Allianz je u Hrvatskoj prisutan od 1999. godine, kada njemački Allianz zajedno sa Zagrebačkom bankom preuzima tadašnje Adriatic osiguranje. Nastaje Allianz Zagreb d.d. koji u trenutku preuzimanja ima tržišni udio od 4,6%. U godinama koje slijede, Allianz u Hrvatskoj iz godine u godinu bilježi stalan rast poslovanja. Stope raste su iz godine u godinu bile značajno, čak i dvostruko veće od ostatka tržišta. Danas Allianz drži preko 13% tržišnog udjela i ukupno zauzima drugu poziciju među hrvatskim osiguravateljima.

Osim u segmentu osiguranja, Allianz se, zajedno sa strateškim partnerom Zagrebačkom bankom, 2001. godine aktivno uključuje u mirovinsku reformu. Iste godine osnovan je AZ obvezni mirovinski fond, a godinu dana kasnije s radom počinju i AZ dobrovoljni mirovinski fondovi, koji su, svaki u svom segmentu uvjerljivo vodeći mirovinski fondovi na hrvatskom tržištu s oko 40% tržišnog udjela

Proizvodi bankoosiguranja na raspolaganju su klijentima i u svim poslovnicama Zagrebačke banke.

Kao nastavak uspješnog poslovanja u Hrvatskoj u svibnju 2009. s radom su počela i prva dva Allianzova investicijska fonda: Cash i Portfolio te nakon toga 2012. godine Equity, čime se, uz osiguranje i mirovinske fondove, poslovanje kompanije proširilo i na upravljanje imovinom.

Izvještaj za 2022. godinu
Izvještaji za 2021. godinu


Izvještaji za 2020. godinu


Izvještaji za 2019. godinu


Izvještaji za 2018. godinu


Izvještaji za 2017. godinu


Izvještaji za 2016. godinu


Izvještaji za 2015. godinu

Društveno odgovorno poslovanje

Allianz kao osiguravajuće društvo usko je povezano sa zdravim i održivim promjenama u društvu te može i mora biti nositelji njezinih pozitivnih promjena. Pomažemo našim klijentima i cijeloj zajednici da se nose s izazovima kao što su klimatske promjene i prirodne katastrofe, socijalna uključenost djece u društvo, osobna sigurnost i rizici povezani sa zaštitom podataka te drugim značajnim promjenama na razini čitavog društva.  Održivost je dio našeg DNK, a dugoročni ishodi su svakodnevni i integralni dio našeg posla. 

U 2017. godini Allianz je zauzeo vodeće mjesto prestižnog indeksa Dow Jones Sustainability Index (DJSI), kao jedno od najodrživijih osiguravajućih društava na svijetu. Vrlo dobri rezultati u pogledu održivosti čine tvrtku atraktivnijom za ulagače, privlače zaposlenike koji očekuju sve veću društvenu angažiranost poslodavca te potiču rast tržišta održivih financijskih proizvoda.

Više detalja o društveno odgovornom poslovanju Allianza možete pronaći u sklopu 2 globalna Izvješća za 2017. godinu.Društvo je, sukladno članku 21. a. stavak 7. Zakona o računovodstvu izuzeto iz obveze sastavljanja nefinancijskog izvješća kao društvo kći uključeno u konsolidirano nefinancijsko izvješće Allianz SE koje je izvješće sastavilo i objavilo na engleskom jeziku na web adresi ovdje.

ALLIANZ HRVATSKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) donosi ovaj Pravilnik o politici sudjelovanja i strategiji ulaganja (dalje u tekstu: Pravilnik) u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), Zakonom o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) i Zakonom o tržištu kapitala ( dalje u tekstu: ZTK).

Temeljem članka 291.a ZTD-a Društvo je određeno kao „institucionalni ulagatelj“ za kojeg je temeljem ZTD-a propisana obveza javne objave politike sudjelovanja, kao i izvješća o provođenju politike sudjelovanja na godišnjoj osnovi.

Također temeljem članka 291.c ZTD-a Društvo je kao institucionalni ulagatelj u obvezi javno objaviti u kojoj su mjeri glavni elementi njegove strategije ulaganja u skladu s profilom i trajanjem vlastitih obveza te kako isti pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti vlastitog portfelja. Ukoliko upravitelj imovine radi za institucionalnog ulagatelja,

Društvo je u obvezi i javno objaviti podatke o dogovoru s upraviteljem imovine koji objašnjava kako upravitelj imovine usklađuje svoju strategiju ulaganja i odluke o ulaganju s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja te upućuje na mrežnu stranicu istoga (www.azinvest.hr).

Link na upravitelja imovine – društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. www.azinvest.hr

Aktualni ili prethodni pravilnik možete preuzeti niže na linkovima:

Javna objava sukladno čl. 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012.

Sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR), ugovorne strane dužne su osigurati razmjenu kolaterala u transakcijama s OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom. Prema čl. 11.st.14. EMIR-a odnosno čl.20. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013, Allianz Hrvatska d.d. Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, LEI 5493006D8G55YM441622 (dalje: Društvo)  javno objavljuje sljedeće informacije:

1. Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 21. srpnja 2017. godine, Klasa: UP/I 974-02/17-03/01, Urbroj: 326-01-660-662-17-17, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, Allianz SE, Königstraße 28, München, Njemačka LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na izloženosti koje proizlaze iz ugovora o zaštiti - Hedging Contract for Allianz Equity Incentives (AEI) - sklopljenog između Društva i ALLIANZ SE, od dana 31.01.2017.

Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće razrede i vrste OTC izvedenica:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity options")

- ugovore o zamjeni koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity swaps")

- forvarde koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity forwards"),

nominalne valute i valute namire, te maksimalnog raspona dospijeća navedenih u zahtjevu Društva br. 23759810849_2017_06_01.

Ukupan zamišljeni iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutargrupno izuzeće je 10 milijuna eura.

U Zagrebu, 27.07.2017.

2. Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 04. studenog 2020. godine, Klasa: UP/I 974-02/20-03/01, Urbroj: 326-01-50-20-6, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, Allianz SE, Königstraße 28, s poslovnim nastanom  u Njemačkoj, München, LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na OTC izvedenice koje proizlaze iz Ugovora – Allianz Master Agreement for Intra-Group Financial Derivatives Transactions – sklopljenog između Društva i Allianz SE, od dana 05.srpnja 2020. godine. Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. „equity options“)

- vrsta odnosne imovine (engl. „underlying“): indeks (engl. „index“):

- obujam, raspon i veličinu ugovora, nominalnu valutu i valutu namire odnosno ostale karakteristike kako su navedene u zahtjevu Društva broj 23759810849_2020_07_16.

Nominalna valuta i valuta namire je EUR. Maksimalan raspon dospijeća OTC Ugovora/transakcija je 10 godina. Ukupan zamišljeni iznos svih OTC Ugovora/transakcija na godišnjoj razini, na koje se primjenjuje unutargrupno izuzeće, iznosi 300 milijuna HRK u EUR protuvrijednosti.

U Zagrebu, 09.11.2020.

alt
alt