Pojmovi u osiguranju

  Ugovaratelj osiguranja, tko je ugovaratelj osiguranja

Sklapate policu osiguranja i susrećete se s pojmom - ugovaratelj osiguranja. Tko je ugovaratelj osiguranja?

Naime, ugovaratelj osiguranja je osoba koja s osigurateljem zaključi ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja. U najvećem su broju slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, odnosno ako vi sklapate policu osiguranja to ste onda vi.

Ako se zaključuje uzajamno osiguranje više osoba, ugovaratelj osiguranja mora biti jedan od osiguranika. Dakle, osoba koja zaključi ugovor o osiguranju s osigurateljem i koja je obvezna plaćati osiguratelju ugovorenu premiju osiguranja je ugovaratelj osiguranja.

« Povratak