Zaštita vaše privatnosti nam je vrlo važna i s osobnim podacima uvijek postupamo odgovorno. Želimo biti sigurni da naše poruke koje mogu sadržavati povjerljive informacije stižu upravo Vama. Svoje osobne i kontakt podatke uvijek možete pregledati i urediti na korisničkom portalu Moj Allianz.  

Opća odredba o zaštiti podataka koja je stupila na snagu, postrožila su se pravila korištenja osobnih podataka. Svaka informacija koja se odnosi na osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi smatra se osobnim podatkom. Takve informacije mogu sadržavati ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu, OIB, detalje police i slično. Sve informacije o postupanju s vašim osobnih podacima i zaštiti prava u Allianzu možete naći na ovim stranicama.

Obavijest HANFA-e korisnicima financijskih usluga o raskidu ugovora o osiguranju možete pročitati ovdje (vanjski link, .pdf).

Kontakt podaci u slučaju da nas želite kontaktirati direkno u vezi vaših prava i sličnih pitanja:

Allianz Hrvatska d.d.

Compliance
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
dpo@allianz.hr  tel: 072 100 001

Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja - Informacije ugovaratelju osiguranja

Ove informacije ugovaratelju osiguranja zajedno s Uvjetima osiguranja koji se primjenjuju na određeni ugovor o osiguranju smatraju se sastavnim dijelom Ugovora o osiguranju.

U skladu s važećim odredbama Zakona o osiguranju Allianz Hrvatska d.d. kao osiguratelj prije ugovaranja osiguranja obavještava ugovaratelja osiguranja i o sljedećim podacima:

Tvrtka osiguratelja glasi: Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje.
Sjedište tvrtke: Heinzelova 70, 10 000 Zagreb Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 080004103; OIB 23759810849
Dozvola za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga: Klasa UP/I-453-02/06-30/50, UR. broj 326-112-07-10.
Izvješće o solventnosti i financijskom stanju: objavljeno na www.allianz.hr.
Adresa web stranice: www.allianz.hr

Nadzorno tijelo
Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24 b, 10 000 Zagreb. Uvjeti osiguranja i ugovor o osiguranju uvijek su sastavljeni barem na hrvatskom jeziku.

Ponuda i sklapanje ugovora o osiguranju
Ugovor o osiguranju sklapa se na temelju ponude. Ponuda je sastavni dio ugovora o osiguranju. Pisana ponuda za sklapanje ugovora o osiguranju učinjena Osiguratelju veže ponuditelja za vrijeme od 8 (osam) dana otkad je Osiguratelj zaprimio ponudu, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od 30 (trideset) dana. Ako Osiguratelj u navedenim rokovima ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je Osiguratelj prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen. U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela Osiguratelju. Ugovor o osiguranju smatra se sklopljenim prihvatom ponude. Ugovorni odnos iz osiguranja može nastati i samim plaćanjem premije. Ugovor o životnom osiguranju smatra se sklopljenim potpisom police. Ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti Osiguratelja o sklapanju ugovora, pri čemu ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
Ugovor o osiguranju uobičajeno se sklapa kao ugovor s određenim rokom trajanja ili neodređenim rokom kod kojeg se osiguranje nastavlja iz godine u godinu. Životno osiguranje može trajati i doživotno. Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju utvrđuje se prije sklapanja ugovora o osiguranju i navedeno je na ponudi i upisano je na polici osiguranja. Početak obveze Osiguratelja iz ugovora o osiguranju utvrđen je uvjetima osiguranja.

Visina premije osiguranja i pojedinosti o plaćanju
Visina premije osiguranja, način i trajanje plaćanja premije osiguranja, visina doprinosa ako je primjenjivo, visina poreza i drugih troškova i naknada utvrđene su na ponudi i/ili polici osiguranja. Ako je Uvjetima osiguranja propisana naknada za obročno plaćanje, doplatak za obročno plaćanje godišnje premije utvrđen je cjenikom osiguranja te naveden na obrascu ponude za sklapanje ugovora o osiguranju ili na polici osiguranja.

Uvjeti za prestanak i raskid ugovora
Uvjeti za prestanak i raskid ugovora utvrđeni su uvjetima ugovorenog osiguranja. Kod ugovora o osiguranju sklopljenog na daljinu (internet kupovina), ugovaratelj može, ne navodeći razloge za to raskinuti ugovor u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.

Međunarodne mjere ograničenja - sankcije
Osiguratelj nije u obvezi pružiti pokriće, isplatiti štetu ili bilo kakvu drugu naknadu temeljem ugovora o osiguranju ako bi takvo pokriće, isplata štete ili bilo kakve druge naknade temeljem ugovora o osiguranju izložilo Osiguratelja bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima temeljem važećih rezolucija Ujedinjenih naroda, ekonomskih ili trgovinskih sankcija, zakona ili regulative Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država ili Republike Hrvatske.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Osiguratelj je sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obvezan prikupljati podatke i provoditi mjeru dubinske analize ugovaratelja osiguranja/osiguranika u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i izvještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca i drugih nadležnih državnih tijela. U sklopu dubinske analize potrebno je utvrditi podatak o političkoj izloženosti osobe temeljem članka 46. Zakona o sprječavanju pranja novca koji kaže: Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
2. izabrani članovi zakonodavnih tijela
3. članovi upravnih tijela političkih stranaka
4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
5. suci revizorskih sudova
6. članovi savjeta središnjih banaka
7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji politički izložene osobe iz stavka 3. ovoga članka jesu:
1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe iz stavka 3. ovoga članka jest svaka fizička osoba:
1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Zajednički standard izvješćivanja - CRS (eng. common reporting standard)
Allianz Hrvatska d.d. obvezan je na temelju Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza u svrhu sprječavanje utaje poreza prikupljati podatke o državi u kojoj je klijent porezni obveznik i stranom poreznom broju. Na temelju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima (CRS) i Allianz Hrvatska d.d. obvezan je dostavljati prikupljene podatke o klijentu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmjenjivati s nadležnim tijelima država potpisnica Sporazuma.

FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)
Sukladno odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, a na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu SAD) o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e koji je stupio na snagu dana 27. prosinca 2016. godine , Allianz Hrvatska d.d. je obvezan prikupljati podatke o financijskim računima američkih rezidenata, odnosno građana u svrhu sprječavanja utaje poreza i prikupljene podatke dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmijeniti s nadležnim tijelom SAD-a. Utvrdi li se pokazatelj koji upućuje na poveznicu s SAD-om ili izmijenjene okolnosti dovedu do toga da se jedan ili više pokazatelja koji upućuju na SAD mogu povezati s računom, odnosno ugovorom o osiguranju, Allianz Hrvatska d.d. će prema tom ugovoru o osiguranju postupati kao prema onima o kojima se izvješćuje SAD. Allianz Hrvatska d.d. će prilikom obrađivanja podataka postupati u skladu s odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te ostalim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U slučaju izmjene podataka u ugovoru o osiguranju Allianz Hrvatska d.d. će sukladno svojim zakonskim ovlastima o provođenju CRS i FATCA dubinske analize klijenta biti obvezan ponovno zatražiti određene podatke radi utvrđivanja CRS i FATCA statusa Više detalja o FATCA i CRS propisima možete pronaći u službenim državnim glasilima te na internetskim stranicama porezne uprave Sjedinjenih Američkih Država (IRS) i Ministarstva financija, Porezne uprave Republike Hrvatske. Ugovaratelj osiguranja obvezan je o svim promjenama navedenih podataka bez odgađanja obavijestiti osiguratelja.

Informacije o pritužbama/prigovorima i rješavanju sporova
Strane su suglasne sve sporove proizašle iz odnosa osiguranja nastojati rješavati mirnim putem.

1. Ugovaratelj osiguranja, osiguranik te korisnik osiguranja obvezni su o svim spornim pitanjima, pritužbama/prigovorima i nesporazumima proizašlim iz odnosa osiguranja bez odgađanja obavijestiti osiguratelja
2. Obavijest iz prethodne točke ove Klauzule podnositelji dostavljaju u pisanom obliku, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi sadržaj obavijesti, potpis podnositelja obavijesti i vrijeme slanja obavijesti
3. Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, ili korisnik iz ugovora o osiguranju može pritužbu/prigovor protiv odluke ili postupanja osiguratelja, osiguratelju izjaviti usmeno na zapisnik (uz uvjet obostrane prisutnosti podnositelja i primatelja pritužbe/prigovora) ili podnijeti pisanim putem:

• poštom na adresu: Allianz Hrvatska d.d., Služba za kontakte s klijentima, Heinzelova 70, Zagreb
• elektroničkom poštom slanjem e-maila na e-adresu: prituzbe@allianz.hr
• putem web obrasca koji se nalazi na www.allianz.hr, link: https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/online-zahtjevi/pitajte-nas.html
• osobno na prodajnom mjestu osiguratelja ili kod vašeg posrednika u osiguranju

Pritužba treba sadržavati:
• ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe/prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe/prigovora koji je pravna osoba,
• razloge pritužbe/prigovora i zahtjeve podnositelja pritužbe/prigovora,
• dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,datum podnošenja pritužbe/prigovora i potpis podnositelja pritužbe/prigovora odnosno osobe koja ga zastupa, 
• punomoć za zastupanje, kada je pritužba/prigovor podnesena po punomoćniku

Pritužbe/prigovore rješava Služba za kontakte s klijentima u suradnji s nadležnom organizacijskom jedinicom. Osiguratelj je dužan odgovoriti na pritužbu/prigovor najkasnije u roku od 15 dana od primitka pritužbe/prigovora, a na pritužbe/prigovore pristigle pisanim putem, šalje se pismeni odgovor klijentu. Ako je pritužba/prigovor podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe/prigovora to traži, odgovor na pritužbu/prigovor može se poslati elektroničkom poštom.

1. Kada odgovor na pritužbu/prigovor ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe/prigovora, podnositelju pritužbe/prigovora treba objasniti položaj Društva u pogledu pritužbe/prigovora, a podnositelj pritužbe/prigovora ima pravo na:
• podnošenje pritužbe/prigovora pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici,
• pokretanje postupka za mirno rješavanja spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje,
• podnošenje tužbe nadležnom sudu

2. Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa osiguranja ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, mogu se uputiti na mirenje pri jednoj od organizacija za mirenje u Republici Hrvatskoj (Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatska gospodarska komora ili Hrvatska udruga poslodavaca).

3. U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske sporove ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu. 

Informacije za ugovore sklopljene na daljinu
Ugovorom sklopljenim na daljinu smatra se ugovor o osiguranju sklopljen prodajom na daljinu odnosno kada se isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (internet kupovina). Ugovaratelj osiguranja se u ovom slučaju o društvu za osiguranje kao financijskoj instituciji i trgovcu te o ugovoru o osiguranju kao financijskoj usluzi, upoznaje putem Uvjeta osiguranja, informacijama na ponudi i polici osiguranja i ovih Informacija. U slučajevima ugovora o osiguranju sklopljenima na daljinu (internet kupovina), ugovaratelj može, ne navodeći razloge za to raskinuti ugovor u roku od 14 dana od sklapanja ugovora. Ugovor se raskida obavještavanjem Osiguratelja u pisanom obliku prije isteka roka za raskid ugovora. Osiguratelj će započeti s ispunjenjem svoje obveze tj. pokriće će nastati prije isteka roka za jednostrani raskid isključivo uz izričiti pristanak ugovaratelja osiguranja. Ugovaratelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora o osiguranju putnika i prtljage ili drugih ugovora sklopljenih na rok kraći od mjesec dana.

Mjerodavno pravo
Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske

Mjerodavno pravo kod ugovora s međunarodnim elementom
Ako ugovaratelj osiguranja fizička osoba ima redovno boravište van RH na ugovor o osiguranju primjenjuje se pravo koje su ugovorne strane suglasno izabrale, a definirano je na ponudi odnosno polici osiguranja. Kod ugovora o osiguranju s međunarodnim elementom, sukladno Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, ugovorne strane ovlaštene su izabrati kao mjerodavno pravo:

• pravo bilo koje države gdje se nalazi rizik u vrijeme sklapanja ugovora;
• pravo države u kojoj ugovaratelj osiguranja ima uobičajeno boravište;
• u slučaju životnog osiguranja, pravo države članice čiji je osiguranik državljanin,

Osiguratelj predlaže da se kao mjerodavno pravo izabere pravo države koja propisuje obvezu sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno pravo Republike Hrvatske

Informacije o obradi podataka - IOOP


Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, kao dio Allianz Grupe ovlašteno je hrvatsko osiguravajuće društvo s dozvolom za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U obavljanju svoje djelatnosti Allianz Hrvatska d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poštujući sve relevantne zakone i propise te brinući o njihovoj točnosti, potpunosti i sigurnosti. Djelatnost osiguranja je djelatnost od značajnog javnog interesa.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

1. Tko je voditelj obrade osobnih podataka?

Allianz Hrvatska d.d. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Allianz Hrvatska d.d. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

Kontakti voditelja obrade:

• Allianz Hrvatska d.d., Kontakt centar, Heinzelova 70, Zagreb

• telefon: 072 100 001

• putem linka:  https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/online-zahtjevi/pitajte-nas.html

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Allianz Hrvatska d.d. je u skladu s relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje Vaših prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakti Službenika za zaštitu osobnih podataka:

• Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb

• e-mail: dpo@allianz.hr

2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate, namjeravate sklopiti ili o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. U prvom redu se radi o podacima bez kojih ne možemo sklopiti ugovor o osiguranju s Vama, a uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt podatke, OIB, podatke o datumu rođenja, spolu i po potrebi identifikacijska isprava).

Određeni podaci su nam nužni i kako bi za vrijeme našeg poslovnog odnosa komunicirali s Vama na najbrži i najjednostavniji način i obavijestili Vas o činjenicama i događajima značajnima za ugovor ili uslugu koju već imate ugovorenu s nama ili o činjenicama koje bi mogle biti značajna za Vaša prava ili obveze koje proizlaze iz tih ugovora ili usluga (broj telefona, mobitela, e-mail adresa i sl.). Neke podatke ćemo tražiti zbog ispunjenja naših obveza iz ugovora o osiguranju, neke zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, a neke na temelju našeg legitimnog interesa.

Ovisno o razlogu zašto su nam potrebni, vrste osobnih podataka koje prikupljamo su:

• osnovni osobni podaci (ime i prezime, adresa, broj mobitela, e-mail adresa, OIB, datum rođenja, spol)

• po po potrebi identifikacijska isprava ili drugih isparava koje izdaju nadležna tijela

• podaci o obrazovanju i radnom iskustvu

• podaci o planiranim putovanjima i putnim troškovima

• podaci vezani za obitelj, socijalni status i životni stil

• podaci o radnom mjestu i povezani s radom

• podaci vezani za zdravlje i odsustva s radnog mjesta

• financijski podaci

• provjere identiteta i dubinske analize

• podaci o imovini koja se osigurava (npr. podaci o vozilu)

• ostali podaci i javne isprave.

3.Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko sklapanja ugovora, samog sklapanja i izvršenja ugovora, prijave štete ili pritužbe. Smatramo da podatke dobivamo izravno od Vas i kada ih dostavljate putem svojih punomoćnika kao što su odvjetnici ili brokeri osiguranja. Podatke možemo prikupljati i kada vršite registraciju, odnosno aktivaciju naših online usluga, mobilnih usluga i aplikacija (npr. mDoktor). Ako pak niste naša ugovorna strana ili izravni korisnik naših usluga, podatke o Vama možemo dobiti i od ugovaratelja osiguranja (npr.podatke o osiguraniku, korisniku osiguranja, stvarnom vlasniku i sl.) Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri, distributeri osiguranja, državna tijela, druga osiguravajuća društva i udruženja, procjenitelji, odvjetnici ili financijske ustanove. Prilikom ugovaranja osiguranja motornih vozila dodatne tehničke podatke o vozilu prikupljamo kontaktiranjem Centra za vozila Hrvatske.

4. Razlozi zbog kojih su nam potrebni Vaši osobni podaci?

A.)Predugovorne radnje i sklapanje i izvršenje ugovora o osiguranju 
Kao osiguravajuće društvo, osobne podatke prvenstveno prikupljamo za potrebe sklapanja ugovora o osiguranju i izvršenja ugovora o osiguranju, a u skladu s propisima koji uređuju djelatnost osiguranja i građanskopravne odnose. Osim toga, podatke prikupljamo kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili ih prikupljamo na temelju našeg legitimnog interesa, a za određene ćemo razloge dodatno tražiti Vašu izričitu privolu.

Osobne podatke za potrebe sklapanja ugovora o osiguranju prikupljamo već kod pregovora s Vama kao ugovarateljem osiguranja kako bi procijenili Vaše zahtjeve i potrebe ili utvrdili primjerenost ili prikladnost određenih proizvoda Vašim posebnim okolnostima. Tijekom ugovornog odnosa, osobne podatke prikupljamo radi ostvarenja prava i obveza iz ugovora o osiguranju, bilo da ste ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik ili treća oštećena osoba.

Vaša je dužnost pružiti nam točne i istinite podatke koji su nam potrebni za sklapanje ugovora i značajni su za procjenu rizika, a mi smo obvezni nadalje brinuti o njihovoj točnosti i o tome da prikupljamo samo onoliko podataka koliko nam je zaista nužno za svrhu obrade.

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja i ispunjenja ugovora o osiguranju nužni su za:

• informativne izračune premije osiguranja;

• provjere Vaših zahtjeva i potreba prije sklapanja ugovora ili provjera primjerenosti ili prikladnosti investicijskih proizvoda osiguranja , a u skladu s propisima o distribuciji osiguranja

• obradu ponude u smislu procjene prihvatljivosti rizika kojeg preuzimamo u osiguranje, pod kojim uvjetima i za utvrđivanje iznosa premije osiguranja;

• procjenu može li se ugovor o osiguranju tijekom ugovornog odnosa izmijeniti i pod kojim uvjetima te radi provedbe izmjene ugovora o osiguranju kada je ista moguće;

• rješavanje odštetnog zahtjeva uključujući i podršku u postupku prijave štete i davanje povratnih informacija o statusu štete 

• ostvarivanje naših prava iz ugovora o osiguranju što uključuje naplatu dugova ili premije osiguranja;

• administriranje ugovora o osiguranju i osiguravanje točnosti i ažurnosti Vaših podataka.

• poslove odobravanja i naplate zajmova po policama životnih osiguranja 

• odgovaranje na Vaše upite i druge zahtjeve za ostvarivanjem Vaših prava

Vaše podatke ćemo obrađivati i prilikom prijave, odnoso registarcije na naše digitalne alate (npr. portal za klijente Moj Allianz)

B.) Ispunjenje pravnih obveza 

Osigurateljnu djelatnost obavljamo u skladu s pravilima struke i propisima koji ju reguliraju, radi čega određene podatke prikupljamo i obrađujemo radi ispunjenja naših pravnih obveza i to:

• obveza iz Zakona o osiguranju ( npr. obveze periodičkog izvještavanja klijenata koji imaju ugovorene police životnog osiguranja s investicijskom komponentom), Zakon o računovodstvu, JOPPD-a;

• Obveza provođenja dubinske analize prilikom ugovaranja i/ili isplata po policama životnih osiguranja sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;

• Obveza provođenja dubinske analize za potrebe FATCA-e i CRS-a, odnosno radi obvezne automatske razmjene informacija o financijskim računima, obveze poštivanja međunarodnih mjera ograničenja;

• rješavanja pritužbi i prigovora vezanih za sklapanje i izvršenje ugovora o osiguranju i

• komunikacija s regulatorima (HANFA i AZOP i drugim državnim tijelima)

• obveza raspodjele rizika putem reosiguranja i suosiguranja ili druge zakonske obveze.

Ako uskratite neki od podataka koji su nam nužni za sklapanje ili ispunjenje ugovora o osiguranju ili ispunjenje naših pravnih obveza, nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze pa stoga niti sklopiti ugovor s Vama.

C.) Legitimni interes 

Određene obrade osobnih podataka smatramo našim legitimnim interesom. Ipak, takva obrada podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućuju da u svakom trenutku prigovorite takvoj obradi i izradi profila koja se na njoj temelji. U tom slučaju više nećemo obrađivati Vaše podatke temeljem legitimnoga interesa, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze vaše interese, prava i slobode. Svojim legitimnim interesom smatramo:

• kontaktiranje putem e-maila ili mobitela kako bi Vas na najbrži i najjednostavniji način obavijestili o događajima i činjenicama koje su značajne za proizvode koje već imate ugovorene, kao i događajima i činjenicama koje mogu utjecati na Vaša prava i/ili obveze iz tih ugovorenih proizvoda (npr. postojanje preplate ili dugovanja po ugovoru) kao i radi pružanja korisničke podrške

• Dostava poslovne dokumentacije putem e-maila ili SMS-a (aktivacija usluge e-klijenta)

• provođenje izravnog marketinga postojećim klijentima u odnosu na proizvode osiguranja koje nudimo na tržištu kao i u odnosu na posebne pogodnosti koje mogu, ali ne moraju biti vezane uz postojeće ugovore o osiguranju.  Za navedeno ćemo koristiti dostupne kontakt podatke.

• Provođenje izravnog marketinga u odnosu na bivše klijente u odnosu na proizvode osiguranja koje nudimo na tržištu kao i u odnosu na posebne pogodnosti ako im mogu biti odobrene temeljem činjenice da su bili klijenti društva;

• kontaktiranja posjetitelja naše internetske stranice da bismo im pomogli pri kupovini na daljinu;

• ispitivanje zadovoljstva pruženom uslugom i istraživaje tržišta;

• kontaktiranja posjetitelja naše internetske stranice da bismo im pomogli pri kupovini na daljinu;

• provođenja internih analiza i poslovnog izvještavanja prema pojedinim svrhama obrade (npr. praćenje portfelja, izvještavanje i sl.):

• snimanja telefonskih razgovora u svrhu prikupljanja dokaza o rješavanju upita, prodaje naših proizvoda i ugovaranja usluga, zaštite osoba, imovine i educiranja naših radnika;

• upravljanja portfeljem naših klijenata s pojedinim financijskim institucijama i leasing društvima;

• Slanje linkova na dostupne brojeve mobitela ili e-maila radi pristupa na digitalne alate društva koje klijent može koristiti radi poboljšanja svog korisničkog iskustva (npr. claims tracker radi praćenja statusa prijavljene štete);

• sprječavanje i otkrivanje pronevjera ili prijevara u osiguranju i i razmjena podataka s drugim osiguravajućim kućama u svrhu otkrivanja ili sprječavanja pronevjera i prijevara u osiguranju.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u svrhu izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti takvoj obradi te smo u tom slučaju dužni  prestati s obradom u tu svrhu. Navedeno se odnosi i na izradu profila u mjeri u kojoj je izrada profila povezana s izravnim marketingom.

Privola

Za određene obrade Vaših podataka ćemo tražiti Vašu suglasnost i u tom slučaju obradu nećemo moći izvršiti bez Vaše privole. U tom slučaju ćemo Vas unaprijed obavijestiti o razlozima takve obrade i zatražiti Vašu privolu. Privolu ćemo Vas tražiti jasno i nedvosmisleno uz pojašnjenje zašto nam treba.

Vašu privolu ćemo primjerice trebati za potrebe marketinga, kada niste naš klijent, proizvodima i uslugama koje želite ili bi odgovarali Vašim zahtjevima i potrebama.

Privolu koju ste nam dali možete u svakom trenutku povući, a mi ćemo tada odmah prestati s ovom obradom. Međutim, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.

Privolu možete povući pozivom na broj 072 100 001, pisanim putem na adresu: Allianz Hrvatska d.d., Kontakt centar, Heinzelova 70, Zagreb na web portalu za klijente moj.allianz.hr, putem ispunjenog online zahtjeva/upita na poveznici Pitajte nas (allianz.hr) https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/online-zahtjevi/pitajte-nas.html ili u bilo kojoj poslovnici Allianza. 

5. Automatizirana obrada osobnih podataka, uključujući profiliranje

Prilikom ugovaranja osiguranja putem weba, Allianz primjenjuje automatiziranu obradu osobnih podataka, uključujući izradu profila. Automatizirana obrada provodi se za izračun premije osiguranja na način da se visina premije osiguranja određuje: 

- za osiguranje Moj auto temeljem Vaših osobnih podataka koje prikupljamo prilikom sklapanja ugovora i/ili izrade ponude i podataka o Vašem vozilu; 

- za osiguranje Moj dom temeljem lokacije nekretnine; 

- za putno osiguranje temeljem Vaših osobnih podataka koje prikupljamo prilikom sklapanja ugovora i/ili izrade ponud i eventualno podataka o putovanje za koje se ugovara polica te 

- za dopunsko zdravstveno osiguranje temeljem Vaših osobnih podataka (starosna dob), odabranom glavnom i odabranim dopunskim pokrićima 

Izračun premije se vrši po cjeniku važećem u trenutku izrade ponude i ne razlikuje se od ručnog izračuna.  Obradom na navedeni način omogućuje se točniji izračun visine premije, a vama se daje prilika da se upoznate s činjenicama koje upućuju na postojanje rizika na Vašoj strani koji utječu na visinu premije. 

U svakom slučaju uvijek možete zatražiti dodatne informacije o obradi na način kako je to definirano u točki 12., a ukoliko smatrate da imate osnovu za to možete osporiti odluku o visini premije, odnosno izraziti svoje mišljenje u kojem slučaju se odluka može preispitati od strane nekog od naših zaposlenika, koji je stručan za navedeno područje. 

U svakom slučaju, objasnit ćemo vam logiku koja stoji iza automatizirane obrade, a Vi ćete ako želite o tome moći razgovarati s nekim od naših djelatnika.

6. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Mi osiguravamo da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu s potrebom za koju su prikupljeni kao što je opisano pod 4. ovih Informacija, a ako je to za tu potrebu nužno, Vašim podacima će pristup imati:

• distributeri osiguranja;

• reosiguratelji i suosiguratelji za potrebe preuzimanja viška rizika

• druge tvrtke članice Allianz Grupe;

• druga osiguravajuća društva za potrebe sprječavanja prijevara ili obveza temeljem međunarodnih ugovora i konvencija,

• državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama Allianza Hrvatska d.d. (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku, pravosudna i druga državna tijela) ili revizorske tvrtke;

• financijske institucije (banke), leasing kuće i institucije za platni promet;

• tvrtke pružatelji informatičkih rješenja, usluga asistencija, usluga obrade odštetnih zahtjeva,

• zdravstvene ustanove i ljekrane; 

• pružateljima usluga asistencija;

• odvjetnici, tehnički konzultanti i stručnjaci kao što su medicinski vještaci, procjenitelji, servisi;

• tvrtke pružatelji usluga tiska,dostave, skladištenja ili uništavanja poslovne dokumentacije;

• agencije za ispitivanje tržišta, marketinški i drugi poslovni partneri.

Izvršitelji obrade koji osobne podatke obrađuju u ime Allianza, osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Allianza Hrvatska d.d. i u skladu s ugovorom koji s njima imamo.

7. Gdje će se moji podaci obrađivati?

Vaši osobni podaci mogu biti obrađivani unutar ili izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 6., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka.

Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Allianza Hrvatska d.d.

Svaki prijenos Vaših osobnih podataka van EGP-a radi obrade od strane tvrtke članice Allianz Grupe provest ćemo temeljem odobrenih Allianz obvezujućih korporativnih pravila (Allianz BCR) kojima je uspostavljena odgovarajuća zaštita osobnih podataka i koja su pravno obvezujuća za sve tvrtke članice Allianz Grupe.

Popis svih društava Allianz Grupe koje su usklađene i obvezane Allianz BCR-om dostupan je na  https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/o-nama/zastita-prava.html#potpisnici-allianz-korporativnih-pravila
Obradi i prijenosu osobnih podataka temeljem Allianz BCR-a možete prigovoriti slanjem pritužbe putem elektroničke pošte na privacy@allianz.com.

Kada se na prijenos podataka ne primjenjuju Allianz obvezujuća korporativna pravila, za prijenos izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo sve mjere zaštite osobnih podataka kao što to činimo i unutar EGP. O zaštitnim mjerama koje primjenjujemo (npr. standardne ugovorne klauzule) možete saznati kontaktirajući nas kao što je to opisano pod 12. ovih Informacija.

8. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?

Kada je to propisima predviđeno, imate:

• pravo na pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose, informacijama o porijeklu osobnih podataka, razlozima obrade, informaciji o voditelju obrade, izvršiteljima obrade, primateljima kojima su Vaši podaci otkriveni ili će biti otkriveni;

• pravo na povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu;

• prvo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni;

• pravo na brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe;

• pravo na ograničenje obrade osobnih podataka pod određenim okolnostima, na primjer kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost;

• pravo na odnošenje osobnih podataka u strukturiranom obliku kao i njihovo prenošenje drugom osiguratelju;

• pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka da se na Vas ne odnosi odluka koja je donesena isključivo automatiziranom obradom i

• pravo na podnošenje prigovora Allianzu Hrvatska d.d. ili nadležnom državnom tijelu.

Svoja prava možete koristiti putem obrazaca na  https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/pronadite-dokument.html#dokumenti-obrasci-osobni-podaci-i-privole i kao što je opisano pod 12. Prilikom komunikacije s Vama i rješavanja Vašeg zahtjeva uložit ćemo razumne napore da provjerimo Vaš identitet i spriječimo neovlašteno otkrivanje osobnih podataka.

9. Kako mogu prigovoriti obradi osobnih podataka?

Pod određenim uvjetima, kada je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke osim ako je obrada dopuštena relevantnim zakonskim i drugim propisima. Ovo pravo možete ostvariti kako je opisano pod 12.

10. Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, 00385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr , www.azop.hr ili nekom drugom europskom nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka.

11. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo određeno vrijeme. Rokove čuvanja osobnih podataka detaljnije utvrđujemo svojim internim aktima.

12. Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom kako slijedi:

072 100 001

• e-mail: dpo@allianz.hr,

• putem ispunjenog online zahtjeva/upitnika na poveznici https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/online-zahtjevi/pitajte-nas.html

• putem obrazaca koji se nalaze na https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/stete-i-info/pronadite-dokument.html#dokumenti-obrasci

13. Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

Informacije o obradi podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama  https://www.allianz.hr/hr_HR/privatni-korisnici/o-nama/zastita-prava.html#osobni-podaci
Ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

Posljednja izmjena ovih Informacija je bila: 21. prosinac 2023. godine.

Načini podnošenja pritužbi/prigovora:

Pritužbu podnosi svaka fizička i pravna osoba koja ima prava i obveze po ugovoru osiguranja te korisnici usluge distribucije osiguranja. 
Prigovor podnose oštečenici u postuku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu. 

U slučaju da ste nezadovoljni nekom našom odlukom, svoju pritužbu/prigovor možete dostaviti na neki od sljedećih načina:

Svaka pritužba/prigovor treba sadržavati:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe/prigovora koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe/prigovora koji je pravna osoba,
 • razloge pritužbe/prigovora i zahtjeve podnositelja pritužbe/prigovora,
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe/prigovora kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba/prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 • datum podnošenja pritužbe/prigovora i potpis podnositelja pritužbe/prigovora odnosno osobe koja ga zastupa,
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba/prigovor podnesen po punomoćniku.

Allianz Hrvatska d.d. je dužan u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu/prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe.

Detaljne informacije potražite u Klauzuli o obaviještenosti.

Obrazac za pritužbe/prigovor možete preuzeti ovdje (.pdf).


Platforma za internetsko rješavanje sporova ORS

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, pokrenuta je Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS https://ec.europa.eu.

 

Vaše mišljenje nam je važno!

Vaše mišljenje nam je važno i pomaže nam da kontinuirano unaprjeđujemo naše poslovne procese. Svako Vaše pitanje, prijedlog, primjedba ili pohvala dobiva svoj identifikacijski broj i s posebnom pozornošću vodimo brigu da odgovorimo u najkraćem mogućem roku, a u pripremi odgovora sudjeluju sve stručne službe Allianza.

Ako imate neki problem, prijedlog ili pohvalu kontaktirajte nas na:

Uputa za prijavu u slučaju sigurnosnog incidenta:

U skladu s GDPR-om obvezni smo na odgovarajući način i pravodobno rješavati sve povrede osobnih podataka kako bi spriječili bilo kakvu fizičku, materijalnu ili nematerijalnu štetu pojedincima, kao što su gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje njihovih prava, diskriminaciju, krađa identiteta ili prijevaru, financijski gubitak, štetu za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih poslovnom tajnom ili bilo koju drugu ekonomsku ili društvenu štetu.

Čim primijeti da je došlo do povrede osobnih podataka, Društvo je obvezno u roku od 72 sata obavijestiti AZOP o sigurnosnom incidentu, osim ako se radi o nižem riziku.

Radi ozbiljnosti ovakvih incidenata i kako bi na vrijeme ispunili ovu obvezu, omogućili smo svima, klijentima,  radnicima  ili poslovnim partnerima da sigurnosni incident  prijave na: 

 • Kontakti za prijavu incidenata u radno vrijeme :

ICT Helpdesk (ict.helpdesk@allianz.hr / +385 1 3670 777 , interni telefon 1777)

 • Kontakti za prijavu incidenata van radnog vremena :

Koordinator za incidente ( +385 99 3670 364 )

Pozivamo Vas da prijavite svaki incident kojeg uočite kako bi se njemu pristupilo na odgovarajući način.

Ako imate pitanja kako i na koji način prijaviti incidente, molimo Vas da kontaktirate koordinatora za incidente na e-mail adresu : iso@allianz.hr

 

Informacijska sigurnost i sigurnost osobnih podataka:

Tehničke i organizacijske mjere zaštite

Opća uredba EU o zaštiti podataka (GDPR)  propisuje da se voditelji obrade smiju koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Informacijska sigurnost je sastavni dio procesa zaštite osobnih podataka i čemu Allianz Hrvatska d.d. vodi iznimnu brigu.

Ovim putem Vas informiramo o  zakonskoj obvezi ispunjavanja upitnika koje svi poslovni partneri Allianza  koji kroz poslovni odnos s Allianzom obrađuju osobne podatke u ime Allianza moraju ispuniti prije sklapanja  ugovora o suradnji.

Konkretno, radi se o tehničkim i organizacijskim mjerama diferenciranim u dva dokumenta ovisno o načinu obrade i opsegu osobnih podataka.  

 • TOM 1 - Uputa i upitnik za tehničke i organizacijske mjere 1 - odnosi se na pojedinačne obrade osobnih podataka (ne skupne) kao što su vještaci, procjenitelji, asistencije i slično koji obrađuju osobne podatke pojedinačnih klijenata u trenutku kad se za to ukaže potreba, zahtjev klijenta, šteta i sl.TOM 1 sadrži:
  • Uputu izvršiteljima o postupanju u obradi osobnih podataka u kojoj su kratko opisane i pojašnjene obveze izvršitelja obrade u skladu s GDPR-om. Upute su se poslovni partneri dužni pridržavati prilikom obrade osobnih podataka u ime Allianza Hrvatska i ona predstavlja dio tehničkih i organizacijskih mjera zaštite koju Allianz zahtjeva od svojih izvršitelja.
  • Upitnik  izvršiteljima obrade za procjenu obrade osobnih podataka kojim provjeravamo status provedenih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite partnera
 • TOM 2 - Uputa i upitnik za tehničke i organizacijske mjere 2 - odnosi se na velike, opsežne skupne obrade osobnih podataka. TOM 2 sadrži:
  • Uputu izvršiteljima o postupanju u obradi osobnih podataka
  • Upitnik upitnik izvršiteljima obrade za procjenu obrade osobnih podataka

 Shodno tome, ovaj upitnik Allianz Hrvatska d.d. koristi:

 • za dubinsku analizu prije odluke o izboru poslovnog partnera koji bi u smislu odredbi GDPR imao ulogu Izvršitelja obrade osobnih podataka
 • za usklađivanje poslovnog odnosa sa postojećim poslovnim partnerima
 • kao osnovu za periodičnu provjeru usklađenosti poslovanja poslovnog partnera s navedenim tehničkim i organizacijskim mjerama

U nastavku navodimo kratke upute i preporuke za sigurno korištenje informacijskog sustava koje zahtijevamo od svih Allianz poslovnih partnera i koje predstavljaju  minimum tehničkih i organizacijskih mjera zaštita:

Prihvatljivo korištenje elektroničke pošte

Elektronička pošta, kao specifičan način korištenja Interneta, može se koristiti u privatne svrhe, ali samo ako takvo korištenje nije suprotno poslovnom procesu .

Obveze korisnika su:

 • pristupanje sustavu elektroničke pošte i korištenje istog isključivo temeljem dodijeljenih korisničkih prava, vlastitog korisničkog imena i pripadajuće lozinke
 • slati elektroničkom poštom ili drugim oblicima elektroničke komunikacije samo istinite i pouzdane informacije
 • pružiti točne podatke o svom identitetu i drugim dijelovima elektroničke pošte
 • najaviti vrstu i sadržaj privitka, ukoliko se isti šalje u e-mail poruci

Korisnik je odgovoran za:

 • sve aktivnosti izvršene korištenjem računa elektroničke pošte koji mu je dodijeljen

Korisnik ne smije:

 • slati e-mail poruke u tuđe ime, osim ako ista mogućnost nije službeno zatražena
 • otvarati e-mail privitke za koje ne zna vrstu sadržaja ili ne vjeruju pošiljatelju kako bi se spriječile zaraze zlonamjernim programima

Korisniku je zabranjeno:

 • vršiti zamjenu, korištenje tuđeg ili na bilo koji način skrivanje vlastitog identiteta kod slanja e-mail poruka
 • slati obavijesti o sigurnosnim događajima i prijetnjama drugim korisnicima u obliku masovne ili lančane elektroničke pošte

Elektronička se pošta može slati velikom broju osoba istodobno korištenjem distribucijskih lista samo uz suglasnost vlasnika liste ili na temelju unaprijed planirane i odobrene aktivnosti.

Sve distribucijske liste koje sadrže više od 20 članova moraju imati definiranog vlasnika liste i dozvole slanja na tu listu. Navedeno se može primjenjivati i na distribucijske liste s manje članova.

Poruke koje korisnici stavljaju na različite oblike elektroničkih foruma ne smiju sadržavati podatke koji bi pojedinačno ili povezano s drugim podacima mogli otkriti povjerljive podatke o poslovanju Allianz Hrvatska d.d.

Prihvatljivo korištenje Internet usluga

Internetu se smije pristupati prvenstveno radi poslovne, obrazovne i informativne namjene.

Obveze korisnika su:

 • korištenje Interneta isključivo radi poslovne, obrazovne i informativne namjene

Korisnik ne smije:

 • koristiti Internet pristup radi pribavljanja financijske koristi u privatne svrhe
 • s Interneta kopirati sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima. Korisnici odgovaraju za sve posljedice koje bi mogle nastati uslijed nepridržavanja zakona o intelektualnom vlasništvu
 • preuzimati i pohranjivati na osobna računala materijal s Internet poslužitelja koji ima uznemiravajući, neugodan, seksualno eksplicitan, nepristojan, klevetnički ili bilo kakav drugi neprihvatljiv ili zakonski nedopušten sadržaj

Korisniku je zabranjeno:

 • preuzimanje sadržaja sa Interneta ukoliko nije u svrhu obavljanja svakodnevnih poslovnih zadaća
 • koristiti Internet kroz aktivnosti koje uzrokuju neprimjereno zauzeće računalnih resursa na štetu drugih korisnika. Takva aktivnost uključuje, između ostalog, gledanje ili preuzimanje filmova i muzike te kreiranje značajnog prometa na bilo koji drugi način
 • objavljivanje internih, povjerljivih i strogo povjerljivih informacija vezanih uz Društvo na Internetu

Korisnici preuzimaju rizik za sve eventualne posljedice do kojih bi moglo doći uslijed pristupa i prijema neprikladnog ili uvredljivog sadržaja.

Prihvatljivo korištenje mobilnih uređaja

Mobilni uređaji uključuju prijenosna računala, tablete, pametne telefone.

Obveze korisnika su:

 • korištenje mobilnih uređaja u poslovne svrhe za koje su im dodijeljeni
 • postaviti lozinku/PIN na mobilni uređaj (pametni telefon) u svrhu onemogućavanja neovlaštenog pristupa
 • upoznati se s uputama za pravilno korištenje mobilnih uređaja
 • prijaviti SP svaki gubitak ili krađu mobilnog uređaja najkasnije slijedeći radni dan
 • nositi prijenosna računala kao ručnu prtljagu i prikriti ih tijekom putovanja
 • tijekom rada na mobilnom uređaju, pridržavati se postojećih pravila korištenja Internet usluga, elektroničke pošte i slično

Korisnik ne smije:

 • izvan radnog vremena ostavljati mobilne uređaje bez nadzora na radnom mjestu (s izuzetkom lokacija na kojima je osigurana fizička zaštita u smislu 24 satne zaštitarske službe)
 • mobilne uređaje ostavljati bez nadzora na javnim mjestima
 • mijenjati postavke mobilnih uređaja koji bi mogli ugroziti sigurnost (npr. vršiti jailbreaking uređaja, instalirati neprovjerene aplikacije)
 • zlonamjerno mijenjati softver na mobilnom uređaju putem kojeg pristupa Allianz informacijama

Održavanje čistog stola i praznog zaslona

Svi korisnici informatičkih resursa bi trebali osigurati sljedeće:

 • da su zasloni računala zaštićeni lozinkom prilikom napuštanja radne okoline ili privremenog ostavljanja računala bez nadzora,
 • kada nisu prisutni na svom radnom mjestu ili ga privremeno ostave bez nadzora, da su sve osjetljive  informacije uklonjene sa radnog stola i ostalih vidljivih površina,
 • da su papir ili računalni mediji koji sadrže osjetljive informacije spremljeni na siguran način tako da im je onemogućen neovlašten pristup (npr. u ormariće pod ključem),
 • da su s pisača odmah nakon ispisa uklonjeni dokumenti koji sadrže osjetljive informacije,
 • da prilikom slanja ili primanja faks poruka s osjetljivim informacijama transfer drže pod nadzorom (npr. na način da odašiljanje ili primanje poruke pričekaju pokraj faks uređaja, kao i potvrdu o slanju i potvrdu primitka s druge strane),
 • da fotokopirne uređaje i ostale tehnologije reprodukcije (npr. skeneri, digitalne kamere) koriste samo uz odobrenje vlasnika osjetljivih informacija koje namjeravaju reproducirati,
 • da na svako kršenje ovih odredbi upozore svoje kolege i suradnike.

Svi korisnici informatičkih servisa su nakon završetka rada dužni zatvoriti sve aktivne sjednice, osim ako se one mogu zaštititi odgovarajućim mehanizmom za blokiranje, te izvršiti odjavu s poslužitelja i računala.

Korisnik ne smije:

 • omogućiti drugom korisniku korištenje vlastitog korisničkog računa i lozinke niti pristupati informacijskom sustavu koristeći korisnički račun i lozinku druge osobe
 • samostalno mijenjati prava koja su mu dodijeljena za rad na računalu i za pristup dijelovima informacijskog sustava
 • svjesno sudjelovati u aktivnostima čija je namjera uznemiravati ili vrijeđati druge osobe, niti na bilo koji drugi način širiti lažne, uznemirujuće, neprihvatljive ili zakonski nedopuštene sadržaje
 • pohranjivati zakonski nedopuštene sadržaje te sadržaji koji nemaju poslovnu ili obrazovnu namjenu na poslovnoj informacijskoj imovini.
 • neovlašteno koristiti licencirani softver na kojemu je zaštićeno pravo korištenja, osim pod uvjetima koji su dopušteni zakonom ili eksplicitnim odobrenjem proizvođača
 • svjesno provoditi nepotrebne akcije koje negativno utječu na performanse rada informacijske imovine
 • sudjelovati u akcijama koje drugim korisnicima sprječavaju ili umanjuju kvalitetu pristupa informacijskoj imovini
 • zaobilaziti redovite sigurnosne kontrole
 • vršiti neovlašteni unos podataka kao i unos netočnih ili nedosljednih podataka pri korištenju informacijskih resursa
 • ostaviti bez nadzora na javnim mjestima opremu i medije koji se iznose izvan organizacije
 • samostalno poduzimati aktivnosti rješavanja incidenata

Fizičke mjere zaštite informacijske imovine

Sigurnosne mjere potrebne za održavanje zahtijevane razine fizičke sigurnosti na lokacijama uključuju, ali se ne ograničavaju, na sljedeće:

 • određivanje granica i potrebne razine zaštite prostora,
 • primjenu adekvatne kontrole fizičkog pristupa,
 • zaštitu od vanjskih prijetnji i nepogoda.

Sve lokacije koje sadrže opremu za obradu i/ili pohranu informacija moraju biti zaštićene od neovlaštenog pristupa.

Za sve posjetitelje koji pristupaju lokacijama koje sadrže kritičnu opremu za obradu informacija mora se voditi evidencija o vremenu njihovog dolaska i odlaska.

Svi zaposlenici, ugovorni suradnici, korisnici treće strane i svi posjetitelji podatkovnih centara moraju imati jasno istaknutu vidljivu identifikaciju. Posjetitelji moraju biti nadzirani tijekom svog boravka u podatkovnim centrima, osim ukoliko je njihov boravak reguliran posebnim ugovorom.

Ukoliko zaposlenik u podatkovnom centru sretne posjetitelja bez pratnje i bez vidljive identifikacije, dužan je o tome odmah obavijestiti zaštitarsku službu.

Prava na pristup podatkovnim centrima moraju se redovito, minimalno jednom godišnje, provjeravati i obnavljati te ako je potrebno, ukinuti. O provjerama se moraju voditi zapisi.

Kritična oprema za obradu i pohranu informacija mora biti zaštićena od štete uslijed požara, poplave, gubitka napajanja i ostalih oblika nepogoda i nesreća, te neovlaštenog pristupa.

Sve prateće usluge, kao što su električna energija, vodovod, kanalizacija, kao i grijanje/ventilacija i klimatizacija moraju odgovarati sigurnosnim zahtjevima informacijskog sustava i opreme za obradu informacija, uzimajući u obzir i zahtjeve nastale uslijed prekida isporuke neke od pratećih usluga.

Uređaji za neprekidno napajanje opreme za obradu informacija, klima uređaji, oprema za zaštitu od poplava i ostala oprema koja omogućava zahtijevanu funkcionalnost pratećih usluga, mora se redovito testirati.

Sklopke za isključenje napajanja u slučaju nužde moraju biti smještene u blizini izlaza iz prostora radi lakšeg brzog isključenja napajanja.

Kabeli napajanja i komunikacijski kabeli za prijenos podataka moraju biti zaštićeni od prekida, smetnji, oštećenja i neovlaštenog prisluškivanja.

Kabeli moraju biti jasno označeni i prepoznatljivi tako da ne dođe do grešaka pri rukovanju.

Opasni i zapaljivi materijali moraju biti smješteni na sigurnoj udaljenosti od kritične opreme za obradu informacija.

Zaprimljeni materijali i oprema za obradu informacija moraju se pregledati radi potencijalnih sigurnosnih prijetnji prije nego što se unesu iz područja za isporuku i utovar do mjesta uporabe.

Mediji koji sadrže informacije moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zloporabe ili oštećenja tijekom prijevoza izvan fizičkih granica organizacije. Prilikom prijevoza medija moraju se primijeniti sljedeće kontrole:

 • koristiti pouzdani prijevoz ili ovlaštene dostavljače, uz provjeru identiteta dostavljača,
 • mediji moraju biti zaštićeni od vanjskih uvjeta i fizičkog oštećenja tijekom prijevoza, te pakirani u skladu s preporukama proizvođača.

Ukoliko je potrebno obzirom na osjetljivost informacija koje se na mediju nalaze, mogu se primijeniti dodatne kontrole, primjerice uporaba ormarića s bravom, ručna dostava ili neki drugi oblik zaštite.

Zaposlenici su dužni zaštititi svu opremu koju imaju i koja im je stavljena na raspolaganje radi obavljanja svakodnevnih radnih zadaća, od gubitka, krađe ili oštećenja.

Za sve komentare i nejasnoće možete kontaktirati Službenika za informacijsku sigurnost na  e-mail: iso@allianz.hr

 

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija (brojčano-slovčana datoteka) spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu ili mobilnom uređaju. U postavkama internet preglednika možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene kolačića automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično. Da bismo „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), treba nam vaša privola.

 

Kako prihvatiti ili onemogućiti kolačiće?

Klikom na Prihvaćam kolačiće dopuštate pohranjivanje kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj. U okviru Promijenite postavke kolačića za ovu web stranicu moguće je onemogućiti (deaktivirati) funkcionalne i marketinške/performansne kolačiće. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti web stranice. Ako ne želite prihvatiti pohranjivanje kolačića, postavke možete kontrolirati i konfigurirati u postavkama vašeg web preglednika (Google Chrome, Mozilla Firefox itd.)

 

Koje kolačiće koristi ova web stranica?

Tehnički kolačići - obavezni kolačići (uvijek aktivni) - nužni za funkcioniranje internetske stranice i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što je postavljanje preferencija u odnosu na kolačiće, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati.

OptanonConsent  - Ovaj je kolačić postavljen rješenjem o usklađenosti s kolačićima tvrtke OneTrust. Pohranjuje informacije o kategorijama kolačića koje web stranica koristi i jesu li posjetitelji dali ili povukli pristanak za upotrebu svake kategorije. To omogućuje vlasnicima web mjesta da spriječe postavljanje kolačića u svakoj kategoriji u korisničkom pregledniku, kada pristanak nije dat. Kolačić ima uobičajeni životni vijek od godine dana, tako da će se posjetitelji web mjesta koji se vraćaju zapamtiti njihove preferencije. Ne sadrži informacije koje mogu identificirati posjetitelja stranice.

OptanonAlertBoxClosed - Ovaj kolačić postavljaju web stranice koje koriste određene verzije rješenja o usklađenosti sa zakonima o kolačićima tvrtke OneTrust. Postavlja se nakon što su posjetitelji vidjeli obavijest o informacijama o kolačićima, a u nekim slučajevima samo kada aktivno zatvaraju obavijest. Omogućuje web mjestu da korisniku ne prikazuje poruku više od jednom. Kolačić ima jednogodišnji životni vijek i ne sadrži osobne podatke.

at_check - Adobe Experience Cloud kolačić je neophodan za postavljanje postavki zaštite podataka korisnika. To nam omogućuje da ispunimo vaše individualne postavke zaštite podataka.

ASP.NET_SessionId - Kolačić sesije opće namjene. Obično se koristi za održavanje anonimne korisničke sesije od strane poslužitelja.

cookie_consent - Ovaj kolačić postavlja OneTrust Cookie Consent i omogućuje vam upravljanje postavkama kolačića i alatom za upravljanje kolačićima.

 

Funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) - omogućuju internetskoj stranici da pruži poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili pružatelji usluga trećih strana čije su usluge dodane na naše stranice. Ako ne omogućite te kolačiće, neke od tih funkcija možda neće pravilno funkcionirati.

AMCVS_CEE - Adobe Experience koristi kolačiće za prikaz sadržaja koji vas zanima na temelju personaliziranog web mjesta.

AMCV_CEE - Adobe Experience koristi kolačiće za prikaz sadržaja koji vas zanima na temelju personaliziranog web mjesta.

_ga - Ovaj je kolačić povezan s Google Universal Analytics - Googleovom uslugom analitike koja se često koristi. Ovaj kolačić koristi se za razlikovanje jedinstvenih korisnika dodjeljivanjem nasumično generiranog broja kao identifikatora klijenta. Uključen je u svaki zahtjev stranice na web mjestu i koristi se za izračunavanje podataka o posjetiteljima, sesijama i kampanjama za izvješća o analitici web mjesta.

_gat - Ovaj kolačić povezan je s Google Universal Analyticsom, koristi se za smanjenje brzine zahtjeva - ograničavajući prikupljanje podataka na web lokacijama s velikim prometom. Istječe nakon 10 minuta.

_gid - Ovaj kolačić povezan je s Google Universal Analyticsom. Pohranjuje i ažurira jedinstvenu vrijednost za svaku posjećenu stranicu.

sat_track - Kolačiće koristimo putem Adobe Analyticsa za analizu ukupnog prometa i obrazaca korištenja. IP adresa koju bilježe kolačići anonimna je prije nego što je geolocirana. Te analize pomažu nam da poboljšamo performanse tako što možemo razumjeti koje su naše ponude bolje ili manje dobro prihvaćene.

mbox - Kolačiće koje je postavio softver za analitiku Adobe SiteCatalyst - koristi se za mjerenje performansi sadržaja stranice pomoću A / B split testiranja

s_cc - Kolačić Adobe Site Catalyst određuje jesu li kolačići omogućeni u pregledniku

s_sq - Kolačić Adobe Site Catalyst, pohranjuje podatke o prethodnoj vezi kliknutoj na web mjestu

test - Kolačić za praćenje web mjesta Adobe Analytics.

DST - Adobe Audience Manager je platforma za upravljanje podacima (DMP) koja se koristi za stvaranje profila publike. Kolačići se koriste za dodjeljivanje korisničkog ID-a, koji se koristi za stvaranje korisničkih segmenata.

_dp - Adobe Audience Manager je platforma za upravljanje podacima (DMP) koja se koristi za stvaranje profila publike. Kolačići se koriste za dodjeljivanje korisničkog ID-a, koji se koristi za stvaranje korisničkih segmenata.

demdex - Adobe Audience Manager je platforma za upravljanje podacima (DMP) koja se koristi za stvaranje profila publike. Kolačići se koriste za dodjeljivanje korisničkog ID-a, koji se koristi za stvaranje korisničkih segmenata.

dextp - Adobe Audience Manager je platforma za upravljanje podacima (DMP) koja se koristi za stvaranje profila publike. Kolačići se koriste za dodjeljivanje korisničkog ID-a, koji se koristi za stvaranje korisničkih segmenata.

ev_sync_dd - Adobe Experience koristi kolačiće za prikaz sadržaja koji vas zanima na temelju personaliziranog web mjesta.

everest_g_v2 - Adobe Experience koristi kolačiće za prikaz sadržaja koji vas zanima na temelju personaliziranog web mjesta.

 

Marketinški kolačići (mogu se isključiti) - omogućuju nam bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost svoje internetske stranice. Pomažu nam saznati koje su stranice najviše i najmanje popularne i vidjeti kako se posjetitelji kreću stranicom. Sve informacije koje ti kolačići prikupljaju akumuliraju se i stoga ostaju anonimni. Ako ne omogućite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu stranicu i nećemo moći pratiti njezinu učinkovitost. Ne pohranjuju izravno osobne postavke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji vašeg preglednika i internetskog uređaja. Ako ne omogućite te kolačiće, susrest ćete se s manje ciljanim oglašavanjem. 

dpm - Adobe Audience Manager je platforma za upravljanje podacima (DMP) koja se koristi za stvaranje profila publike. Kolačići se koriste za dodjeljivanje korisničkog ID-a, koji se koristi za stvaranje korisničkih segmenata.

test_cookie - Googleova usluga oglašavanja Doubleclick koristi ovaj kolačić da provjeri dopušta li vaš internetski preglednik trenutno pisanje kolačića i u tu svrhu piše testni kolačić sa sadržajem 0 ili 1.

fb_p -  Facebook kolačić koji se koristi za isporuku niza reklamnih proizvoda poput licitiranja u stvarnom vremenu od trećih oglašivača

fr - Facebook kolačić koji se koristi za isporuku niza reklamnih proizvoda poput licitiranja u stvarnom vremenu od trećih oglašivača

_hjIncludedInSample - Kolačić sesije, prikuplja informacije o ponašanju korisnika za alat HotJar.

cfduid - Kolačić treće strane koji se koristi prilikom Zoopim chat razgovora na web stranici. 

 

Pojedinosti o analizi weba:

Hotjar - Ova web stranica koristi uslugu web analize Hotjar od Hotjar doo ("Hotjar"). Hotjar je europska tvrtka sa sjedištem na Malti (Hotjar doo, Razina 2, St Julian's Business Center, 3, ulica Elia Zammit, St Julianova STJ 1000, Malta, Europa Tel: +1 (855) 464-6788).  Pomoću tog alata stječemo vrijedne informacije kako bismo naše web stranice prilagodili korisnicima. Područja web stranica na kojima osobni podaci prikazuju vi ili treće strane automatski su sakriveni od strane Hotjar i stoga se ni u kojem trenutku ne mogu pratiti. Hotjar nudi svakom korisniku mogućnost korištenja zaglavlja "Nemoj pratiti" kako biste spriječili upotrebu alata Hotjar, tako da se ne bilježe podaci o posjeti web stranice. Ovo je postavka koja podržavaju svi uobičajni preglednici u trenutačnim verzijama. Za to, vaš preglednik šalje zahtjev Hotjaru, s savjetom da onemogućuje praćenje odgovarajućeg korisnika. Ako koristite našu web stranicu s različitim preglednicima/računalima, zasebno morate postaviti zaglavlje "Nemoj pratiti" za svaki od tih  preglednika/računala.

Google Analytics - Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pružaju Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics upotrebljava kolačiće za analizu ponašanja i korištenja web stranice od strane posjetitelja. Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnosi na vašu upotrebu web stranice i obradu vaših podataka od strane Googlea na linku: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kada prikupljamo i obrađujemo osobne podatke za web kupovinu?

Kod online ugovaranja koristi se automatizirana obrada osobnih podataka, gdje vaši podaci koje ste unijeli utječu na izračun premije, npr. vaša dob, odredište putovanja, starost vozila itd.
Ako za vrijeme ugovaranja online imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte putem chata, e maila (direkt@allianz.hr) ili telefona (072 100 001) gdje možete komunicirati s našim djelatnikom.

Kada prestaje obveza čuvanja podatka?

Podatke koje unosite prilikom izračuna cijene online čuvat ćemo 30 dana kako bismo vas mogli kontaktirati vezano za ponudu. Ako u tom roku ne sklopite ugovor s nama, Vaši podaci će biti izbrisani. 
Ako sklopite ugovor s nama, vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo određeno vrijeme. Rokove čuvanja osobnih podataka detaljnije utvrđujemo svojim internim aktima.

Možete izmijeniti svoje postavke kolačića za određene kategorije kolačića:


Prijenos osobnih  podataka van Europskog gospodarskog prostora radi obrade od strane društava koja su članice Allianz grupe provodi se temeljem odobrenih Allianzovih obvezujućih korporativnih pravila (Allinz BCR) kojima je uspostavljena odgovarajuća zaštita osobnih podataka.


Ažurirani popis društava Allianz Grupe koja su usklađena i obvezana postupati u skladu s BCR-om dostupan je ovdje:

BCR Popis društava od 30.rujna 2020.g. (.pdf)

Allianz obvezujuća korporativna pravila 2023.g. (.pdf)