Objava vezana za glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

OBJAVA TEMELJEM ČLANKA 4. UREDBE (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA (dalje u tekstu: SFDR UREDBA)
AŽURIRANE INFORMACIJE OD 30.06.2022. →

 

A. Izjava o politikama dužne pažnje u pogledu glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te pokazatelje navedenih učinaka, opis glavnih štetnih učinaka na održivost te opis aktivnosti koje su s tim poduzete ili koje se, prema potrebi, planiraju poduzeti 

 

Glavni štetni učinci na održivost uključuju emisije stakleničkih plinova, gubitak biološke raznolikosti, nestašice vode, postupanje s opasnim otpadom i toksičnim emisijama,  kršenje ljudskih prava, štetne utjecaje na zajednicu i njezinu sigurnost, podmićivanje i korupciju.

Kao dio Allianz Grupe (dalje u tekstu: Allianz ili Allianz Grupa) Allianz Hrvatska d.d. (dalje u tekstu: Allianz Hrvatska ili Društvo) poduzima potrebne radnje kako bismo izbjegli ili ublažili glavne štetne učinke na održivost, uključujući ograničavanje ulaganja u određene sektore i izdavatelje, sprječavanje daljnjeg globalnog zatopljenja i ublažavanje klimatskih promjena, postavljanjem jasnih ciljeva za smanjenje i ublažavanje istih te provođenjem angažmana kako bi se smanjili glavni štetni učinci (odjeljak B u nastavku).

Kako bismo izbjegli ili ublažili negativne utjecaje na održivost, na razini Allianz Grupe provode se:

·         Ograničavanja ulaganja u određene sektore i izdavatelje, što obuhvaća:

(1) Isključivanje kompanija koje proizvode ili su na bilo koji način izravno ili neizravno (preko subjekata koje kontroliraju s najmanje 50% udjela) povezane s razvojem, proizvodnjom, održavanjem i trgovinom zabranjenim oružjem, definiranima kao takvima međunarodnim konvencijama (Ottawski sporazum, Konvencija o kazetnom streljivu, Konvencija o biološkom oružju i Konvencija o kemijskom oružju),

(2) Isključenje ulaganja u poslovne modele povezane s proizvodnjom ili bilo koje druge poslove ili poslovne suradnje povezane s ugljenom ( Isključenja uključuju kompanije koje ostvaruju 30% (25% na dan 31. prosinca 2022.) ili više prihoda od iskapanja termalnog ugljena, kompanije koje 30% (25% na dan 31. prosinca 2022.) ili više svoje električne energije proizvedu iz termalnog ugljena i / ili planiraju više od 0,3 gigawata (GW) povećati svoje kapaciteta termalnog ugljena),

(3) Isključivanje poslova temeljenih na naftnom pijesku,

(4) Ograničenja u financiranju projekata sukladno Allianzovoj politici u svezi nafte i plina,

(5) Ograničenje ulaganja u određene vrste državnih obveznica izdanih od strane zemalja povezanih s teškim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike,

(6) Isključenja i ograničenja pojedinih izdavatelja izloženih visokim ESG rizicima, a gdje pokušaj aktivnog angažmana kroz politiku sudjelovanja nije bio uspješan.

·         Opredjeljenje za potpuno postupno ukidanje poslovnih modela temeljenih na ugljenu u svim našim ulaganjima imovine iz osiguranja najkasnije do 2040. godine.

·         Uključivanje neto-nulte stope emisije stakleničkih plinova u portfelj ulaganja imovine iz osiguranja do 2050. godine.

Isto znači da ćemo, kao vlasnici imovine, tokom navedenog razdoblja pomagati, poticati i/ili zahtijevati od naših tvrtki iz portfelja da krenu na put dekarbonizacije u skladu s ciljem od 1,5°C iz Pariškog sporazuma.

U provođenju istog, surađujemo s ostalim Allianzovim poslovnim subjektima i središnjim funkcijama kako bismo postavili i ostvarili zajedničke ciljeve Grupe.

Nadalje, iako svaki poslovni subjekt doprinosi niže navedenim ciljevima, većina ciljeva se postavlja i izvještava na agregiranoj razini Allianz Grupe kroz sljedeće:

o   Kao prva prekretnica prema našem neto-nultom cilju, plan nam je do 2025. smanjiti emisije stakleničkih plinova koji proizlaze iz ulaganja u dionice i korporativne obveznice za 25% u odnosu na 2019.

o   Do 2025. naš portfelj nekretnina bit će u skladu s zadanim ciljem maksimalnog rasta temperature do 1,5 stupnjeva.

o   U 2021. godini uveli smo nove ciljeve za naša ulaganja u vlasnička i dužnička infrastrukturna ulaganja koji podrazumijevaju potpunu transparentnost financiranja, daljnje smanjenje emisija ugljika te nova izravna ulaganja samo u slučaju da postoji plan dekarbonizacije usklađen s 1,5°C te postupno uvođenje neto nultih ciljeva za nova ulaganja u fondove do kraja 2024.

o   Angažmani na razini industrije: Kako bismo podržali pomak prema niskougljičnom gospodarstvu, aktivnosti Allianza se provode i na razini industrijskog sektora. Privremeni ciljevi za kraj 2024. godinu usredotočeni su na dvije industrije s najvećim emisijama: komunalne usluge te naftu i plin. To uključuje suradnju s kompanijama radi postavljanja neto nulte stope emisije stakleničkih plinova emisije do 2050. Do 2025. cilj je Allianza da barem za 50 posto imovine pod upravljanjem u sektoru nafte i plina postavi ove ciljeve. Osim toga, povećat ćemo naše sudjelovanje u suradničkim angažmanima kao što je CA100+ i potaknut ćemo aktivnosti angažmana kao dio Net-Zero Asset Owner Alliance  (AOA).

o   Ulaganje u neto nultu ekonomiju: podrazumijeva globalni rastući portfelj rješenja za klimu uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije, energetske inovacije i poticanje prijelaza na neto nultu ekonomiju. Allianz je predan povećanju naše izloženosti obnovljivim izvorima energije za 5,85 posto godišnje u skladu s projekcijama Međunarodne agencije za obnovljivu energiju.

·         Suradnja s odabranim tvrtkama u koje se ulaže kako bi se potaknulo poboljšano upravljanje rizicima i utjecajima ESG-a.  Kroz interne akte proširili smo odgovarajuća pitanja koja se odnose na pokazatelje štetnog učinka, kao što su kršenja načela UN GC-a, ljudska prava i dobro upravljanje, korištena od strane našeg vanjskog pružatelja podataka o održivosti, a kako bismo izdvojili izdavatelje u investicijskom portfelju koji su označeni kao rizični, odnosno postavljeni u status razmatranja. Cilj je povećati aktivnosti bilateralnog angažmana za najmanje 100 % do kraja 2024. Za više pojedinosti pogledajte odjeljak B.

Sukladno navedenome, Društvo kao dio Allianz Grupe poduzima potrebne radnje kako bi na odgovarajući način uzelo u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima u pogledu portfelja imovine pod upravljanjem, međutim, budući je za razvoj i implementiranje izabrane metodologije za procjenu, mjerenje i praćenje okolišnih, socijalnih i upravljačkih obilježja i glavnih štetnih učinaka potrebno imati dostupne podatke od strane izdavatelja vrijednosnih papira u koje se ulaže, a koji u trenutku pisanja ovih informacija nisu dostupni Društvu, nije implementiran okvir za utvrđivanje i procjenu štetnih učinaka ulaganja na čimbenike održivosti i u konačnici na same financijske proizvode.

U trenutku kada će potrebne informacije izdavatelja vrijednosnih papira biti dostupne, Društvo će donijeti konačnu odluka o uzimanju u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Dodatan razlog za isto jest želja za osiguranjem što veće transparentnosti svog poslovanja te pružanjem u potpunosti transparentnih informacija klijentima i svim drugim zainteresiranim stranama. 

U ovom trenutku za identificiranje, procjenu i prioritiziranje glavnih štetnih učinaka na održivost na nivou Allianz Grupe koriste se sljedeći pristupi koji se adekvatno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja, primjenjuju i/ili će se primjenjivati u okviru Društva:

·         Odabir, imenovanje i nadzor upravitelja imovinom

Ciljevi našeg portfelja ne mogu se postići bez bliske suradnje i podrške upravitelja imovinom. Odabiremo i imenujemo upravitelje imovine koji svoje aktivnosti usklađuju s našim interesima dugoročne održivosti. Kako bismo to podržali, definirali smo minimalna očekivanja i sustavne prakse angažmana i praćenja za upravitelje imovinom. Zahtijevamo od svih upravitelja imovinom koji ulažu u naše ime da integriraju razmatranja održivosti u svoje procese ulaganja i upravljanja za javnu i neuvrštenu imovinu. Jedan od  osnovnih zahtjeva Allianz Grupe je da upravitelji imovine moraju biti potpisnici Načela odgovornog ulaganja (Principles for Responsible Investment (PRI)) (s ocjenom PRI procjene najmanje „B“) ili imati vlastitu ESG politiku. Više od 99% naše imovine upravljaju upravitelji imovinom koji ispunjavaju ovaj minimalni zahtjev.

Ugovorom o izdvajanju i obavljanju poslova upravljanja portfeljem Društvo je izvršilo prijenos poslova upravljanja financijskom imovinom na upravitelja imovinom Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: upravitelj imovine), dok je kontrolna funkcija investicijskog procesa i portfelja društva zadržana u okviru Društva.

Ovim Ugovorom Allianz Hrvatska je obvezala upravitelja imovinom na primjenu ESG pravila Allianz Grupe u okviru investicijskog procesa, a sve kako bi se kako bi se poštovala načela odgovornog ulaganja.

Upravitelj imovinom u okviru godišnjeg izvješća informira Društvo o provođenju ESG pravila. Također, upravitelj imovinom kao dio Allianz Grupe slijedi Allianzove smjernice u pogledu uključivanja rizika održivosti u svoje procese upravljanja imovinom te će u budućnosti adekvatnu pozornost posvetiti daljnjem razvoju ovih procesa.

Allianz Investment Management (AIM) SE sustavno pregledava i ocjenjuje pristupe održivosti vanjskih upravitelja imovinom, uključujući njihove strategije vezane uz klimatske promjene i pristup dekarbonizaciji. Za postojeće mandate održavaju se dvogodišnji sastanci za reviziju ESG pitanja s upraviteljima imovine. Svrha ovih pregleda je procijeniti ESG politike pojedinih upravitelja imovine, njihovu primjenu i povezane procese. Dijalozi o angažmanu usredotočuju se na upravljačke strukture, kako bi se osigurale jasne odgovornosti za nadzor pitanja održivosti te na sustavne pristupe praćenja rizika vezanih za održivost i aktivnosti upravljanja, kako bi se osiguralo da su ambicije održivosti usklađene s našim interesima, kao i da se utvrde pristupi angažmana za poboljšanje prakse održivosti u kompanijama u koje se ulaže. Kada surađujemo s upraviteljima imovine za koje se utvrdi da zaostaju u jednom području svog pristupa, ali ispunjavaju naša ukupna očekivanja, postavljamo očekivanja za poboljšanje i pratimo njihov napredak. Ovo je ključni korak prema cilju da imamo pozitivan učinak u stvarnom svijetu i proaktivno rješavamo pitanja strateške održivosti.

·         ESG bodovanje za listanu imovinu (engl. ESG Scoring)

Temeljem ESG rang liste koju pruža vanjski pružatelj podataka MSCI ESG Research, Allianz Investment Management (dalje u tekstu: AIM) je, kao specijalizirano društvo za ulaganja na nivou Allianz Grupe, sustavno integrirao ESG čimbenike u proces donošenja investicijskih odluka. ESG ocjena kompanija se temelji na analizi ključnih okolišnih, socijalnih i korporativnih čimbenika upravljanja. To uključuje emisije stakleničkih plinova, biološku raznolikost, zaštitu ljudskih prava, zaštitu radničkih prava i korporativno upravljanje.

Tvrtke s niskim ESG rezultatom povezane su s visokom razinom ESG rizika kojima se neadekvatno upravlja te visokim štetnim učincima. Kako bi se identificirale te tvrtke, u postupku bodovanja koristi se ESG minimalni prag.

Kada analizira trenutna ulaganja u određeni portfelj i prilikom odabira novih ulaganja, upravitelj imovine mora uzeti u obzir ESG ocjenu ulaganja i primjenjivi prag. Isto znači da pri tom treba izbjegavati ulaganja u izdavatelje s ESG rezultatom bodovanja ispod definiranog praga. Ovo pravilo primjenjuje se  na postojeća ulaganja, za reinvestiranje i  na nova ulaganja.

Sukladno konceptu Allianz Grupe, Društvo će u suradnji s upraviteljem imovinom i AIM-om u narednom razdoblju raditi na razvoju i implementaciji koncepta ESG bodovanja kao jednog od bitnog pristupa u identifikaciji izloženosti ESG rizicima, primjenjujući bodovni prag pri ocjeni ulaganja i investicijskim transakcijama uzimajući pri tom u obzir i razvoj modela za izračun utjecaja glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima u pogledu portfelja imovine pod upravljanjem.

Nadalje, Allianz podvrgava izdavatelje ispod praga u svom portfelju sustavnom, ciljano orijentiranom i vremenski ograničenom procesu angažmana. Pojedinosti o pristupu angažmana opisane su u nastavku pod B. Za više pojedinosti o ESG bodovanju pogledajte poglavlje 3.6 ESG Integration Framework Allianz Grupe.

·         ESG smjernice i preporuke u svezi nelistane imovine

Investicijske transakcije u različite vrste imovine, koja nije listana na tržištima kapitala kao što su nekretnine, infrastrukturna ulaganja i ulaganja u privatne plasmane, dubinski se analiziraju i provjeravaju od strane AIM-a, a u skladu s ESG pravilima ili smjernicama. Isto uključuje 13 osjetljivih poslovnih sektora za koje je utvrđeno da su vrlo izloženi potencijalnim ESG rizicima i negativnim utjecajima. Sektori između ostalog uključuju npr. naftu i plin, rudarstvo i poljoprivredu. Odgovarajuće smjernice razvijene su i kroz dijalog s nevladinim organizacijama, kao i kontinuiranim postupkom sudjelovanja i aktivnim angažmanom u okviru vlasničkih ulaganja. Smjernice se temelje na međunarodnim standardima najbolje prakse i kodeksima odgovornog poslovnog ponašanja te uključuju pitanja poput utjecaja na biološku raznolikost, utjecaja na zaštićena područja, utjecaja na lokalne zajednice, kršenja ljudskih prava. Obvezna primjena ESG smjernica za bilo koju investicijsku transakciju u definiranim poslovnim sektorima osigurava da su potencijalni štetni učinci adekvatno identificirani i dalje procjenjivani. Kada se tijekom procjene otkrije odgovarajući problem vezan za ESG čimbenike i rizike, donosi se odluka hoće li se nastaviti s predmetnom transakcijom, hoće li se zahtijevati ublažavanje i upravljanje ESG rizicima i utjecajima ili će se  transakcija odbiti na osnovi ESG-a. Za više pojedinosti o ESG smjernicama i temama obuhvaćenim po poslovnom sektoru, pogledajte poglavlje 3.4 ESG Integration Framework Allianz Grupe.

Društvo u manjem volumenu ulaže u nelistanu imovinu, no u slučaju istih, kontinuirano radi u suradnji s AIM-om slijedeći Allianzove smjernice i preporuke.

S obzirom na velike razlike u dostupnosti podataka u metrikama glavnih štetnih utjecaja (kako ih definiraju regulatori EU-a) i klasama imovine, Allianz je u stalnim raspravama s upraviteljima imovine i traži nove izvore podataka kako bi se riješili nedostatci u podacima i proširilo naše razumijevanje potencijalnog štetnog utjecaja. Unatoč najboljem trudu, dostupnost podataka ograničava stupanj razmatranja i razumijevanja metrika glavnih štetnih utjecaja. U tim slučajevima razmatramo temeljne negativne teme pokazatelja održivosti kao što su otpad ili socijalna pitanja i pitanja zaposlenika.

 

B. Kratak sažetak politika angažmana

 

Allianz SE, u ime svojih članica, stupa u dijalog s odabranim kompanijama u koje investira, gdje Allianz prepoznaje sustavne ESG rizike i / ili utjecaje glavnih štetnih učinaka. Cilj sudjelovanja je ojačati upravljanje ESG pitanjima u kompanije u koje se investira i potaknuti poboljšanje njezinih ukupnih rezultata u pogledu održivosti. Teme o kojima se u predmetnom dijalogu razgovara odnose se na emisije ugljika i upravljanje istim, zaštita zdravlja i sigurnost,  toksične emisije i otpad, bioraznolikost i svrhovita uporaba zemljišta.

Svaki angažman prati se kako bi se pratila održivost kompanije i napredak u odnosu na identificirana pitanja održivosti.

Ako se odgovori kompanije pokažu nedostatnima ili kompanije ne pokazuju spremnost za poboljšanje performansi održivosti ili ne reagiraju na naše komunikacije o angažmanu, naš tim preporučuje ograničavanje svih ulaganja u iste. Ovu preporuku prima i razmatra predsjednik Uprave za održivost Grupe koji naknadno odobrava ograničenje pojedine kompanije iz svih vlasničkih portfelja.

Allianz dakle kroz suradnički angažman pojačava pozitivan učinak na sistemska pitanja kao što su klimatske promjene. Suradnički angažmani predvođeni investitorima mogu imati oblik obraćanja više ulagača jednoj kompaniji ili obraćanja više kompanija i njihovog lanca vrijednosti u jednom sektoru u isto vrijeme. Suradnja konsolidira napore uključenih strana, omogućujući učinkovitije rasprave usmjerene na rješenja na većoj razini detalja. U 2021. godini Allianz je nastavio s aktivnom ulogom u inicijativi Climate Action 100+ te nastavio poticati aktivnosti angažmana za sektor i upravljanje imovinom kao dio Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA).

U pogledu glasovanja, glasačka prava ostvaruju upravitelji imovine koji upravljaju vlasničkim kapitalom u ime Allianz Grupe.

U skladu s Politikom sudjelovanja, Društvo u pravilu ne sudjeluje na Glavnim Skupštinama društava u portfelju, ali ukoliko se Društvo ipak odluči sudjelovati na Glavnoj Skupštini društva u portfelju, obzirom na objavljeni dnevni red i prijedlog donesenih odluka, isto će izvršiti putem opunomoćenih osoba ili upravitelja imovinom te u skladu s mjerodavnim propisima RH, aktivno promovirajući održivi rast i rizike povezane s istim i sljedeći politiku Allianz Grupe.

Dodatne pojedinosti u svezi s Politikom sudjelovanja Društva mogu se pronaći na sljedećem linku: Politika sudjelovanja i strategija ulaganja Allianz Hrvatska.

 

C. Poštivanje kodeksa odgovornog poslovnog ponašanja i međunarodno priznatih standarda

 

Vjerujemo da su suradnja i dugoročna partnerstva ključna za postizanje pozitivnih promjena. Rješavanje globalnih izazova poput klimatskih promjena i ljudskih prava zahtijeva kolektivno djelovanje koje uključuje poslovne subjekte, vlade i civilno društvo. Allianz Grupa član je širokog spektra inicijativa i načela povezanih s održivošću u ime svojih operativnih entiteta. Allianz je od 2011. godine predan načelima za odgovorno ulaganje (PRI). PRI nas vodi pristupom odgovornog ulaganja i potiče nas na kontinuirano poboljšanje u našim poslovima. Allianz godišnje izvještava PRI kao vlasnik imovine, a najnovija i dosadašnja izvješća o transparentnosti mogu se pronaći na Allianzovom profilu na web stranici PRI.

U sljedećim odlomcima ističemo Allianzov pristup ljudskim pravima i klimatskim promjenama.

Potpuni popis svih članstava i partnerstava može se pristupiti u odjeljku 5.4 Nefinancijskog izvješća o održivosti Allianz Grupe za 2021.

Najznačajnija članstva su:

- Načela odgovornog ulaganja (eng. Principles for Responsible Investment (PRI)),

- Načela za održivo osiguranje (eng. Principles for Sustainable Insurance (PSI)),

- potpisnik UN-ovog Globalnog kompakta i Klimatskog djelovanja 100+ (eng.UN Global Compact and Climate Action 100+), 

- član RE100 i inicijative utemeljene na znanosti (SBTi)(eng. Science-Based Targets),

- suosnivač  U.N – convened Net-zero Asset Owner Alliance (skr. AOA) i

-  član Radne skupine za financijske objave povezane s klimom (eng. Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)).

 

o   Ljudska prava

Allianz je predan poštivanju ljudskih prava u skladu s različitim standardima ljudskih prava kao što su Vodeća načela Ujedinjenih naroda (UN) za ljudska prava, Međunarodni zakon o ljudskim pravima i kao što je navedeno u standardima rada Međunarodne organizacije rada (ILO). Allianz prepoznaje važnost ljudskih prava, i to kao temeljne vrijednosti za svakog pojedinca, ali i vrijednosti bitne za poslovanje svake kompanije. Allianz je integrirao aspekte ljudskih prava na temelju Smjernica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna poduzeća i sudionik je UN-ovog Globalnog dogovora (UNGC) od 2002. Allianz svake godine u svom nefinancijskom izvješću vezanom za održivost izvještava o provedbi deset načela UNGC-a. Za daljnje pojedinosti pogledajte profil Allianza SE na web stranici UNGC-a. Ljudska prava relevantna su za Allianz u njegovim različitim ulogama – kao osiguravatelja i investitora, kao poslodavaca te kao kompaniju. Allianz ima različite procese za svaku od ovih dimenzija i kontinuirano nastoji poboljšati uključivanje ljudskih prava u svoje poslovanje koje se primjenjuje na nivou članica Allianz Grupe pa stoga i Društva. Više o ljudskim pravima u Allianzu možete pročitati na stranicama Allianz Group ESG Integration Framework.

-          Integracija ljudskih prava u našu osnovnu djelatnost

Kao osiguravatelj i investitor, Allianz je razvio proces dubinske analize ljudskih prava kao dio svog cjelokupnog ESG pristupa, koji je integriran u širi sustav upravljanja rizicima. Allianz koristi kombinaciju pristupa specifičnih za sektor i državu za prepoznavanje rizika za ljudska prava te je je razvio smjernice za osjetljive poslovne sektore. Relevantni aspekti ljudskih prava razmatraju kao dio ukupne procjene rizika za bilo kakva ulaganja u neuvrštene klase imovine u dotičnom sektoru.

Osim toga, Allianz je razvio popis za promatranje za osjetljive zemlje u kojima dolazi do sustavnog kršenja ljudskih prava. Za poslovne transakcije koje se nalaze u tim zemljama provodimo dubinsku analizu u skladu sa Smjernicama o ljudskim pravima koje pokrivaju različita kršenja ljudskih prava.

 

o   Klimatske promjene

Allianz strateški razmatra klimatske kriterije u svim svojim poslovnim linijama te je aktivan član raznih udruga i inicijativa povezanih s pozitivnim utjecajima na klimatske promjene, zalažući se za ambicioznu strategiju dekarbonizacije i financiranje iste.

Kao jedan od osnivača AOA-e, naša dugoročna obveza je postići neto nulte emisije stakleničkih plinova u vlastitom investicijskom portfelju do 2050. godine, u skladu s AOA ciljevima.

To znači da ćemo, kao vlasnici imovine, pomagati, poticati i zahtijevati od naših kompanija iz portfelja da krenu na put dekarbonizacije u skladu s ciljem od 1,5°C iz Pariškog sporazuma. U skladu s ovom obvezom, Allianz je i aktivni član Climate Action 100+ (CA100+) čiji je cilj surađivati sa 167 najvećih svjetskih korporativnih emitera stakleničkih plinova kako bi se postavili ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova, ojačale financijske objave vezana uz klimu i poboljšalo upravljanje klimom.

U analizama koristimo vodeće akademske klimatske scenarije poput onih koje se koriste za izvješća Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC) kako bismo utvrdili usklađenost s našim ciljem. Ciljevi se temelje na scenarijima koji predviđaju brzo smanjenje emisija i predviđaju da cilj od 1,5°C nije ili je samo neznatno premašen.

Osim toga, Allianz aktivno pridonosi Open Source Climate, skupini korporacija kako bi zajednički izgradili sustav modeliranja i podataka koji se dijele i dostupni su na globalnoj razini. Također aktivno pridonosimo specijaliziranim inicijativama koje su usmjerene na dekarbonizaciju, uključujući inicijativu za znanstveno utemeljene ciljeve (SBTi) i inicijativu za tranzicijski put (TPI). Jedan od ključnih napora ovih inicijativa i Allianza je razviti (perspektivne) pokazatelje klimatske učinkovitosti za različite klase imovine i alate za procjenu za praćenje usklađenosti portfelja s ciljem od 1,5°C iz Pariškog sporazuma. Za daljnje pojedinosti pogledajte odjeljak 2.2.3 i 4.3 Izvješća o održivosti Grupe 2021.

Allianz Hrvatska kao dio grupacije slijedi te operativno primjenjuje u poslovanju smjernice Allianz Grupe ka postizanju prethodno navedenih ciljeva i podrške inicijativama sve s glavnim ciljem ublažavanja klimatskih promjena, poboljšanja socijalnih čimbenika i korporativnog upravljanja. Plan nam je svake godine dostići zadane ciljeve Allianz Grupe, prema kojima se smanjuje svaki navedeni element vezan za smanjenje emisije stakleničkih plinova i energetske učinkovitosti - primjerice kroz smanjenje službenih putovanja te poticanje online sastanaka, hibridni rad uz optimizaciju ureda u upotrebi, daljnju digitalizaciju kako bi smanjili potrošnju papira i s tim vezanu količinu otpada.

Uz navedena pitanja, Allianz Hrvatska veliku pozornost posvećuje socijalnim i upravljačkim čimbenicima vezanima za održivost, pa tako posvećuje pažnju uspostavljenim uvjetima rada kao što su zdravlje i sigurnost na radu, pošteni radni uvjeti, mogućnosti osposobljavanja i razvoja radnika, zabrana dječjeg rada i rada maloljetnika, prisilnog rada i diskriminacije, poštivamo ravnopravnost spolova i raznolikosti,  surađujemo na projektima s vanjskim partnerima s pozitivnim utjecajima na zajednicu i okruženje kao što su sportska događanja te provodimo društveno odgovorno poslovanje, uspostavljen antikorupcijski program, uključen rizik održivosti u politike isplate primitaka, uspostavljen alat za unutarnje prijavljivanje bilo kojeg oblika nepravilnog ili neprimjerenog ponašanja i/ili postupanja te uspostavljenu poreznu transparentnost.