenice koje proizlaze iz Ugovora – Allianz Master Agreement for Intra-Group Financial Derivatives Transactions – sklopljenog između Društva i Allianz SE, od dana 05.srpnja 2020. godine. Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. „equity options“)

- vrsta odnosne imovine (engl. „underlying“): indeks (engl. „index“):

- obujam, raspon i veličinu ugovora, nominalnu valutu i valutu namire odnosno ostale karakteristike kako su navedene u zahtjevu Društva broj 23759810849_2020_07_16.

Nominalna valuta i valuta namire je EUR. Maksimalan raspon dospijeća OTC Ugovora/transakcija je 10 godina. Ukupan zamišljeni iznos svih OTC Ugovora/transakcija na godišnjoj razini, na koje se primjenjuje unutargrupno izuzeće, iznosi 300 milijuna HRK u EUR protuvrijednosti.

U Zagrebu, 09.11.2020.

alt
alt