Objava vezana za politiku o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti  

OBJAVA TEMElJEM ČLANKA 5. (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OBJAVAMA POVEZANIM S ODRŽIVOSTI U SEKTORU FINANCIJSKIH USLUGA (dalje u tekstu: SFDR UREDBA)

 

Pri uspostavi i primjeni sustava nagrađivanja, Allianz Hrvatska d.d. (dalje u tekstu: Allianz Hrvatska ili Društvo) je uspostavilo jasno, transparentno i učinkovito upravljanje sustavom nagrađivanja uključujući nadzor nad sustavom nagrađivanja te redovito praćenje sustava planiranja naknada, dodataka, pomoći i olakšica.

Sustav nagrađivanja pri tom mora biti prikladan i transparentan te mora promicati održivi razvoj Društva.

Sustav varijabilnih primitaka i nagrađivanja utvrđuje se na transparentan i primjeren način. Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, posebnim odlukama Uprave Društva i drugim internim aktima Društva.

Odabrani ključni pokazatelji uspješnosti iz financijskih planova čine osnovu za kreiranje financijskih i operativnih ciljeva za varijabilnu naknadu koji ujedno odražavaju strategiju Allianz Grupe, a tako i Društva te moraju biti izrađeni na način da se:

• izbjegne prekomjerno preuzimanje rizika;

• izbjegne sukob interesa;

• izbjegne preuzimanje rizika koji prelazi ograničenja dopuštenih rizika Društva;

• omogući primjereno izražavanje materijalnog rizika u određenom razdoblju i u obzir uzmu cjelokupni rezultati Allianz Grupe i Društva.

Ciljevi uključuju, gdje je to prikladno, pokazatelje uspješnosti povezane s ESG-om čimbenicima i moraju biti postavljeni da izbjegnu prekomjerno preuzimanje ESG rizika.

Varijabilna nagrada članova Uprave Allianz Hrvatska - propisi o malusu: Varijabilne nagrade mogu biti neplaćene ili mogu biti ograničene u slučaju značajnog kršenja standarda i politika Allianza, uključujući Allianzov standard za upravljanje reputacijskim rizicima i ESG funkcionalna pravila za ulaganja.

Za više detalja o upravljanju ESG rizicima, pogledajte Allianzov ESG Integration Framework.