Allianz je u Hrvatskoj prisutan od 1999. godine, kada njemački Allianz zajedno sa Zagrebačkom bankom preuzima tadašnje Adriatic osiguranje. Nastaje Allianz Zagreb d.d. koji u trenutku preuzimanja ima tržišni udio od 4,6%. U godinama koje slijede, Allianz u Hrvatskoj iz godine u godinu bilježi stalan rast poslovanja. Stope raste su iz godine u godinu bile značajno, čak i dvostruko veće od ostatka tržišta. Danas Allianz drži preko 13% tržišnog udjela i ukupno zauzima drugu poziciju među hrvatskim osiguravateljima.

Osim u segmentu osiguranja, Allianz se, zajedno sa strateškim partnerom Zagrebačkom bankom, 2001. godine aktivno uključuje u mirovinsku reformu. Iste godine osnovan je AZ obvezni mirovinski fond, a godinu dana kasnije s radom počinju i AZ dobrovoljni mirovinski fondovi, koji su, svaki u svom segmentu uvjerljivo vodeći mirovinski fondovi na hrvatskom tržištu s oko 40% tržišnog udjela

Proizvodi bankoosiguranja na raspolaganju su klijentima i u svim poslovnicama Zagrebačke banke.

Kao nastavak uspješnog poslovanja u Hrvatskoj u svibnju 2009. s radom su počela i prva dva Allianzova investicijska fonda: Cash i Portfolio te nakon toga 2012. godine Equity, čime se, uz osiguranje i mirovinske fondove, poslovanje kompanije proširilo i na upravljanje imovinom.

Društveno odgovorno poslovanje

Allianz kao osiguravajuće društvo usko je povezano sa zdravim i održivim promjenama u društvu te može i mora biti nositelji njezinih pozitivnih promjena. Pomažemo našim klijentima i cijeloj zajednici da se nose s izazovima kao što su klimatske promjene i prirodne katastrofe, socijalna uključenost djece u društvo, osobna sigurnost i rizici povezani sa zaštitom podataka te drugim značajnim promjenama na razini čitavog društva.  Održivost je dio našeg DNK, a dugoročni ishodi su svakodnevni i integralni dio našeg posla. 

U 2017. godini Allianz je zauzeo vodeće mjesto prestižnog indeksa Dow Jones Sustainability Index (DJSI), kao jedno od najodrživijih osiguravajućih društava na svijetu. Vrlo dobri rezultati u pogledu održivosti čine tvrtku atraktivnijom za ulagače, privlače zaposlenike koji očekuju sve veću društvenu angažiranost poslodavca te potiču rast tržišta održivih financijskih proizvoda.

Više detalja o društveno odgovornom poslovanju Allianza možete pronaći u sklopu 2 globalna Izvješća za 2017. godinu.Društvo je, sukladno članku 21. a. stavak 7. Zakona o računovodstvu izuzeto iz obveze sastavljanja nefinancijskog izvješća kao društvo kći uključeno u konsolidirano nefinancijsko izvješće Allianz SE koje je izvješće sastavilo i objavilo na engleskom jeziku na web adresi ovdje.

ALLIANZ HRVATSKA d.d. (dalje u tekstu: Društvo) donosi ovaj Pravilnik o politici sudjelovanja i strategiji ulaganja (dalje u tekstu: Pravilnik) u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), Zakonom o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) i Zakonom o tržištu kapitala ( dalje u tekstu: ZTK).

Temeljem članka 291.a ZTD-a Društvo je određeno kao „institucionalni ulagatelj“ za kojeg je temeljem ZTD-a propisana obveza javne objave politike sudjelovanja, kao i izvješća o provođenju politike sudjelovanja na godišnjoj osnovi.

Također temeljem članka 291.c ZTD-a Društvo je kao institucionalni ulagatelj u obvezi javno objaviti u kojoj su mjeri glavni elementi njegove strategije ulaganja u skladu s profilom i trajanjem vlastitih obveza te kako isti pridonose srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti vlastitog portfelja. Ukoliko upravitelj imovine radi za institucionalnog ulagatelja,

Društvo je u obvezi i javno objaviti podatke o dogovoru s upraviteljem imovine koji objašnjava kako upravitelj imovine usklađuje svoju strategiju ulaganja i odluke o ulaganju s profilom i trajanjem obveza institucionalnog ulagatelja te upućuje na mrežnu stranicu istoga (www.azinvest.hr).

Link na upravitelja imovine – društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. www.azinvest.hr

Aktualni ili prethodni pravilnik možete preuzeti niže na linkovima:

Javna objava sukladno čl. 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012.

Sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (EMIR), ugovorne strane dužne su osigurati razmjenu kolaterala u transakcijama s OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom. Prema čl. 11.st.14. EMIR-a odnosno čl.20. Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013, Allianz Hrvatska d.d. Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, LEI 5493006D8G55YM441622 (dalje: Društvo)  javno objavljuje sljedeće informacije:

1. Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 21. srpnja 2017. godine, Klasa: UP/I 974-02/17-03/01, Urbroj: 326-01-660-662-17-17, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, Allianz SE, Königstraße 28, München, Njemačka LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na izloženosti koje proizlaze iz ugovora o zaštiti - Hedging Contract for Allianz Equity Incentives (AEI) - sklopljenog između Društva i ALLIANZ SE, od dana 31.01.2017.

Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće razrede i vrste OTC izvedenica:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity options")

- ugovore o zamjeni koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity swaps")

- forvarde koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. "equity forwards"),

nominalne valute i valute namire, te maksimalnog raspona dospijeća navedenih u zahtjevu Društva br. 23759810849_2017_06_01.

Ukupan zamišljeni iznos ugovora o OTC izvedenicama na koji se primjenjuje unutargrupno izuzeće je 10 milijuna eura.

U Zagrebu, 27.07.2017.

2. Društvu  je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 04. studenog 2020. godine, Klasa: UP/I 974-02/20-03/01, Urbroj: 326-01-50-20-6, odobrena primjena unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom, Allianz SE, Königstraße 28, s poslovnim nastanom  u Njemačkoj, München, LEI 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), a temeljem čl. 11. st. 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

Odobrenje se odnosi na OTC izvedenice koje proizlaze iz Ugovora – Allianz Master Agreement for Intra-Group Financial Derivatives Transactions – sklopljenog između Društva i Allianz SE, od dana 05.srpnja 2020. godine. Odobrenje je ograničeno isključivo na sljedeće:

- opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. „equity options“)

- vrsta odnosne imovine (engl. „underlying“): indeks (engl. „index“):

- obujam, raspon i veličinu ugovora, nominalnu valutu i valutu namire odnosno ostale karakteristike kako su navedene u zahtjevu Društva broj 23759810849_2020_07_16.

Nominalna valuta i valuta namire je EUR. Maksimalan raspon dospijeća OTC Ugovora/transakcija je 10 godina. Ukupan zamišljeni iznos svih OTC Ugovora/transakcija na godišnjoj razini, na koje se primjenjuje unutargrupno izuzeće, iznosi 300 milijuna HRK u EUR protuvrijednosti.

U Zagrebu, 09.11.2020.

alt
alt