Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura 


Od 1.1.2023. euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Kako bi ovaj prijelaz bio što lakši u nastavku dajemo dodatne informacije vezano za navedene promjene u odnosu na ugovore o osiguranju.
 

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute. Transakcije se obavljaju u službenoj valuti, dok su dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, informativnog karaktera.

Do 31.12.2023. vidjeti ćete dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. Dvojno će se iskazivati cijene proizvoda i usluga u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.

 

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr .

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

Iznos premije u kunama: 1000 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja: 132,7228084 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja: 132,72 EUR

---

Iznos premije u kunama: 3000 HRK
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Iznos u euru prije zaokruživanja: 398,1684252 EUR
Iznos u euru nakon zaokruživanja: 398,17 EUR

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog fiksnog tečaja konverzije.


Ugovori o osiguranju ostaju isti.

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je  sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate i isplate prema ugovoru će biti u eurima. Iznosi u kunama će se u eure preračunavati uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.

Allianz Hrvatska  d.d. kao pružatelj financijskih usluga, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, objavljuje općenitu obavijest o uvođenju eura i na svojim internetskim stranicama.

Od 1.1.2023. euro je službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.
Do 31. 12. 2023. svi iznosi za ugovore o osiguranju biti će iskazani u kunama i u eurima. Dvojno će se iskazivati cijene proizvoda i usluga u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.
Preračunavanje valuta obavljati će se prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.Preračunavanje valuta obavljati će se prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.
Sve transakcije obavljaju se u službenoj valuti, do 31.12.2022. u hrvatskim kunama, a od 1.1.2023. u eurima, dok su dvojno iskazani iznosi informativnog karaktera.
Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate te isplate prema ugovoru biti će u eurima. Kunski iznosi preračunavati će se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.